Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
MaduniceHľadať
 
 

ZVEREJŇOVANIE ZÁMEROV

Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer predĺžiť prenájom časti nehnuteľnosti – pozemok   parcela č. 410/1 vo výmere 12 m2 v k. ú. Madunice   pre stánok na predaj Zmrzliny Jozefovi Vargačíkovi, Malá ulička 595, Madunice  z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je záujem občanov o poskytované služby a nájomca si plní povinnosti vyplývajúce z nájomného vzťahu,  s výškou  nájomného   400,- €/rok na obdobie nájmu od 1.1.2019 do 31.12.2022. Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme obecnému zastupiteľstvu  predĺžiť nájomnú zmluvu.     

V Maduniciach 22.11.2018
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer predĺžiť prenájom časti budovy v priestoroch obecného úradu – nebytové priestory vo výmere 110 m2,  parcela č. 413/7 v k. ú. Madunice pre Lekáreň Jána Hollého, LDH, s. r. o., Ružová 212/23, Červeník  z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je    zabezpečenie lekárenských služieb občanom obce a   nájomca si plní všetky povinnosti voči prenajímateľovi, s výškou  nájomného   400,- €/rok na obdobie nájmu od 1.1.2019 do 31.12.2022. Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme obecnému zastupiteľstvu  predĺžiť nájomnú zmluvu. 

    
V Maduniciach 22.11.2018
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Obec Madunice zverejňuje zámer predĺženia nájmu  podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov –  parcela č. 83 vo výmere 414 m2 zastavané plochy a nádvoria, RD č. súp. 47 v k. ú. Madunice pre Ivetu Čapkovičovú  z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je pomoc s bývaním osamelej matke s maloletým synom,  rodina je v zlej sociálnej situácii. Nájomca si plní všetky povinnosti voči prenajímateľovi, s výškou  nájomného   30,- €/mesiac na obdobie nájmu od 1.1.2019 do 31.12.2019.  Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme obecnému zastupiteľstvu  predĺžiť nájom bytu v rodinnom dome.

V Maduniciach 22.11.2018
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer predĺžiť prenájom časti nehnuteľnosti – pozemok parcela č. 410/1 vo výmere 21 m2 v k. ú. Madunice pre stánok na predaj kebabu a rýchleho občerstvenia pre Mareka Revaja, Trakovice 372 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je záujem občanov o poskytované služby, nájomca si plní povinnosti vyplývajúce z nájomného vzťahu,  s výškou  nájomného   1533,- €/rok na obdobie nájmu od 1.1.2019 do 31.12.2022. Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme obecnému zastupiteľstvu  predĺžiť nájomnú zmluvu.     

 

V Maduniciach 22.11.2018
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

Obecné   zastupiteľstvo  v Maduniciach   schválilo   dňa  24.9.2018  uznesením č. VII/492/2018   podľa §9a, ods. 8, písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Madunice č. 1/2011 „Zásady hospodárenia s majetkom obce Madunice, čl. 4 oddiel B, bod 11 písm. b/  a  e/“  zámer predať  pozemok parcela č. 410/3, vo výmere 142m2, zastavané plochy a nádvoria,  k. ú. Madunice, vo vlastníctve obce Madunice,  zapísanej na LV č. 1100, spoločnosti RAMINAJA s. r. o., Jána Hollého 51/32,  Madunice, IČO:  46973648   priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov určenú znaleckým posudkom. Predaj pozemku je z dôvodu hodného   osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že sa jedná o pozemok,  ktorý terajším využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou budúceho vlastníka.  Náklady súvisiace s vypracovaním znaleckého posudku, kúpnej zmluvy a vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša kupujúci.

V Maduniciach 25.9.2018
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné   zastupiteľstvo  v Maduniciach   schválilo   dňa  24.9.2018  uznesením č. VII/496/2018 zámer prenajať prebytočný majetok vo vlastníctve obce na dobu 25 rokov  - nehnuteľnosť, budova súpisné číslo 590 na parc. č. 1776/31, o výmere 181 m2,  v k. ú. Madunice,  vedenej na liste vlastníctva č. 1100  občianskemu združeniu Naše detičky, o. z., IČO: 51740877, Štúrova 423/1, 92042 Červeník podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je zriadenie domova sociálnych služieb pre deti a mládež ambulantnou formou a rekonštrukcia objektu na tento účel na náklady nájomcu s výškou nájmu 1,- Euro/rok.

V Maduniciach 25.9.2018
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach schválilo dňa 23.4.2018 uznesením č. VII/427/2018  zámer  dlhodobo prenajať z majetku obce Madunice do nájmu spoločnosti EsseKapa, s. r. o., Dolné Voderady 26, 922 41 Drahovce, IČO: 35 948 078 pozemok vedený na LV 1100,  p. č. 595/1, registra „ E“ o výmere 11947 m2, orná pôda, k. ú. Madunice z titulu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. b) a e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za cenu, ktorá bude výsledkom rokovania zmluvných strán, z dôvodu dlhodobého užívania pozemku na poľnohospodárske účely nájomcom ako prebytočný majetok obce. Všetky náklady spojené s prenájmom znáša nájomca.

V Maduniciach 02.05.2018
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obec Madunice zverejňuje zámer  podľa §9a, ods. 8, písm. b) a e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Madunice č. 1/2011 „Zásady hospodárenia s majetkom obce Madunice, čl. 4 oddiel B, bod 11, písm.  b/  a  e/ predať  pozemky KN – C, parc. č.   1773/274, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 578 m2 a parc. č.1773/389 záhrada vo výmere 121 m2,  vedených na liste vlastníctva č. 1100 obce Madunice, k. ú. Madunice, z  titulu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že sa jedná o pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve nadobúdateľky, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou. Podľa znaleckého posudku číslo 80/2017 vypracovaného Ing. Igorom Ištokom, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, je cena pozemkov 14,08 Eur/m2. Celková cena za pozemky je vo výške 9841,92 Eur. Náklady súvisiace s vypracovaním  kúpnej zmluvy a vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša kupujúca Barbora Slováková, bytom Madunice, Michala Bubniča 677/21.

V Maduniciach  6. 4. 2018

Mgr. Alena Jelušová

starostka obce

 

Obec Madunice zverejňuje zámer predĺženia nájmu  podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov –  parcela č. 83 vo výmere 414 m2 zastavané plochy a nádvoria, RD č. súp. 47 ako prípad hodný osobitného zreteľa  pre Ivetu Čapkovičovú z dôvodu straty bývania a nevyhnutnej pomoci s bývaním osamelej matke s maloletým synom.  Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme obecnému zastupiteľstvu  predĺžiť nájom bytu v rodinnom dome.

V Maduniciach 27.10.2017
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach dňa 22.9.2017 uznesením č. VII/353/2017  schválilo podľa §9a, ods. 8, písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Madunice č. 1/2011 „Zásady hospodárenia s majetkom obce Madunice, čl. 4 oddiel B, bod 11 písm. b/  a  e/“  zámer predať  pozemok parcela č. 412/5 vo výmere 66 m2, zastavané plochy a nádvoria na ulici Malá ulička,  k. ú. Madunice, vo vlastníctve obce Madunice,  zapísanej na LV č. 1100,  priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov určenú znaleckým posudkom. Predaj pozemku je z titulu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že sa jedná o pozemok v dlhodobom užívaní budúcej  nadobúdateľky, ktorý terajším využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou budúcej vlastníčky.  Náklady súvisiace s vypracovaním znaleckého posudku, kúpnej zmluvy a vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša kupujúca Veronika Jakubeková.

V Maduniciach 25.9.2017
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach dňa 22.9.2017 uznesením č. VII/354/2017  schválilo podľa §9a, ods. 8, písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Madunice č. 1/2011 „Zásady hospodárenia s majetkom obce Madunice, čl. 4 oddiel B, bod 11 písm. b/  a  e/“  zámer predať  pozemok parcela č. 412/3 vo výmere 83 m2, zastavané plochy a nádvoria na ulici Malá ulička,  k. ú. Madunice, vo vlastníctve obce Madunice,  zapísanej na LV č. 1100,  priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov určenú znaleckým posudkom. Predaj pozemku je z titulu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že sa jedná o pozemok v dlhodobom užívaní budúceho  nadobúdateľa, ktorý terajším využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou budúceho vlastníka.  Náklady súvisiace s vypracovaním znaleckého posudku, kúpnej zmluvy a vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša kupujúci Miroslav Galbička.

V Maduniciach 25.9.2017
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach dňa 22.9.2017 uznesením č. VII/355/2017  schválilo kúpu pozemku parc. č. 145/9 zastavané plochy vo výmere 8 m2 odčlenenej z parc. č. 145/6 v  k. ú. Madunice na základe Geometrického plánu č. 71/2017 vypracovanom geodetom Marošom Jordanom – G.M.J., IČO 46 326 529, overenom autorizovaným geodetom Ing. Jaroslavom Režnákom za cenu 152,- Eur. Poplatky spojené s vypracovaním kúpnej zmluvy a návrhu na vklad hradí kupujúci.

V Maduniciach 25.9.2017
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce


 

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach dňa 19.4.2017 uznesením VII/305/2017 schválilo  podľa §9a, ods. 8, písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Madunice č. 1/2011 „Zásady hospodárenia s majetkom obce Madunice, čl. 4 oddiel B, bod 11 písm. b/  a  e/“  zámer predať  pozemok parcela č.1772/10 vo výmere 335 m2, zastavaná plocha,  ktorý vznikol  oddelením  pozemkov  na základe geometrického plánu č. 29/2017 z pôvodnej parc. č. 1772/1 zast. pl. vo výmere 583 m2   na ulici Vážska,  k. ú. Madunice, vo vlastníctve obce Madunice,  zapísanej na LV č. 1100,  priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov určenú znaleckým posudkom. Predaj pozemku je z titulu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že sa jedná o pozemok v dlhodobom užívaní budúcej  nadobúdateľky, ktorý terajším využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou budúcej vlastníčky.  Náklady súvisiace s vypracovaním znaleckého posudku, kúpnej zmluvy a vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša kupujúci.

V Maduniciach 21.4.2017
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo Madunice dňa 20.2.2017 uznesením VII/278/2017 schválilo  podľa §9a, ods. 8, písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Madunice č. 1/2011 „Zásady hospodárenia s majetkom obce Madunice, čl. 4 oddiel B, bod 11 písm. b/  a  e/“  zámer predať svoje pozemky parc. č. 412/12 zastavaná plocha vo výmere 16 m2, 413/17 zast. pl. vo výmere  13 m2, 413/18 zast. pl. vo výmere 75 m2 a 416/5 vodná pl. vo výmere 36 m2  určené geometrickým plánom č. 34/2016, vedené na liste vlastníctva č.1100 v k. ú. Madunice priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov určenú znaleckým posudkom. Predaj pozemkov  je z titulu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že sa jedná o pozemky zastavané stavbami vo vlastníctve nadobúdateľov a priľahlé plochy, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou.  Náklady súvisiace s vypracovaním znaleckého posudku, kúpnej zmluvy a vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša kupujúci. 

V Maduniciach 21.2.2017
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo Madunice dňa 20.2.2017 uznesením VII/279/2017 schválilo spôsob užívania nebytových priestorov v objekte Tribúny , s. č. 520/2 Madunice , parcela č. 1758/2 a priestoru štadióna, parcela č. 1758/1, obe k. ú. Madunice, bezodplatne v prospech užívateľa Telovýchovnej jednoty Madunice postupom podľa osobitného zreteľa uvedeného v ustanovení § 9a, ods.9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  neskorších predpisov.

V Maduniciach 21.2.2017
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obec Madunice zverejňuje zámer predĺženia nájmu  podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov –  parcela č. 83 vo výmere 414 m2 zastavané plochy a nádvoria, RD č. súp. 47 ako prípad hodný osobitného zreteľa  pre Ivetu Čapkovičovú z dôvodu straty bývania a nevyhnutnej pomoci s bývaním osamelej matke s maloletým synom.  Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme obecnému zastupiteľstvu  predĺžiť nájom bytu v rodinnom dome.

 

V Maduniciach 30.11.2016
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo Madunice dňa 26.9.2016 uznesením VII/230/2016 schválilo spôsob prevodu majetku obce zámenou vlastného pozemku na novovytvorenej parc. č. 1520/5 o výmere 10 m2 za pozemok na novovytvorenej parc. č. 1520/6 o výmere 21 m2 vo vlastníctve fyzickej osoby, obe v k. ú. Madunice, s finančným vyrovnaním obce Madunice vo výške 297 eur (slovom: dvestodeväťdesiatsedem eur) v prospech tejto fyzickej osoby postupom podľa osobitného zreteľa uvedeného v ustanovení §9a, ods.8, písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí.

V Maduniciach 27.9.2016

Mgr. Alena Jelušová

starostka obce

 

Zverejnenie zámeru predĺženie prenájmu časti nehnuteľností v Obci Madunice
Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer predĺžiť prenájom časti nehnuteľnosti – pozemok parcela č. 410/1 vo výmere 21 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa pre stánok na predaj kebabu a rýchleho občerstvenia pre Mareka Revaja, Trakovice 372 z dôvodu, že ide o nájomcu, ktorý si plní  povinnosti a občania majú záujem o poskytované služby.
O predĺžení prenájmu pozemkov bude Obecné zastupiteľstvo Madunice rokovať na svojom zasadnutí dňa 7.10.2015.

V Maduniciach 2.10.2015
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo Madunice dňa 14.9.2015 uznesením VII/115/2015 schválilo 

a/ zámer prenajať spoločnosti DATAGRAM, s.r.o. Hlohová 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 36 617 032  časť strechy na budove, súp. č. 701, Ul. Elektrárenská, parc. č. 1357/9, k. ú. Madunice o maximálnej výmere 2 m2 s dobou nájmu 20 rokov, výškou nájmu 25,- € mesačne podľa § 9a, ods. 9, písm. c  zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení z dôvodu rozšírenia možností elektronických služieb pre obyvateľov a podnikateľov a zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia v obci;

b/ zámer prenajať firme Lombard, s.r.o., Školská 14, 921 01 Piešťany, IČO: 36 240 125  časť stropného priestoru a strechy na budove obecného nájomného domu   Železničná 185/30 o maximálnej výmere

6 m2 s dobou nájmu 20 rokov, výškou nájmu 25,- € mesačne podľa § 9a, ods. 9, písm. c zákona

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu rozšírenia možnosti elektronických služieb pre obyvateľov a zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia v obci.

V Maduniciach 16.9.2015
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obec Madunice zverejňuje zámer predĺženia nájmu  podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov –  parcela č. 83 vo výmere 414 m2 zastavané plochy a nádvoria, RD č. súp. 47 ako prípad hodný osobitného zreteľa  pre Ivetu Čapkovičovú z dôvodu straty bývania a nevyhnutnej pomoci s bývaním osamelej matke s maloletými deťmi.  Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme obecnému zastupiteľstvu  predĺžiť nájom bytu v rodinnom dome.

 

V Maduniciach 15.4.2015
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Podľa ustanovenia § 9  ods. 2 písmeno a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer schválený uznesením OZ Madunice č. 419/2014  predať, obchodnou verejnou súťažou, časť pozemku parc. č. 401/1 na výstavbu rodinného domu. 

V Maduniciach 19.2.2015
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo Madunice

dňa 9.2.2015 uznesením VII/38 schválilo spôsob a zámer prenájmu miestnosti o výmere 30 m2 v objekte obce súp. č. 589/32 ulica A.S. Puškina   podľa § 9a, písm. c  zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu osobitného zreteľa – podpora záujmovo umeleckej činnosti v obci. Celková cena ročného prenájmu vrátane energií je 350,- Eur.

V Maduniciach 9.2.2015
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Zverejnenie zámeru predĺženie prenájmu časti nehnuteľností  v Obci Madunice

Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer predĺžiť prenájom časti nehnuteľnosti – pozemok   parcela č. 410/1 vo výmere 12 m2  ako prípad hodný osobitného zreteľa pre stánok PNS Petrovi Gašperovi Pegas, P. O. Hviezdoslava 378, Madunice   z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní všetky povinnosti.
O predĺžení prenájmu pozemkov bude Obecné zastupiteľstvo Madunice rokovať na svojom zasadnutí dňa 18.12. 2014.


V Maduniciach 2.12.2014
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer predĺžiť prenájom časti nehnuteľnosti – pozemok   parcela č. 410/1 vo výmere 12 m2  ako prípad hodný osobitného zreteľa pre stánok Zmrzliny Jozefovi Vargačíkovi, Malá ulička 595, Madunice  z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní všetky povinnosti.
O predĺžení prenájmu pozemkov bude Obecné zastupiteľstvo Madunice rokovať na svojom zasadnutí dňa 18.12. 2014.
 

V Maduniciach 2.12.2014
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce


Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer predĺžiť prenájom časti budovy v priestoroch obecného úradu – nebytové priestory vo výmere 110 m2,  parcela č. 413/7 ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Lekáreň Jána Hollého, LDH, s. r. o., Ružová 212/23, Červeník  z dôvodu, že   si nájomca  plní všetky povinnosti voči prenajímateľovi a zabezpečuje lekárenské služby občanom obce.
O predĺžení prenájmu nebytových priestorov pre Lekáreň Jána Hollého, LDH, s. r. o., Ružová 212/23, Červeník bude Obecné zastupiteľstvo Madunice rokovať na svojom zasadnutí dňa 18.12.2014.
V Maduniciach 2.12.2014
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Zverejnenie zámeru  nájme   nehnuteľnosti v Obci Madunice

Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť –  parcela č. 83 vo výmere 414 m2 zastavané plochy a nádvoria, RD č. súp. 47 ako prípad hodný osobitného zreteľa  pre Ivetu Čapkovičovú z dôvodu mimoriadnej straty bývania a nevyhnutnosti okamžite pomôcť osamelej matke s tromi deťmi.  O  nájme nehnuteľnosti bude Obecné zastupiteľstvo Madunice rokovať na svojom zasadnutí dňa 12.11.2014.

V Maduniciach 10.11.2014
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach zverejňuje:

  Zámer odpredať parcelu č. 1772/9 o výmere 28 m2, ktorá bude odčlenená na základe GP zo dňa 20.05.2014 Ing. Jurajom Čižmárikom z parcely č. 1772/1 v k.ú. Madunice vo vlastníctve obce Madunice pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. Búdkova 6, Bratislava podľa ustanovenia par. 9a ods. 9 písmeno c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predaj sa uskutoční z dôvodu osobitného zreteľa, nakoľko na predmetnej parcele vybuduje spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. trafostanicu, ktorá je nevyhnutná na dostatočnú kapacitu a bezporuchovú dodávku el. energie pre bytový dom Prvosienka a pre všetkých odberateľov na trase.  Cena bude stanovená znaleckým posudkom a bude ju schvaľovať OZ Madunice po jeho predložení.

 

  Zámer zriadiť bezodplatne vecné bremeno na p.č.  1772/1 o výmere 583 m2 v k.ú.Madunice, p.č. 1771/3  o výmere 4 121 m2 v k.ú. Madunice, 1217/13 o výmere 295 m2 v k.ú. Madunice a 1771/1 o výmere 4 710 m2 v k.ú. Madunice. Všetky parcely sú vedené ako zastavané plochy a nádvoria a všetky sú vo vlastníctve obce Madunice. Vecné bremeno bude zriadené z dôvodu osobitného zreteľa pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. Búdkova 6, Bratislava, nakoľko na predmetných parcelách budú zriadené rozvody VN a NN pre bytový dom Prvosienka a pre všetkých odberateľov na trase.

 

   Na základe znaleckého posudku č. 35/2014   zámer odpredať parc. č. 1512/1, 1512/2, 1512/15, 1512/17, 1512/21, 1512/22, 1512/25 v k. ú. Madunice a vo vlastníctve obce Madunice o celkovej výmere 871 m2 pani Oľge Rybárovej, rod. Hlávkovej, Veľká ulička 463/39, Madunice   z dôvodu osobitného zreteľa, nakoľko na uvedených parcelách je   postavený rodinný dom a sú   dlhodobo využívané pre potreby užívateľa.  Cena bude stanovená znaleckým posudkom.    

V Maduniciach 27.6.2014


Mgr. Alena Jelušová 
starostka obce

 

Zverejnenie zámeru predĺženie prenájmu časti nehnuteľností v Obci Madunice
Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer predĺžiť prenájom časti nehnuteľnosti – pozemok parcela č. 410/1 vo výmere 21 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa pre stánok na predaj kebabu a rýchleho občerstvenia pre Mareka Revaja, Trakovice 372 z dôvodu, že ide o nájomcu, ktorý si plní  povinnosti a občania majú záujem o poskytované služby.
O predĺžení prenájmu pozemkov bude Obecné zastupiteľstvo Madunice rokovať na svojom zasadnutí dňa 13.12. 2013.

V Maduniciach 18.11.2013
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Madunice schválilo dňa 15.11.2013 uznesením č. 328/2013  zámer prevodu vlastníctva nehnuteľností vopred určenému nadobúdateľovi - budovu číslo súpisné 521 na parc. č. 1769/17 v k. ú. Madunice zapísanú na LV 1 100 ako sociálno-prevádzková budova, vrátane pozemku p. č. 1769/17 o výmere 390 m2 a priľahlého pozemku p. č. 1769/20 o výmere 881 m2 v k. ú. Madunice ako zastavané plochy a nádvoria spolu vedené v Správe katastra nehnuteľností na LV 1 100 spôsobom podľa par. 9a, ods. 8, písm. e z dôvodu osobitného zreteľa za cenu 1,- Euro pre účely prestavby objektu na bytový dom. Predmetné nehnuteľnosti nie sú dlhodobo využívané, neslúžia žiadnemu účelu a budova chátra. Po prestavbe budú v objekte zriadené malometrážne byty, ktoré budú spĺňať štandardné podmienky nájomného bývania stanovené platnou legislatívou SR a budú slúžiť v prospech užívania sociálne slabších skupín obyvateľstva najmä obce Madunice. Tento zámer obec zverejňuje spôsobom v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí na dobu najmenej 15 dní.

V Maduniciach 21.11.2013


Mgr. Alena Jelušová 
starostka obce


Vyvesené:  21.11.2013
Zvesené:   

 

Obec   Madunice zverejňuje
Zámer prenajať  v zmysle § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z titulu osobitného zreteľa /finančný podiel Slovenskej pošty pri výstavbe budovy/ Slovenskej pošte  a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica priestory pošty súpisné č. 368 na parcele č. 413/4, o výmere 294 m2 na dobu neurčitú za 1,- €/rok a zároveň umožní prenájom časti priestorov na umiestnenie bankomatu slúžiaceho pre občanov obce.

V Maduniciach 3.9.2013
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obec   Madunice zverejňuje
Zámer prenajať  v zmysle § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z titulu osobitného zreteľa pre spoločnosť Lombard, s. r. o. Piešťany časť strechy o maximálnej výmere 2 m2  na objekte bytového domu Elektrárenská č. 700/7 na umiestnenie anténneho stožiaru na vysielanie a prevádzku dátových a internetových služieb za cenu 180,- € ročne a s možnosťou prevádzkovania bezplatného Hot Spotu určeného pre verejnosť s pokrytím v okolí Obecného úradu Madunice. Za tým účelom obec prenajme 1 m2  na streche obecného úradu s dosahom aj na štadión TJ, ktorý bude mať internet zdarma.

V Maduniciach 3.9.2013
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach na svojom pracovnom zasadnutí dňa 25.6.2013 uznesením č. 298/2013 schválilo   zverejnenie zámeru o kúpe nehnuteľnosti parc. č. 1826/1 a 1828/4   v zmysle VZN č. 1/2011 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Madunice.    Odkúpenie  predmetných nehnuteľností  je z titulu hodného  osobitného zreteľa, nakoľko na pozemkoch sa nachádza miestna komunikácia a kúpou budú usporiadané vlastnícke vzťahy.  Tento spôsob o nakladaní s majetkom obce sa zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli.

V Maduniciach 27.6.2013
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach

Zverejnenie zámeru  prenájmu časti nehnuteľností v Obci Madunice
Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer na  prenájom časti nehnuteľnosti – pozemok parcela č. 404/2 vo vlastníctve obce Madunice  o výmere    25,20 m2  ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Mgr. Rastislava Grznára, Karola Kabáta 659/13 z dôvodu, uvedená obecná parcela  je v priamom susedstve žiadateľa a prenájom tejto časti pozemku neobmedzí jeho doterajší spôsob využitia.  O  prenájme pozemku bude Obecné zastupiteľstvo Madunice rokovať na svojom nasledujúcom zasadnutíďňa 25.6.2013.  
 

V Maduniciach 18.5.2013
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Zverejnenie zámeru odpredaja nehnuteľnosti na priamy predaj

 

Podľa §9 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Madunice „Zásady hospodárenia s majetkom obce Madunice, čl. 4 oddiel B, bod 11 písm. b/  a  e/“  zámer predať svoje pozemky parc. č. 1512 a 1741/3,  o celkovej výmere 871 m2 určenej geometrickým plánom č. 71/2012, vedených na liste vlastníctva č.1100 v k. ú. Madunice priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty pozemku určenej znaleckým posudkom. Predaj pozemkov  je z titulu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že sa jedná o pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa  a priľahlé plochy, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou.

 

V Maduniciach 11.3.2013

Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Zverejnenie zámeru predĺženie prenájmu časti nehnuteľností v Obci Madunice

Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer predĺžiť prenájom časti nehnuteľnosti – pozemok parcela č. 410/1 vo výmere 21 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa pre stánok na predaj kebabu a rýchleho občerstvenia pre Mareka Revaja, Trakovice 372 z dôvodu, že ide o  nájomcu, ktorý si plní všetky povinnosti a   občania majú záujem o poskytované služby.
O predĺžení prenájmu pozemkov bude Obecné zastupiteľstvo Madunice rokovať na svojom zasadnutí dňa 14.12. 2012.
 

V Maduniciach 05.11.2012
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Zverejnenie zámeru o dlhodobom prenájme

Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer o dlhodobom prenájme /v trvaní troch rokov/  plastových kompostérov na biologický rozložiteľný odpad o objeme 720 l pre cca 70 záujemcov z radu občanov ako prípad hodný osobitného zreteľa s cieľom zvyšovať separovanie odpadu a znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu. Obec poskytne kompostéry prihláseným záujemcom so zľavou 50 %.

V Maduniciach 25.4.2012
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Zverejnenie zámeru o predĺžení prenájmu

Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer    predĺžiť nájomnú zmluvu za nájomné 1000,- €/rok firme Orange Slovensko a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorá  od roku 2002 na parcele č.  1755/170 a 1755/171 vo výmere 100 m2  má vybudovaný vysielač. Nájomca si  plní všetky   povinnosti vyplývajúce z nájomného vzťahu.

 

V Maduniciach 20.4.2012
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Zverejnenie zámeru o prenájme nebytových priestorov

Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer   prenajať nebytový priestor – šatňa v kongresovej sále   KD Važinka v Obci Madunice  spoločnosti Harmónia Madunice a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa pre účely zriadenia obecnej polície.

V Maduniciach 20.4.2012
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Zverejnenie zámeru predĺženie prenájmu časti nehnuteľností v Obci Madunice

Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer predĺžiť prenájom časti nehnuteľnosti – pozemok parcela č. 410/1 vo výmere 21 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa pre stánok na predaj kebabu a rýchleho občerstvenia pre Mareka Revaja, Trakovice 372 z dôvodu, že ide o  nájomcu, ktorý si plní všetky povinnosti a aj zo strany občanov je záujem o poskytované služby.
O predĺžení prenájmu pozemkov bude Obecné zastupiteľstvo Madunice rokovať na svojom zasadnutí dňa 13.2. 2012.
V Maduniciach 27.1.2012
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Zverejnenie zámeru predĺženie prenájmu časti nehnuteľností  v Obci Madunice

Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer predĺžiť prenájom časti nehnuteľnosti – pozemok   parcela č. 410/1 vo výmere 12 m2  ako prípad hodný osobitného zreteľa pre stánok PNS Petrovi Gašperovi Pegas, P. O. Hviezdoslava 378, Madunice   z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní všetky povinnosti.
O predĺžení prenájmu pozemkov bude Obecné zastupiteľstvo Madunice rokovať na svojom zasadnutí dňa 16.12. 2011.


V Maduniciach 2.12.2011
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer predĺžiť prenájom časti nehnuteľnosti – pozemok   parcela č. 410/1 vo výmere 12 m2  ako prípad hodný osobitného zreteľa pre stánok Zmzliny Jozefovi Vargačíkovi, Malá ulička 595, Madunice  z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní všetky povinnosti.
O predĺžení prenájmu pozemkov bude Obecné zastupiteľstvo Madunice rokovať na svojom zasadnutí dňa 16.12. 2011.
 

V Maduniciach 30.11.2011
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce


Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer predĺžiť prenájom časti budovy v priestoroch obecného úradu – nebytové priestory vo výmere 110 m2,  parcela č. 413/7 ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Lekáreň Jána Hollého, LDH, s. r. o., Ružová 212/23, Červeník  z dôvodu, že   si nájomca  plní všetky povinnosti voči prenajímateľovi a zabezpečuje lekárenské služby občanom obce.
O predĺžení prenájmu nebytových priestorov pre Lekáreň Jána Hollého, LDH, s. r. o., Ružová 212/23, Červeník bude Obecné zastupiteľstvo Madunice rokovať na svojom zasadnutí dňa 16.12. 2011.
V Maduniciach 2.12.2011
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Zverejnenie zámeru rekonštrukcie nehnuteľnosti p. č. 1769/17 v k. ú. Madunice koncesným obstarávaním

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach  na svojom pracovnom zasadnutí dňa 30.9.2011 schválilo uznesením č. 88/2011 zrekonštruovať budovu p. č. 1769/17 na Dom sociálnych služieb  koncesným obstarávaním z dôvodu osobitného zreteľa.  Zrekonštruovaná budova bude slúžiť občanom ako DSS, DD a denný stacionár.

V Maduniciach 5.10.2011

Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach

Zverejnenie odpredaja nehnuteľnosti na priamy predaj

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach na svojom pracovnom zasadnutí dňa 15.8.2011 schválilo spôsob odpredaja nehnuteľnosti parc. č. 1519/13 zastavaná plocha vo výmere 66 m2 a parc. 1519/14 zastavaná plocha vo výmere 476 m2 v k. ú. Madunice manželom Romanovi Barkocimu a manželke Radomíre, Vážska 489, Madunice. Uvedené parcely sú príslušné k rodinnému domu súp. č. 474/46, ktorý menovaní obývajú. OZ na svojom zasadnutí schváli odpredaj uvedenej nehnuteľnosti za sumu, ktorá bude určená v súdno – znaleckom posudku. Predaj sa uskutočňuje z titulu osobitného zreteľa, nakoľko ide o parcelu, ktorá sa nachádza v lokalite obostavanej nehnuteľnosťami obyvateľov rómskej komunity.
Zverejnenie návrhu priameho odpredaja pozemku parc. č. 1519/13 zastavaná plocha vo výmere 66 m2 a parc. 1519/14 zastavaná plocha vo výmere 476 m2 v k. ú. Madunice je v zmysle VZN č. 1/2011 Zásad hospodárenia s majetkom Obce Madunice. Tento spôsob o nakladaní s majetkom obce sa zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli.

 

V Maduniciach 19.8.2011
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach
Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľností

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach na svojom pracovnom zasadnutí dňa 15.8.2011 schválilo spôsob zverejnenia zámeru prenájmu spoločných priestorov vo výmere 15 m² v bytovom dome Železničná ul. 185/30 nájomníkom Dušanovi Trebichalskému s manž., Železničná ul. 185/30 byt F6 za cenu 1,81€/m²/mesiac od 01.09.2011 z dôvodu osobitného zreteľa, v zmysle VZN č.1/2011 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Madunice z dôvodu, že    spoločné priestory sa nachádzajú v susedstve bytu menovaných. Tento spôsob o nakladaní s majetkom obce sa zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli.
 

V Maduniciach 16.8.2011
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach

Zverejnenie zámeru o zámene nehnuteľností

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach na svojom pracovnom zasadnutí dňa 29.6.2011 schválilo zámer o zámene nehnuteľností parc. č. 83, 84/1 za parc. č. 84/2, z parc. č. 410/1 odčleniť geometrickým plánom za spevnené plochy pred Reštauráciou RM v zmysle VZN č. 1/2011 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Madunice z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Pozemok pre potreby reštaurácie a spevnené plochy pre potreby obce, ktoré sa aj doteraz na tieto účely využívajú.
Zverejnenie zámeru o zámene nehnuteľností parc. č. 83, 84/1 za parc. č. 84/2, z parc. č. 410/1 odčleniť geometrickým plánom za spevnené plochy pred Reštauráciou RM je v zmysle VZN č. 1/2011 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Madunice. Tento spôsob o nakladaní s majetkom obce sa zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli.
 

V Maduniciach 11.7.2011
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach

Zverejnenie zámeru o kúpe nehnuteľnosti

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach na svojom pracovnom zasadnutí dňa 29.6.2011 schválilo spôsob zverejnenia zámeru o kúpe nehnuteľnosti parc. č. 178/1 v zmysle VZN č. 1/2011 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Madunice z dôvodu vybudovania parkoviska pri obecnom cintoríne.
Zverejnenie zámeru kúpy nehnuteľnosti parc. č. 178/1 je v zmysle VZN č. 1/2011 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Madunice. Tento spôsob o nakladaní s majetkom obce sa zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli.

V Maduniciach 11.7.2011
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach

Zverejnenie zámeru odpredaja prebytočných železných stĺpov verejného osvetlenia

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach na svojom pracovnom zasadnutí dňa 29.6.2011 schválilo spôsob zverejnenia zámeru o predaji prebytočných železných stĺpov verejného osvetlenia za šrotovnú cenu 0,21€/kg v zmysle VZN č. 1/2011 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Madunice.
Zverejnenie zámeru odpredaja prebytočných železných stĺpov verejného osvetlenia za šrotovnú cenu v zberných surovinách 0,21€/kg je v zmysle VZN č. 1/2011 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Madunice. Tento spôsob o nakladaní s majetkom obce sa zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli.

 

V Maduniciach 11.7.2011

Mgr. Alena Jelušová

starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach

Zverejnenie odpredaja hnuteľného majetku na priamy predaj

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach na svojom pracovnom zasadnutí dňa 24.5.2011 schválilo zverejnenie zámeru odpredaja hnuteľného majetku obce, a to interiérového vybavenia /stolov a barového zápultia/ v Reštaurácii Važinka priamym predajom v zmysle VZN č. 1/2011 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Madunice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko uvedený hnuteľný majetok obec môže previesť do vlastníctva právnickej osobe, ktorej je zakladateľom a v ktorej má obec vlastnícky podiel.
OZ na najbližšom zasadnutí schváli odpredaj uvedeného hnuteľného majetku spoločnosti Harmónia Madunice, a. s.
Zverejnenie návrhu priameho odpredaja hnuteľného majetku obce interiérového vybavenia /stolov a barového zápultia/ v Reštaurácii Važinka Madunice je v zmysle VZN č. 1/2011 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Madunice. Tento spôsob o nakladaní s majetkom obce sa zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli.

 

V Maduniciach 9.6.2011
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľností
Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach na svojom pracovnom zasadnutí dňa 24.5.2011 schválilo spôsob zverejnenia zámeru prenájmu nehnuteľností v k. ú. Madunice, parc. č. 1773/274 vo výmere 578 m2 a 1773/389 vo výmere 121 m2 nájomcom Jozefovi Vančovi, Madunice, Osloboditeľov 247/26, Márii Michálekovej, Madunice, Záhajné 447/4, Jánovi Vančovi, Trnava, Jiráskova 6045/23 a Anne Vančovej, v zmysle VZN č.1/2011 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Madunice z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko na uvedených nehnuteľnostiach majú títo spoluvlastníci postavený rodinný dom.
OZ na najbližšom zasadnutí schváli prenájom a sumu, za ktorú budú uvedené nehnuteľnosti prenajaté.
Návrh zámeru prenechania pozemkov parc. č. 1773/274 vo výmere 578 m2 a 1773/389 vo výmere 121 m2 do nájmu Jozefovi Vančovi, Madunice, Osloboditeľov 247/26, Márii Michálekovej, Madunice, Záhajné 447/4, Jánovi Vančovi, Trnava, Jiráskova 6045/23 a Anne Vančovej v k. ú. Madunice je v zmysle VZN č. 1/2011 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Madunice. Tento spôsob o nakladaní s majetkom obce sa zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli.

 

V Maduniciach 9.6.2011

Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach
Zverejnenie odpredaja nehnuteľnosti na priamy predaj
Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach na svojom pracovnom zasadnutí dňa 21.3.2011 schválilo spôsob odpredaja nehnuteľnosti parc. č. 413/14 vo výmere 60 m2 v k. ú. Madunice manželom Nagyovým, Veľká ulička 442/14, Madunice. Uvedená parcela sa nachádza priamo pred nehnuteľnosťou menovaných žiadateľov. OZ na najbližšom zasadnutí schváli odpredaj uvedenej parcely za sumu, ktorá bude určená v súdno – znaleckom posudku.

Zverejnenie návrhu priameho odpredaja pozemku parcela č. 413/14 vo výmere 60 m2 v k. ú. Madunice je v zmysle VZN č. 1/2011 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Madunice. Tento spôsob o nakladaní s majetkom obce sa zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli.


V Maduniciach 19.4.2011

Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 


 

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý párny týždeň v utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 2. marca 2019 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h; Bližšie v sekcii odpady, príloha k VZN č. 4/2015

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka