Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
MaduniceHľadať
 
 

ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

Dobrovoľný hasičský zbor Madunice

 

http://dhz-madunice.sk/DHZ Madunice

 


 

Telovýchovná jednota Madunice

 

TJ Madunice http://www.tjmadunice.weblahko.sk/


 

Katolícka jednota Slovenska, pobočka Madunice

ObrázokKatolícka jednota Slovenska - pobočka Madunice

Je najstarším spolkom v Maduniciach. Prvý záznam v kronike je z roku 1926. Z kroniky sa dozvedáme, že Katolícka jednota /KJ/ nacvičovala divadlá, poriadala prednášky, kurzy, zbierky pre chudobných, rozširovala tlač, šírila kultúru a vzdelanie medzi pospolitým ľuďom. V roku 1948 bola násilne zrušená. Svoju činnosť obnovila v roku 1992.
KJ je občianske združenie, otvorené pre všetkých bez rozdielu vierovyznania, veku, pohlavia. Poslaním KJ je spoločenská, vzdelávacia i kultúrna činnosť. je to spoločenstvo ľudí, ktorí chcú slúži v humánnej, charitatívnej i náboženskej oblasti.
KJ v Maduniciach má 63 členov, spolupracuje s farským a obecným úradom. Má vlastnú právnu subjektivitu. Štatutárnym zástupcom je pani Viera Hesková, predsedníčka pobočky. KJ od obnovenia svojej činnosti sa aktívne zapojila do kultúrno-spoločenského a náboženského života v obci.
Pripravila mnohé zaujímavé akcie. Úspešné boli výstavy: „Ako slávime Veľkonočné sviatky“ s pásmom Kvetná nedeľa; „Vianoce sú srdce a ruky pre lásku“; „Zlaté ruky babičiek“ – výstava chrámových výšiviek a liturgických rúch. Tieto výstavy pripomenuli bohaté tradície našej obce. Koledovanie, Dobrá novina, Jarmok dobrej vôle, prednáška o paliatívnej starostlivosti, stretnutia Poraďme si navzájom, vedomostné stretnutie miništrantov a spevákov zo susedných obcí – to sú niektoré z aktivít KJ. Z výstavy jesenných plodov, by sme chceli urobiť tradíciu. Je to výstava zeleniny, ovocia, kvetov, jesenných inšpirácií spojená s výzdobou kostola jesennými plodmi a poďakovaním za úrodu. Najkrajšie exponáty súťažia o Cenu starostky obce. Máme v starostlivosti upratovanie a výzdobu chrámu.
A čo pripravujeme ?
Nechceme zabudnúť na jubileum Jána Hollého, Deň matiek, Deň detí a pripraviť pre deti a rodičov ľahkoatletické súťaže, výstavu Moje hobby – tvoje hobby, Gulášovú párty, Čerešňový deň, prednášky a besedy o zdravej výžive, kozmetike, práci v záhradkách. Pomáhať vo farnosti pri významných sviatkoch a udalostiach /prvé sväté prijímanie, birmovka/. Čakajú nás práce pri oprave kostola, kde chceme i my svojimi možnosťami prispieť a pomôcť.

Naša činnosť je otvorená pre každý dobrý nápad, ktorý nás i vás napadne a obohatí.

 

Poľovná spoločnosť Kochanova


Poľovná spoločnosť Kochanova, Vážska 506/29, 922 42 Madunice

Štatutárni zástupcovia: Ing. Oliver Šiatkovský
Ing. Ľubomír Vrľák
Milan Borovský

Organizácia má 15 členov. Výbor je 5-členný, dozorná rada je 3-členná.
Činnosť organizácie:
Zachovanie stavov zveri v regióne obce Madunice. Spoločnosť má prenajatý revír o rozlohe 1006 ha.
Uskutočnené akcie:
Celoročná starostlivosť o zver a selektívny odstrel zveri.
Pripravované akcie:

Jarné sčítanie zveri v mesiaci marec, máj – selektívny odstrel srnca, jún – mesiac poľovníctva, október až december – jesenné poľovačky na bažantiu a zajačiu zver.
Stručné informácie o poslaní a cieľoch:
Hlavným cieľom POĽOVNEJ SPOLOČNOSTI KOCHANOVA je zachovanie genofondu v našej lokalite, maximálne zamedziť pytliactvu, chorobám zveri a udržanie kvality životného prostredia. Odovzdať prírodu, ktorú sme zdedili po našich predkoch našim nasledujúcim generáciám.

 

Slávnostný príhovor starostky obce pri príležitosti 60. výročia PS Kochanova

Vážené poslankyne, vážení poslanci miestneho zastupiteľstva obce Madunice, milí hostia, zaslúžilí členovia, priatelia poľovníci PS Kochanova!

Je pre mňa cťou, že vás môžem privítať a pozdraviť tu, v obradnej sieni Obce Madunice, ktorá je miestom slávnostných chvíľ a zastavení v kolobehu nášho každodenného života. Miestom, kde si pripomíname míľniky nášho konania, berieme na seba sľuby, záväzky, ale aj miestom, kde chceme vyjadriť úctu a poďakovanie za život, skutky, ktoré zdobia človeka. Za človečenstvo, za vytrvalosť a tradície našich predkov, za prácu, ktorá obohacuje nás i prírodu. Také miesto a deň je i dnes.
Po dlhoročnej práci zaslúžene oslavný. Prišiel v čase mieru a pokoja v prírode, ktorá sa prebúdza do nového života. Chystá svoj nový šat, aby čo najkrajšie a najbohatšie privítala nový rodiaci sa život v našich krásnych zákutiach dolného Váhu, na každej medzi, úrodných poliach. Pestrý štebot vtáctva je jedným z najkrajších prejavov krásy prírody a života, ktorý za krátky čas doplní piskot mláďat. A to je odmena aj človeku za jeho starostlivosť a súžitie s prírodou v čase, keď prežitiu treba pomôcť.

V prírode sú najkrajšie rána. Preto možno, i keď netradične, náš oslavný deň a naše slávnostné stretnutie začíname už s prvými dotykmi slnečných lúčov. Vlastne je to ako vždy za existencie tohto vzácneho spolku. Okrem oslavy jubilea nás čaká ešte kus práce, ktorou chceme vzdať hold prírode a jej loveckým darom. A tak dnešné ráno symbolizuje aj našu nedočkavosť, čo najskôr si pripomenúť vzácnosť tejto chvíle a povedať vám, členom Poľovnej spoločnosti Kochanova, za obec Madunice, úprimné ďakujeme.

Teší ma, že slávnostnú atmosféru dnešného jubilea zvýrazňuje aj vynikajúco pripravená výstava loveckých trofejí a osobná prítomnosť predstaviteľov Regionálnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Trnave. Prejavená dôvera a podpora je pre nás všetkých zaväzujúca. Aj tu naši poľovníci ukázali, že pri dôležitých udalostiach vedia zmobilizovať svoje sily a urobiť niečo pre ostatných ľudí.   Popularizáciou poľovníckeho stavu si získavajú priazeň širokej verejnosti.
Vážení členovia PS Kochanova!

Šesťdesiat rokov tvoríte spolok, ktorý je citeľnou súčasťou obce. Vysokú úroveň kultúry a disciplíny reprezentuje nielen vaša uniforma, ale predovšetkým výsledky vašej práce priamo v našom poľnom revíry. Starostlivosť o jeho čistotu, zdravotný stav lovnej zveri, zodpovedný prístup k chovu a najmä k bezpečnému lovu, sú trvalými hodnotami tohto vzácneho spolku ľudí s krásnou vášňou k prírode a rodnej hrude. Vysoko oceňujem, že nežijete iba pre seba, pomocnú ruku podáte vždy, keď je to treba. Obci, poznanie a vzťah k prírode šírite medzi deťmi a mládežou, neopakovateľnú atmosféru ste schopní vytvoriť na svojich tradičných podujatiach. O zážitky a poľovnícke nadšenie sa delíte s našimi obyvateľmi. To dokážu iba ľudia s veľkým srdcom a zanietení pre svoju záľubu, vytrvalí a odhodlaní. Ľudia, ktorí svojmu poslaniu rozumia a práca pre svoje potešenie i verejné dobro je ich hrdosťou.

Milí priatelia poľovníci. Dnes zatvárame šiestu desiatku bohato popísaných strán histórie Poľovnej spoločnosti Kochanova. Sú väčšie i bohatšie revíry na našom krásnom Slovensku, o ktoré prebiehajú nekompromisné boje. V nich sa strácajú hodnoty, ktoré máme u nás. Skromnosť poľného revíru však nahrádza nadšenie ľudí. Na našej zemi sa nikdy nič nerodilo ľahko. Mnohokrát sa musela poobracať pod zohnutými chrbátmi, tak ako každý ťažko vyprodukovaný peniaz. A to aj vás zocelilo, vytvorilo kolektív, ktorý je dnes oporou spolku a verím, že aj jeho budúcnosťou.

Vedenie obce si vašu prácu nesmierne váži. Do ďalších dní a rokov vám želám mnoho osobného zdravia a šťastia, krásnych chovateľských a loveckých zážitkov. Vytrvajte minimálne ďalšie desaťročie vo svojej záľube a práci, lebo naša príroda i obec vás k pestrosti a bohatosti života potrebuje.

Všetko najlepšie !  Lovu zdar !


 

Jednota dôchodcov Slovenska, miestna organizácia Madunice

Vážené dôchodkyne, vážení dôchodcovia, milí hostia

Ak sa zamyslíme nad miestom starších ľudí v súčasnej spoločnosti, tak sa nám ukazuje zjavná, umelo vytváraná jednostranná kultúra života orientovaná a až takmer zaslepená mladosť. Prostredníctvom masmédií všetkého druhu sa nám predstavuje nekonečná vitalita mladých, ich mladistvý vzhľad, ich neobmedzená energia, ich takmer neobmedzená suverenita a neomylnosť pri riešení problémov spoločnosti. Takýto stav nepriaznivo ovplyvňuje sociálnu politiku a jej riešenie životných problémov starších. No zamyslieť sa nám prichodí aj nad tým, či oddane pozorujem tieto tendencie, alebo ich aj nevedome podporujeme. Či sa neuzatvárame sami do seba a strácame záujem o veci verejné, o možnosti vyjadriť sa k ním, príkladov je dosť. Náš obraz a miesto v spoločnosti bude viac závisieť od toho, ako sa budeme prezentovať, než od toho, čo sme v živote vykonali.

Naša Miestna organizácia jednoty dôchodcov zorganizovala zájazd po Krásach Slovenska. Navštívili sme Krásnu Hôrku, Ochtinskú aragonitovú jaskyňu. Zájazd sa vydaril. Zážitky boli veľmi pekné a uvedomili sme si, že naša krajina je najkrajšia.

Zorganizovali sme burzu šatstva, obuvi a nábytku, ktoré sme poriadali v zasadačke na Obecnom úrade v Maduniciach. Zozbierali sme veľa vecí, ktoré sme za symbolickú cenu ponúkli záujemcom. Ostatné veci, ktoré zostali sa odviezli do Trnavy.

Ďalšia akcia bola: Úcta k starším. obecný úrad zabezpečil kultúrny program, ktorý spestrili žiaci Základnej školy Jána Hollého v Maduniciach, tetky „Kata a Mara“ a dychová hudba SELANKA pod vedením Mareka Kabáta. Pani starostka nám zabezpečila občerstvenie a obsluhu členkami Miestneho Spolku červeného kríža , za čo im ďakujeme.
Obecný úrad nám všemožne pomáha pri všetkých našich akciách s celým svojim kolektívom. Vyslovujeme poďakovanie aj našim členkám speváčkam za dôstojné rozlúčky s našimi zosnulými na cintoríne.
Týždeň pred Vianocami naše členky, členky červeného kríža a členky komisie sociálnej pri Obecnom zastupiteľstve v Maduniciach na podnet Obecného úradu rozniesli balíčky s vianočnými pozdravmi pre nevládnych a 80-ročných a starších spoluobčanov. Obdarovaní a mnohí so slzami v očiach ďakovali, že sa na nich nezabudlo.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a dúfame, že sa nám podarí nie jedna dobre vydarená akcia.Plán práce na rok 2005
Zabezpečíme rozpracovanie uznesení vyšších orgánov JDS na podmienky MO – JDS a ich plnenie.
Za úzkej spolupráce s obecným úradom uskutočníme Zdravotnú prednášku na tému: CUKROVKA.
Beseda so spisovateľkou Táňou Keliovou Vasilkovou.
Návšteva termálneho kúpaliska Čalovo
Zabezpečiť podľa možností rekreácie pre našich členov.
Naďalej budeme venovať pozornosť získavaniu nových členov do MO - JDS

 

Zámocký jazdecký klub

Zámocký jazdecký klub
           
Zámocký jazdecký klub vznikol v roku 1993 ako samostatná, nezávislá a apolitická spoločenská organizácia, vykonávajúca svoju činnosť v oblasti telesnej výchovy a športu. Právnou formou ZJK je občianske združenie. Názov si sal podľa miesta vzniku, klub začal so svojou činnosťou v hlohovskej Zámockej záhrade. Od svojho ustanovenia pôsobil ako agilný organizátor podujatí pre deti, od roku 1994 aj ako usporiadateľ jazdeckých pretekov. Po počiatočnej eufórii prišlo v Hlohovci k nedoceneniu významu podujatí ako i na strate zázemia pre chov koní. Klub stál pred dilemou, či ukončiť svoju existenciu, alebo začať znova.

Od roku 1998, odkedy sídli ZJK v Maduniciach, sa začala nová etapa jeho existencie. Napriek nedostatku finančných prostriedkov sa podarilo vďaka výdatnej pomoci obce a madunického družstva brigádnicky zrekonštruovať maštaľnú budovu. Finančné dary od sponzorov umožnili zakúpiť boxové ustajnenia pre kone a svojpomocne bola vybudovaná na dané podmienky kvalitná parkúrová plocha. Od roku 1999 za začala písať éra Cibuľových parkúrov, ktoré sú každoročne súčasťou Cibuľových slávností, poriadaných obcou v mesiaci august. V areáli madunického PVOD sa zakladá príťažlivé športové a rekreačné prostredie pre celú západoslovenskú oblasť. Okrem parkúrového skákania sa klub venuje aj práci s deťmi prevažne predškolského veku, snaží sa v nich v rámci environmentálnej výchovy pestovať ušľachtilé vzťahy k prírode a všetkému živému.


 

Miestny spolok SČK Madunice


 

100 rokov Miestneho spolku SČK v Maduniciach

100 rokov Miestneho spolku SČK v Maduniciach

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi si pripomíname storočnicu miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Maduniciach. Vznikol ešte pred oficiálnym začatím aktivít Československého červeného kríža v roku 1919. Dnes má 180 dobrovoľných darcov krvi a 150 aktívnych členov.


 

 

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý párny týždeň v utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 2. marca 2019 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h; Bližšie v sekcii odpady, príloha k VZN č. 4/2015

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka