Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
MaduniceHľadať
 
 

ZMLUVY

Zmluvy » subjekt: Zmluvy » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 1146
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
ZMB_112_2019Lombard s.r.o., Školská 14, 921 01 PiešťanyZmluva/dodatok o poskytovaní verejných služieb číslo: 2019101103internet0,00 €12.10.2019nestanovený
ZM_111_2019Lombard s.r.o., Školská 14, 921 01 PiešťanyZmluva o spolupráci uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. OZ v znení neskorších predpisovinternet0,00 €12.10.2019nestanovený
ZM_110_2019Ing. Dušan PetrovičZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom uzatvorená v zmysle § 34 ods. 3 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonovochrana osobných údajov sprostredkovateľom0,00 €28.9.2019nestanovený
ZM_109_2019Daniela VančováZmluva o nájme č. 95/A134 uzavretá podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a VZN obce č. 6/2011prenájom hrobového miesta40,00 €24.9.201931.12.2026
ZMB_108_2019Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Mobilný telefón1,00 €17.9.2019nestanovený
ZMB_107_2019Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb- balík služiebverejná telefónna služba0,00 €17.9.2019nestanovený
ZMB_106_2019Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebverejná telefónna služba0,00 €17.9.2019nestanovený
ZMB_105_2019Ing. Dušan PetrovičDodatok č. 1 k zmluve o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom uzatvorená v zmysle § 34 ods. 3 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonovochrana osobných údajov sprostredkovateľom0,00 €13.9.2019nestanovený
ZM_104_2019 Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 BratislavaZmluva o úvere č. 665/CC/19poskytnutie úveru 180 000,00 €11.9.2019nestanovený
ZM_103_2019Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Cyklotrasa Leopoldov – Červeník – Madunice – Koplotovce – Drahovce, časť Madunice, Koplotovce a cyklomost cez rieku Váh medzi katastrami Madunice - Koplotovce3 448 025,22 €10.9.2019nestanovený
ZM_102_2019Oľga BalúnováZMLUVA o poskytnutí peňažného daru výsadba zelene v obci Madunice 150,00 €31.8.2019nestanovený
ZMB_101_2019Daniel IlavskýDODATOK č. 2 ZMLUVY O NÁJME BYTU uzatvorenej podľa § 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňa 25.05.2015 identifikácia nájomcu sa ruší a nahrádza novým označením Nájomcu: : Daniel Ilavský0,00 €29.8.2019nestanovený
ZMB_100_2019Daniel IlavskýDODATOK Č. 1 ZMLUVY O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVEidentifikácia Budúceho kupujúceho sa v plnom rozsahu ruší a nahrádza novým označením Budúceho kupujúceho : Daniel Ilavský0,00 €29.8.2019nestanovený
ZM_99_2019Peter Magala a Simona Magalová, rod. Grimeková, Daniel Ilavský Dohoda o prevode práv a povinností zo zmlúv uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníkaprevod všetkých práv a povinností Prevodcu vyplývajúcich mu z Nájomnej zmluvy špecifikovanej v bode 1.1 tejto Dohody a z Budúcej zmluvy špecifikovanej v bode 1.2 tejto Dohody na Nadobúdateľa, a to so súhlasom Obce Madunice. 0,00 €29.8.2019nestanovený
ZM_98_2019AUTOSÚČIASTKY MAREK, s.r.o., Bratislavská 78, 921 01 Piešťany , Zmluva o zabezpečení reklamných služieb a propagácie uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky zabezpečenie reklamných služieb a propagácie MADUNICKÝ CIBULÁK dňa 31.08.2019  130,00 €27.8.2019nestanovený
ZM_97_2019Miloš Mikula a manž. Zuzana, MaduniceZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 701/C7/2019prenájom obecného NB0,00 €27.8.201931.8.2022
ZM_96_2019Branislav ŠvančaraZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 701/D7/2019prenájom obecného NB0,00 €23.8.201931.8.2022
ZM_95_2019AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, 917 01 TrnavaZmluva o prenájme reklamnej plochypropagácia nájomcu na podujatí Madunický cibulák 31.8.2019 300,00 €23.8.2019nestanovený
ZM_94_2019Emília RakováZmluva o nájme č. 432/A59 uzavretá podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a VZN obce č. 6/2011 prenájom hrobového miesta20,00 €23.8.201914.8.2029
ZM_93_2019FIAMA SK s.r.o., 916 42 Moravské Lieskové 645Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníkaRekonštrukcia s prístavbou a nadstavbou materskej školy Madunice - 2. etapa/časť A - vzduchotechnika15 957,84 €17.8.2019nestanovený
ZM_92_2019Zempres s.r.o., Orviská cesta 7471/15A, 921 01 PiešťanyZmluva o dielo č. ZM_92_2019 „Rekonštrukcia MK ul. Janka Kráľa“ 110 257,01 €16.8.2019nestanovený
ZM_91_2019JAVYS, a.s., Tomášikova 22, 821 02 BratislavaDarovacia zmluva č. ZM-26-19-1-00267-00010 o poskytnutí finančného daru uzatvorená podľa §628 až 630 Občianskeho zákonníkafinančný dar na podujatie - Cibuľové slávnosti 2019 500,00 €15.8.2019nestanovený
ZM_90_2019MOREAU AGRI spol. s r. o., Družstevná 616/13, 922 42 MaduniceZmluva o poskytnutí peňažného daru peňažný dar na podujatie Cibuľové slávnosti 2019 500,00 €13.8.2019nestanovený
ZM_89_2019GAMA Holding Slovakia, s.r.o.Zmluva o dielo č. 4/2019Zariadenie kuchyne MŠ79 461,55 €3.8.2019nestanovený
ZM_88_2019Agropodnik a.s. TrnavaZmluva o zabezpečení reklamných služieb a propagácieMadunický cibulák 31.8.2019 na futbalovom štadióne 200,00 €3.8.2019nestanovený
ZM_87_2019Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o grantovom účtezriadenie grantového účtu0,00 €1.8.2019nestanovený
ZM_86_2019Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 BratislavaZmluva o poskytnutí finančného daru uzatvorená podľa § 628 až 630 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovfinančný dar na Cibuľové slávnosti 20191 200,00 €27.7.2019nestanovený
ZMB_85_2019Dobrovoľný hasičský zbor MaduniceDodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zo dňa 21.6.2019„4. Vypožičiavateľ preberá na seba všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä z predpisov o ochrane zdravia pri práci, ochrany majetku a požiarnej ochrany súvisiacich s predmetom zmluvy a účelom výpožičky podľa zmluvy.“0,00 €27.7.2019nestanovený
ZM_84_2019pixart, s.r.o., Nejedlého 27, 841 02 BratislavaZmluva o spolupráci pri zabezpečení kultúrneho podujatiaúčinkujúci, Cibuľové slávnosti 20193 900,00 €27.7.2019nestanovený
ZM_83_2019Lombard s.r.o., Školská 14, 921 01 PiešťanyZmluva o spolupráci č. HS2019072502HotSpot, súťaž hasičov, ZŠ 28.7.20190,00 €27.7.2019nestanovený
ZM_82_2019Lombard s.r.o., Školská 14, 921 01 PiešťanyZmluva o spolupráci č. HS2019072501internetové pripojenie, Hasičská zbrojnica0,00 €27.7.2019nestanovený
ZMB_81_2019Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaDodatok č. 6 k poistnej zmluve č. 0109000801poistenie majetku0,00 €25.7.2019nestanovený
ZM_80_2019Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré mestoZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-04689 uzatvorená v súlade s ust. § 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SlovenskejFinančné prostriedky na realizáciu Projektu s názvom Knihy na dosah1 000,00 €24.7.2019nestanovený
ZM_79_2019CS, s. r. o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava Zmluva o dielo č. 2019/07/03„Rekonštrukcia MK a chodníka M.Bubniča“  114 878,41 €19.7.2019nestanovený
ZM_78_2019V.I.P. SEKURITY, s. r. o., M. Mišíka 3, 971 01 PrievidzaZmluva o poskytnutí strážnej služby (podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o SBS a § 536 a násl. Obchodného zákonníka)strážna služba, CS 20191 000,00 €16.7.2019nestanovený
ZM_77_2019Pozemkové spoločenstvo Madunice, Vážska 521, 922 42 MaduniceZmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy pre iné /nepoľnohospodárske/ účelyverejnoprospešný účel, rozšírenie športového areálu a zriadenie regulovanej skládky biolog. odpadu 0,00 €11.7.2019nestanovený
ZM_76_2019osobnyudaj.sk, s. r. o., Garbiarska 5, 040 01 KošiceZmluva č. WO/2019A9850-1 o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa uzatvorená s poukazom na § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) a zákon č. 54/2019 Z. z. o ovýkon činnosti poradného konzultanta0,00 €2.7.2019nestanovený
ZM_75_2019Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 TrnavaZmluva č. 006-HL-K/RO/2019 o poskytnutí účelovej dotácie uzatvorená podľa §262 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vúčelová dotácia "Cibuľové slávnosti 2019", reg. č. žiadosti: 11011/2019 535,00 €2.7.2019nestanovený
ZM_74_2019Milan Pikna a manželka MartinaZ M L U V A O NÁJME BYTU Č. 521/2A/2019prenájom obecného NB0,00 €27.6.201930.6.2022
ZM_73_2019Zuzana PilováZmluva o nájme č. 427/C76 uzavretá podľa § 663 a nasl. Obč. zákonníka a VZN obce č. 6/2011prenájom hrobového miesta88,55 €25.6.201924.1.2029
ZM_72_2019Bc. Matej Kadlečík a manželka VeronikaZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 700/B4/2019predĺženie prenájmu obecného NB0,00 €25.6.201930.6.2022
ZM_71_2019Dobrovoľný hasičský zbor MaduniceZmluva o výpožičkeHasičská zbrojnica0,00 €25.6.2019nestanovený
ZM_70_2019Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova48, 832 37 BratislavaZmluva o úvere č. 403/CC/19poskytnutie úveru 300 000,00 €21.6.2019nestanovený
ZM_69_2019Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré mestoZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-01907realizácia - Projektu s názvom Prázdniny v knižnici1 500,00 €20.6.2019nestanovený
ZM_68_2019HOPI SK s. r. o., Bratislavská 83, 902 01 PezinokZmluva o poskytnutí peňažného darupeňažný dar na podujatie - Cibuľové slávnosti 20193 000,00 €20.6.2019nestanovený
ZM_67_2019NOVA 18 s. r. o.,Vajanského 7673/40, 917 01 TrnavaZmluva o nájmepríprava a realizácia projektu vybudovania inžinierskych sietí, parcela č. 88/19, k. ú. Madunice0,00 €18.6.2019nestanovený
ZM_66_2019HOPI SK s. r. o., Bratislavská 83, 902 01 PezinokZmluva o spoluprácispolupráca a úhrada nákladov na vypracovanie a schválenie zmeny č. 5/2018 Územného plánu Obce Madunice pre lokalitu 16/V zo statusu výhľadu do statusu návrhovej časti ÚPO. 2 200,00 €11.6.2019nestanovený
ZMB_65_2019Mário VáradyDodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu č. 701/C8/2011platenie dohodnutého nájomného0,00 €31.5.2019nestanovený
ZMB_64_2019Branislav ŠvančaraDodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 701/D7/2016platenie dohodnutého nájomného0,00 €29.5.2019nestanovený
ZMB_63_2019Bc. Matej Kadlečík a manželka VeronikaDodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. 700/B4/2013platenie dohodnutého nájomného 0,00 €29.5.2019nestanovený
Položky 1-50 z 1146
Zmluvy » subjekt: Harmónia Madunice a. s. » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2/2018CORINTHIA s. r. o., Bučany 107Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. v znení noviel a Občianskeho zákonníkanájom a podnájom nebytových priestorov0,00 €1.1.2019nestanovený
1/2018CORINTHIA s. r. o., Bučany 107Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. v znení noviel a Občianskeho zákonníkanájom a podnájom nebytových priestorov0,00 €21.12.2018nestanovený
1/2013ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektrickej energie0,00 €15.1.2013nestanovený
1/2012Matej Vančo - MAVA, A. S. Puškina 87/18, 922 42 Madunicenajomna zmluva o najme a podnajme nebytovych priestorovnajom a podnajom nebytovych priestorov1 633,64 €1.1.201331.12.2017

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý párny týždeň v utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 2. marca 2019 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h; Bližšie v sekcii odpady, príloha k VZN č. 4/2015

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka