Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
MaduniceHľadať
 
 

VOĽBY A REFERENDUM

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK pre voľby do Európskeho parlamentu

Obec Madunice má pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 vytvorené dve okrskové volebné komisie. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky na adresu madunice@madunice.sk   Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne podateľne Obecného úradu Madunice prostredníctvom pošty na adresu

Mgr. Alena Jelušová  

starostka obce Madunice  

Obecný úrad  

P. O. Hviezdoslava 8/368  

922 42 Madunice

Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené.   

 

https://www.minv.sk/?volby-ep


 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 16. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 30. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Vzory, informácie sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=volby-prezidenta-slovenskej-republiky 

 

 


 

Výsledky komunálnych volieb 10.11.2018
 

V komunálnych voľbách dňa 10.11.2018 bola za starostku obce Madunice zvolená
Mgr. Alena Jelušová.

 

Volebné výsledky na starostu obce:

 

Mgr. Alena Jelušová, nezávislá kandidátka, 665 hlasov

JUDr. Oto Lobodáš, PhD., nezávislý kandidát, 395 hlasov

 

Novozvolení poslanci OZ Madunice:

 

Milan Rak, Slovenská národná strana, 605 hlasov

Ing. Peter Zachar, nezávislý kandidát, 536 hlasov

Mgr. Božena Sviteková, nezávislá kandidátka, 492 hlasov

JUDr. Oto Lobodáš, PhD., nezávislý kandidát, 479 hlasov

Peter Čerňanský, nezávislý kandidát, 430 hlasov

Roman Benedik, Slovenská národná strana, 416 hlasov

Peter Brezovský, Slovenská národná strana, 412 hlasov

Blanka Elišová, Slovenská národná strana, 398 hlasov

Mgr. Janka Pisariková, Slovenská národná strana, 395 hlasov

 

Náhradníci:

Mária Kubovová, Slovenská národná strana, 375 hlasov

Ing. Marek Polák, nezávislý kandidát, 372 hlasov

Peter Vachan, Kresťanskodemokratické hnutie, 339 hlasov

Milan Borovský, Smer – sociálna demokracia, 295 hlasov

Lucia Jančovičová, Kresťanskodemokratické hnutie, 198 hlasov

Ing. Jozef Hano, nezávislý kandidát, 149 hlasov


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu a poslancov OZ obce Madunice, ktoré sa uskutočnia dňa 10.11.2018 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z. z.

voľby do orgánov samosprávy obcí

a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Odkaz: http://www.minv.sk/?volby-oso2018

 

 

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí. Podľa § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obec Madunice oznamuje počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb,

t.j. k 10. 7. 2018  2230 obyvateľov.

                                                                     Mgr. Alena Jelušová, v.r.

                                                                        starostka obce

 

v súvislosti s prípravou volieb do orgánov samosprávy  pre volebné obdobie 2018 – 2022  Obec Madunice tvorí jeden volebný obvod, budú vytvorené 2 volebné okrsky.

Uznesením č. VII/429/2018 zo  dňa 23.4.2018 Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach schválilo v súlade s § 11, ods. 3 písm. d) a § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

-    počet deväť poslancov Obecného zastupiteľstva Madunice na celé volebné obdobie             2018 – 2022,

-  výkon funkcie starostu obce Madunice na celé funkčné volebné obdobie 2018 – 2022 na       plný pracovný úväzok.

Zapisovateľka  miestnej volebnej  komisie: Mária Hergezelová

E-mail na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: madunice@madunice.sk

Zapisovateľ je dostupný pre kandidujúce subjekty do 11. septembra 2018

v určených  úradných hodinách a v posledný deň   

11. septembra 2018 do 24.00 hodiny na Obecnom úrade v Maduniciach,

č. tel.: 033/7431123.

 

 

 

 


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4. novembra 2017

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z.

vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania

na sobotu  4. novembra 2017.

 

Informácie k voľbám sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?volby-vuc   

Voľby sa riadia Zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Oznámenie o volebných obvodoch, o počte poslancov, aký sa má v nich voliť vo voľbách do Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, o sídle volebnej komisie Trnavského samosprávneho kraja a o sídlach obvodných volebných komisií:

https://www.trnava-vuc.sk/documents/10180/2458873/Ozn%C3%A1menie/556b4c9a-a594-40e1-bfe3-363ffb5f0ce2 

 

Zoznam obcí patriacich do jednotlivých volebných obvodov:

https://www.trnava-vuc.sk/documents/10180/2458873/Pr%C3%ADloha+%C4%8D.+1/4a847706-e78e-4349-95aa-181682edb7c3


 

Zo zápisníc okrskových volebných komisií

 V obci Madunice boli vytvorené 2 volebné okrsky. V zozname voličov bolo zapísaných 1733 voličov. Právo voliť využilo 1134 voličov (65,43%), ktorí okrem hlasovania priamo vo volebných miestnostiach, využili voľbu poštou, či do prenosnej volebnej urny. Bolo vydaných aj 37 hlasovacích preukazov. 

Šestnásť členov OVK a dve zapisovateľky zaznamenali nasledovný počet platných hlasov pre jednotlivé politické strany:


1.    Strana TIP                                                                                      8                             

2.    STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)                                          2 

3.    OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)                     123   
4.    Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník                                                     2 
5.    ŠANCA                                                                                            0   
6.    SME RODINA - Boris Kollár                                                                97 
7.    Strana zelených Slovenska                                                                10    
8.    KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO                                                0      
9.    Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar

     Kereszténydemokrata Szövetség                                                          0                                

10.    VZDOR - strana práce                                                                     3  
11.    MOST - HÍD                                                                                   10 
12.    Slovenská národná strana                                                                150   
13.    Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia                                       1     
14.    Komunistická strana Slovenska                                                          10    
15.    Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana         1   
16.    SMER - sociálna demokracia                                                              380
17.    Kresťanskodemokratické hnutie                                                         53 
18.    Slovenská občianska koalícia                                                             7
19.    Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko                                            116    
20.    #SIEŤ                                                                                            47
21.    Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja                         0    
22.    PRIAMA DEMOKRACIA                                                                     0
23.    Sloboda a Solidarita                                                                         83 

 

Obec Madunice ďakuje svojim občanom - voličom, ktorí sa zúčastnili volieb do NR SR

dňa 5. marca 2016, že prispeli k ich dôstojnému a bezproblémovému priebehu.


 

Zverejnenie elektronickej adresy

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostke obce  v súlade s Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 

starostka@madunice.sk  

 

V Maduniciach 9.12.2015

 

Mgr. Alena Jelušová, v. r.

starostka obce


 


Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je

-zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

- výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

- výkon trestu odňatia slobody,

- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

- vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

- v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

- nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

- meno a priezvisko,

- rodné číslo,

- štátnu príslušnosť,

- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

- korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

- meno a priezvisko,

- rodné číslo,

- štátnu príslušnosť,

- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

písomne (v listinnej forme) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

- meno a priezvisko,

- rodné číslo,

- adresu trvalého pobytu,

- adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

- obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

- hlasovacie lístky,

- návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,

- poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

  Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-nrsr 


 

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

 

     V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

 

* Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

*Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

*Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

 

Dokumenty na stiahnutie

http://www.minv.sk/?referendum 


Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda (29,6 kB)  
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov (158,0 kB) [rtf]


 

V komunálnych voľbách dňa 15.11.2014 bola za starostku obce Madunice zvolená Mgr. Alena Jelušová.

 

Volebné výsledky na starostu obce:

 

Mgr. Alena Jelušová, nezávislá kandidátka, 713 hlasov

JUDr. Oto Lobodáš PhD., KDH, 335 hlasov

 

Novozvolení poslanci OZ Madunice:

 

Bc.Božena Sviteková, SNS   494 hlasov

Ing.Peter Zachar, NEKA  463 hlasov
Zdenka Gabrišová, SDS  423 hlasov
Peter Brezovský, SDS  416 hlasov
JUDr.Oto Lobodáš PhD., KDH   416 hlasov
Ľuboš Polačik, SNS  405 hlasov
Mgr.Janka Pisariková, SNS  374 hlasov
Irena Elišová, SNS  337 hlasov
Milan Borovský, SMER-SD  300 hlasov

 

Náhradníci:

 

Jakub Škrabák, NEKA  293 hlasov
Peter Barčák, KDH  278 hlasov
Bc. Adriana Jadrná, KDH   261 hlasov
Bc. Peter Vachan, KDH   232 hlasov
Ing. Dagmar Slamková, SDS    222 hlasov
Jaroslav Šoka, SNS   203 hlasov
Miroslav Šoka, SNS   195 hlasov
Mgr. Martin Galbička, SIEŤ   181 hlasov
Miroslav Barkoci, Právo a Spravodlivosť   139 hlasov
Rudolf Rumančík, KDH   121 hlasov
Martin Vilhelm, Právo a Spravodlivosť   62 hlasov

 

Príhovor novozvolenej starostky obce  

 

Vážení občania, milá mládež,

 

   s potešením som prijala výsledky komunálnych volieb v našej obci. Ďakujem svojim voličom za hlasy a dôveru pracovať pre Madunice ďalšie 4 roky.

   Blahoželám aj novozvoleným poslancom OZ a teším sa na spoluprácu. Tým, že ste zvolili kontinuitu môžeme bez problémov pokračovať v práci, pripravovať nové projekty a dokončiť rozpracované.

   Pre mňa osobne je to aj signál, že cesta nastúpená pred 25. rokmi po Nežnej revolúcii je správna.

   Verím, že s novozvolenými poslancami sa nám podaria zrealizovať dôležité projekty potrebné pre všetkých obyvateľov bez rozdielu politickej príslušnosti, vekovej, sociálnej či národnostnej rozmanitosti.

                                                                                     Mgr. Alena Jelušová

                                                                                             starostka obce

 


 

 Predseda Národnej rady SR Pavol Paška (Smer-SD) vyhlásil dňa 7.7.2014 voľby do orgánov samosprávy obcí na deň 15. novembra 2014.

Politické strany môžu následne predkladať kandidačné listiny, avšak najneskôr do termínu 55 dní pred voľbami. Kandidovať môžu aj nezávislí kandidáti za podmienky, že predložia petíciu s predpísaným minimálnym počtom podpisov voličov. Počet podpisov je stanovený podľa počtu obyvateľov obce.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia SR, ktorí majú v obci  trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov. Voliť môžu aj cudzinci. Musia však mať trvalý pobyt na Slovensku a v čase konania hlasovania musia byť v mieste trvalého bydliska.  

 

V zmysle zákona SNR č. 346/1990 Zb. O voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení platných zmien a doplnkov Obec Madunice pre  voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 vytvorila jeden volebný obvod. Oprávnení voliči budú voliť starostu a 9 poslancov do obecného zastupiteľstva.

 

Podľa § 16 ods. 9 zák. č. 346/1990  v stanovenej lehote (najneskôr 85 dní pred dňom volieb  t. j. 22.08.2014 Obec Madunice zverejňuje počet obyvateľov 2172, podľa ktorého je v prílohe zákona stanovený počet potrebných podpisov na petíciu.  Konkrétne pre našu obec je potrebných na petíciu 200 podpisov.

 

Termín na doručenie kandidátnych listín zapisovateľovi miestnej volebnej komisie je najneskôr 55 dní pred dňom volieb (§ 16 ods. 2 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov), čo pripadá na 21.09.2014.

 

Politické strany a nezávislí kandidáti odovzdajú kandidátne listiny (v dvoch rovnopisoch)

pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2014  do 21.9.2014 vrátane, zároveň politické strany delegujú do miestnej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka.

Starostka obce Mgr. Alena Jelušová vymenovala zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 Máriu Hergezelovú, ktorá uvedené dokumenty preberá do 21.9.2014 počas pracovných dní na Obecnom úrade v Maduniciach, dňa 20.9.2014 od 14.00 h do 18.00 h na Obecnom úrade v Maduniciach a 21.9.2014 od 18.00 h do 24.00 h na adrese: Madunice, Mlynárska 3/300.

 

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 10. septembra 2014 rozhodol uznesením o pozastavení účinnosti čl. III. a čl. IV zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týkajúce sa splnenia podmienky získania aspoň stredného vzdelania ako predpokladu na výkon funkcie starostu obce, z ktorého dôvodu kandidát na funkciu starostu obce nie je povinný ku kandidátnej listine priložiť doklad osvedčujúci získanie aspoň stredného vzdelania. Uznesenie je uverejnené v Zbierke zákonov slovenskej republiky č. 239/2014 Z.z. (čiastka 79).

 

 Dokumenty na stiahnutie pre Podávanie kandidátnych listín sa nachádzajú

na webovej stránke:  www.minv.sk       http://www.minv.sk/?oso14-kl 


 

Vyhlásenie výsledkov

V komunálnych voľbách dňa 15.11.2014 bola za starostku obce Madunice zvolená Mgr. Alena Jelušová.

 

Volebné výsledky na starostu obce:

 

Mgr. Alena Jelušová, nezávislá kandidátka, 713 hlasov

JUDr. Oto Lobodáš PhD., KDH, 335 hlasov

 

Novozvolení poslanci OZ Madunice:

 

Bc.Božena Sviteková, SNS   494 hlasov

Ing.Peter Zachar, NEKA  463 hlasov
Zdenka Gabrišová, SDS  423 hlasov
Peter Brezovský, SDS  416 hlasov
JUDr.Oto Lobodáš PhD., KDH   416 hlasov
Ľuboš Polačik, SNS  405 hlasov
Mgr.Janka Pisariková, SNS  374 hlasov
Irena Elišová, SNS  337 hlasov
Milan Borovský, SMER-SD  300 hlasov

 

Náhradníci:

 

Jakub Škrabák, NEKA  293 hlasov
Peter Barčák, KDH  278 hlasov
Bc. Adriana Jadrná, KDH   261 hlasov
Bc. Peter Vachan, KDH   232 hlasov
Ing. Dagmar Slamková, SDS    222 hlasov
Jaroslav Šoka, SNS   203 hlasov
Miroslav Šoka, SNS   195 hlasov
Mgr. Martin Galbička, SIEŤ   181 hlasov
Miroslav Barkoci, Právo a Spravodlivosť   139 hlasov
Rudolf Rumančík, KDH   121 hlasov
Martin Vilhelm, Právo a Spravodlivosť   62 hlasov

 

-------------------------------------------------------------------------------

V Obci Madunice v dvoch volebných okrskoch bolo zapísaných 1692 voličov. Právo voliť v komunálnych voľbách 27.11.2010 využilo 702 voličov. Pre voľby do obecného zastupiteľstva odovzdali 675 platných hlasovacích lístkov a pre voľbu starostu 599 platných hlasovacích lístkov.
Vo volebnom období 2010 – 2014 bola zvolená starostka Obce Madunice:

Mgr. Alena Jelušová, nezávislá kandidátka s počtom platných hlasov 599

a kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva:

1. Božena Sviteková, SNS, 340 platných hlasov
2. Zdenka Gabrišová, ĽS-HZDS, 278 platných hlasov
3. Ing. Daniel Galbička. NEKA, 267 platných hlasov
4. Peter Brezovský, ĽS-HZDS, 256 platných hlasov
5. Mgr. Tomáš Pavlikovský, SNS, 249 platných hlasov
6. Irena Elišová, SNS, 233 platných hlasov
7. Milan Borovský, SMER-SD, 224 platných hlasov
8. Viera Hesková, KDH, 218 platných hlasov
9. Milan Rak, ĽS-HZDS, 218 platných hlasov

Náhradníci:

1. Mgr. Janka Pisariková, ĽS-HZDS, 210 platných hlasov
2. Ľubomír Vančo, ĽS-HZDS , 193 platných hlasov
3. Mgr. Alžbeta Brliťová, ĽS-HZDS, 176 platných hlasov
4. Tatiana Vančová, NEKA, 175 platných hlasov
5. Karol Kabát, NEKA, 147 platných hlasov
6. Bc. Peter Vachan, KDH, 141 platných hlasov
7. Ing. Dagmar Slamková, ĽS-HZDS, 137 platných hlasov
8. Peter Čerňanský, SNS, 127 platných hlasov
9. Miroslav Šoka, ĽS-HZDS , 117 platných hlasov
10. Zuzana Fodorová, SNS, 116 platných hlasov
11. Jaroslav Šoka, SNS, 110 platných hlasov
12. Rudolf Koprna, SNS, 105 platných hlasov
13. Mária Bačkádyová, ĽS-HZDS, 99 platných hlasov
14. Klaudia Repková, KDH, 97 platných hlasov
15. Anton Adamkovič, KDH, 90 platných hlasov
16. Rudolf Rumančík, KDH, 79 platných hlasov

 

Starostke obce a novozvoleným poslancom OZ gratulujeme a želáme im veľa energie a úspechov pri plnení úloh.

 

-------------------------------------------------------

Vyhlásenie kandidatúry

pre voľby starostky obce

v Obci Madunice


27. novembra 2010


Miestna volebná komisia v Maduniciach podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostky obce zaregistrovala kandidátku:

 

1. Alena Jelušová, Mgr., 54 r., kultúrnovýchovná pracovníčka, Madunice, 
                                 A. S. Puškina 551, nezávislá kandidátka

 

 

Vyhlásenie kandidatúry
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

v Obci Madunice

27. novembra 2010

Miestna volebná komisia v Maduniciach podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:


1. Anton Adamkovič, 52 r., rušňovodič, Madunice, J. Kráľa 583, KDH
2. Mária Bačkádyová, 48 r., fotografka, Madunice, Školská 149, ĽS - HZDS
3. Milan Borovský, 58 r., vodič, Madunice, Vážska 506, SMER - SD
4. Peter Brezovský, 51 r., súkromný podnikateľ, Madunice, Mlynárska 304, ĽS - HZDS
5. Alžbeta Brliťová, Mgr., 25 r., politologička, Madunice, Železničná 97, ĽS - HZDS
6. Peter Čerňanský, 63 r., prevádzkový pracovník, Madunice, Veľká ulička 548, SNS
7. Irena Elišová, 59 r., prevádzková pracovníčka, Madunice, SNP 577, SNS
8. Zuzana Fodorová, 71 r., dôchodkyňa, Madunice, Osloboditeľov 248, SNS
9. Zdenka Gabrišová, 55 r., pracovníčka v MŠ, Madunice, SNP 578, ĽS - HZDS
10. Daniel Galbička, Ing., 47 r., technik IWE, Madunice, Školská 159, nezávislý kandidát
11. Viera Hesková, 67 r., učiteľka na dôchodku, Madunice, SNP 286, KDH
12. Karol Kabát, 72 r., podnikateľ, Madunice, M. R. Štefánika 645, nezávislý kandidát
13. Rudolf Koprna, 68 r., dôchodca, Madunice, SNP 257, SNS
14. Tomáš Pavlikovský, Mgr., 25 r., špeciálny pedagóg, Madunice, Vážska 524, SNS
15. Janka Pisariková, Mgr., 49 r., štátna zamestnankyňa, Madunice, J. Kráľa 582, ĽS - HZDS
16. Milan Rak, 31 r., profesionálny vojak, Madunice, Vážska 526, ĽS - HZDS
17. Klaudia Repková, 31 r., manažérka, Madunice, A. Dubčeka 662, KDH
18. Rudolf Rumančík, 57 r., živnostník, Madunice, Školská 178, KDH
19. Dagmar Slamková, Ing., 48 r., štátna zamestnankyňa, Madunice, J. Kráľa 609, ĽS - HZDS
20. Božena Sviteková, 48 r., zdravotná sestra, Madunice, Ľ. Štúra 204, SNS
21. Jaroslav Šoka, 49 r., zámočník, Madunice, SNP 592, SNS
22. Miroslav Šoka, 51 r., stolár, Madunice, Osloboditeľov 225, ĽS - HZDS
23. Peter Vachan, Bc., 33 r., IT manažér, Madunice, J. Kráľa 772, KDH
24. Ľubomír Vančo, 59 r., technik, Madunice, Vážska 558, ĽS - HZDS
25. Tatiana Vančová, 35 r., účtovníčka, Madunice, Osloboditeľov 242, nezávislá kandidátka


V Maduniciach
Dátum: 07.10.2010


_______________________
Monika Balažovičová
predsedníčka MVK

 


------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 21.09.2010 pre voľby do orgánov samosprávy obcí 27. novembra 2010 určilo počet poslancov 9, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode vytvorenom pre celú obec.


Mgr. Alena Jelušová
starostka obce
 

 

 

 

 

O Z N Á M E N I E

o počte obyvateľov Obce Madunice pre voľby do orgánov
samosprávy obcí,

ktoré sa budú konať 27.novembra 2010.

Obec Madunice podľa § 16 odst. 9 zákona SNR č.346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších

predpisov  oznamuje, že k 25.8.2010

má 2130 obyvateľov.

 

 

 

225/2010

R O Z H O D N U T I E

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 19. mája 2010

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí


Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
vyhlasujem
voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí,
určujem
deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010.

 

Pavol Paška v. r.

 

-------------------------------------------------

 

Referendum

 

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 311/2010 Z. z., na základe petície občanov prijatej 9. júna 2010 vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 18. septembra 2010.

 

-------------------------------------------------

 

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 36/2010 Z. z. zo dňa 1. februára 2010 vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

Deň volieb určil na sobotu 12. júna 2010.

Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

V Obci Madunice máme vytvorené dva volebné okrsky:

1. Základná škola Jána Hollého s MŠ Madunice, Železničná 102

2. Obecný úrad Madunice, P. O. Hviezdoslava 8/368

Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h.

 

Občania, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti a chcú si uplatniť svoje volebné právo, majú možnosť nahlásiť sa na obecnom úrade na prenosnú volebnú urnu. Nahlásiť ich môžu aj príbuzní a známi priamo vo volebnej miestnosti a členovia OVK prídu za nimi s prenosnou volebnou urnou.

 

-------------------------------------

Výsledky

 

V 2 okrskoch bolo zapísaných 1694 voličov, z toho odovzdalo svoj hlas vo voľbách
do NR SR dňa 12. júna 2010 1023 oprávnených voličov, podiel v percentách
predstavoval 60,38 %. Po zistení výsledkov hlasovania členmi okrskových
volebných komisií podpísané zápisnice odovzdali predsedovia za Obec Madunice
1003 platných hlasov pre jednotlivé politické strany a hnutia nasledovne:

1. EDS - 3 hlasy, 0,29 %
2. Únia - 4 hlasy, 0,39 %
3. SRK - 2 hlasy, 0,19 %
4. Paliho Kapurková - 5 hlasov, 0,49 %
5. SaS - 122 hlasov, 12,16 %
6. SDĽ - 16 hlasov, 1,59 %
7. SMK – MKP - nezískala žiadny hlas
8. ĽS - HZDS - 51 hlasov, 5,08 %
9. KSS - 10 hlasov, 0,99 %
10. SNS 86 - hlasov, 8,57 %
11. ND - 43 hlasov, 4,28 %
12. ZRS - 1 hlas, 0,09 %
13 . KDH - 77 7,67 %
14 . ĽSNS - 23 hlasov, 2,29 %
15 . SDKÚ - DS 103 hlasov, 10,26 %
16 . AZEN - nezískala žiadny hlas
17 . SMER - 452 hlasov, 45,06 %
18 . MOST - HÍD 5 hlasov, 0,49 %

 

...................................................................................................................................


VOĽBY POSLANCOV DO EP 6.6.2009
Výsledky v Obci Madunice

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1 663

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 260

Počet odovzdaných obálok 260

Počet platných hlasov spolu 250

% účasti 15,63

1. Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
ĽS-HZDS - 45 hlasov
2. Sloboda a Solidarita
SaS - 9 hlasov
3. SMER - sociálna demokracia
SMER - 100 hlasov
5. Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
SDKÚ-DS - 30 hlasov
6. Demokratická strana
DS - 2
11. Komunistická strana Slovenska
KSS- 1 hlas
13. Slovenská národná strana
SNS- 21 hlasov
16. Slobodné Fórum
SF - 2 hlasy
17. Kresťanskodemokratické hnutie
KDH - 40 hlasov


--------------------


Zvolení poslanci Európskeho parlamentu1. Edit Bauer 10.Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja

2. Monika Flašíková - Beňová 3. SMER - sociálna demokracia


3. Sergej Kozlík 1. Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko


4.
Eduard Kukan
5
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
5.
Vladimír Maňka
3
SMER - sociálna demokracia
6.
Alajos Mészáros
10
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
7.
Miroslav Mikolášik
17
Kresťanskodemokratické hnutie
8.
Katarína Neveďalová
3
SMER - sociálna demokracia
9.
Jaroslav Paška
13
Slovenská národná strana
10.
Monika Smolková
3
SMER - sociálna demokracia
11.
Peter Šťastný
5
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
12.
Boris Zala
3
SMER - sociálna demokracia
13.
Anna Záborská
17
Kresťanskodemokratické hnutie

 

 

R O Z H O D N U T I E
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 8. januára 2009
o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 2 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta
Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov
v y h l a s u j e m
voľbu prezidenta Slovenskej republiky a
u r č u j e m
deň konania voľby na sobotu 21. marca 2009.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov
oprávnených voličov,
u r č u j e m
deň konania druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 4. apríla 2009.
Pavol Paška v. r.

--------------------------------------------------------------------------------------------


I N F O R M Á C I A
o čase a mieste konania voľby
prezidenta Slovenskej republiky

Obec Madunice

podľa § 4 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky,
o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

l. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná
v sobotu 21. marca 2009 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, bude sa druhé kolo voľby konať
v sobotu 4. apríla 2009 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

2. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 1 je:
miestnosť na prízemí v zasadačke Obecného úradu Madunice pre
voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky bývajúcich v Obci Madunice.

 


V Maduniciach
Dátum: 9. februára 2009


Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky

 

1. BOLLOVÁ Dagmara, PaedDr., 66 r., vysokoškolský pedagóg, Senica

2. GAŠPAROVIČ Ivan, doc. JUDr., CSc., 67 r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava

3. MARTINÁKOVÁ Zuzana, 47 r., novinárka, Bratislava

4. MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc., 70 r., vysokoškolský profesor, Bratislava

5. MIKLOŠKO František, RNDr., 61 r., poslanec Národnej rady SR, Bratislava

6. RADIČOVÁ Iveta, prof. PhDr., PhD., 52 r., sociologička, Nová Dedinka

7. SIDOR Milan, PhDr., CSc., 58 r., vysokoškolský pedagóg, Prešov

 

 

Prezident SR Ivan Gašparovič zvíťazil v druhom kole prezidentských volieb a stal sa prezidentom Slovenskej republiky na najbližších päť rokov.

Ivan Gašparovič získal v druhom kole prezidentských volieb 1.234.787 hlasov, čo predstavuje 55,53 percenta.
 


 

                                                                                                                         

 

Voľby do NR SR 10. marca 2012 - výsledky

 

V obci bolo v dvoch okrskoch  zapísaných spolu 1700 voličov. Hlasovania sa zúčastnilo 1061 voličov a odovzali 1041 platných hlasov.

 

Politické strany, politické hnutia a koalíce získali od voličov platné hlasy nasledovne:

 

1 Zelení ... 1                                                              14 KSS ...11

2 KDH ...  82                                                             15 Strana Rómskej únie na Slovensku ...2

3 SDĽ ... 1                                                                16 Most-Híd ... 4

4 SNS ... 66                                                              17 99 % - občiansky hlas ... 11

5 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti ...  104            18 ĽS-HZDS ... 6

6 SaS ... 34                                                              19 Strana + 1 hlas ... -

7 Právo a Spravodlivosť ... 1                                        20 Robíme to pre deti – SF ... 3

8 Náš kraj ... -                                                           21 Obyčajní ľudia ... 2

9 Strana zelených ... 2                                               22 SDKÚ-DS ... 40

10 Ľudová strana Naše Slovensko ... 89                        23 Strana občanov Slovenska ... -

11 Smer-SD ... 557                                                   24 SMK ... -

12 Zmena zdola - Demokraticka únia Slovenska ... 5       25 Strana slobodné slovo Nory Mojsejovej ...6

13 Národ a Spravodlivosť - naša strana ... 13                26 Strana živnostníkov Slovenska ... 1

 

Komletné výsledky za celú Slovenskú republiku sú uverejnené na internetovej stránke ŠÚ SR.

 

 

Pre viac informácii kliknite:    http://nrsr2012.statistics.sk/

                                                                  

                                                                                                                                                             

 

 


 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 347/2011 Z. z.
vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania na sobotu 10. marca 2012.

 

Viac informácií nájdete na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR www.minv.sk

 

  - Zákon č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
  - Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volie do Národnej rady

    Slovenskej    republiky
  - Informácia pre voliča

 - Voľba poštou

  
 


 

Výsledky hlasovania v obci Madunice: Voľby prezidenta SR 15.3.2014 1. kolo

                                                              Okrsok č. 1     Okrsok č. 2

Počet oprávnených voličov

zapísaných v zoznamoch                          847                 878     

Počet oprávnených voličov,

ktorým boli vydané obálky                      357                418

Počet odovzdaných obálok                    357                 418

Počet platných hlasov odovzdaných

pre všetkých kandidátov                      352                  415

Kandidát                                              Počet platných hlasov
                                                     Okrsok č. 1              Okrsok č. 2
Gyula BÁRDOS                                 0                               0
Jozef BEHÝL                                    0                               2
Ján ČARNOGURSKÝ                           1                               1
Robert FICO                                 160                            170
Viliam FISCHER                                 1                                2
Pavol HRUŠOVSKÝ                          19                              13
Ján JURIŠTA                                    1                                0
Andrej KISKA                                 71                               76
Milan KŇAŽKO                                28                               34
Stanislav MARTINČKO                        1                                0
Milan MELNÍK                                   0                                 2
Helena MEZENSKÁ                            5                               10
Radoslav PROCHÁZKA                      65                             105
Jozef ŠIMKO                                    0                                 0   

 

 

      -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

INFORMÁCIA
o čase a mieste konania voľby
prezidenta Slovenskej republiky
Obec  Madunice
podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:
l. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná
v sobotu 15. marca 2014  od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,  bude sa druhé kolo voľby konať
v sobotu 29. marca 2014  od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.
2. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 1 je:
volebná miestnosť v zasadačke Obecného úradu Madunice, P. O. Hviezdoslava 8/368
pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky s trvalým pobytom
Elektrárenská                    Výhon
Jána Hollého                      Janka Kráľa
Malý kút                       P. O. Hviezdoslava
Malá ulička                     Družstevná
Veľká  ulička                   Záhajné
Vážska


V Maduniciach
Dátum: 31.01.2014

Mgr. Alena Jelušová

starostka obce


INFORMÁCIA
o čase a mieste konania voľby
prezidenta Slovenskej republiky
Obec  Madunice
podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:
l. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná
v sobotu 15. marca 2014  od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,  bude sa druhé kolo voľby konať
v sobotu 29. marca 2014  od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.
2. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 2 je:
volebná miestnosť v  budove Základnej škole Jána Hollého s materskou školou
Madunice na prízemí, pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky s trvalým pobytom

A.  S. Puškina                     Železničná
Školská                             Ľ. Štúra   
Osloboditeľov                   Mlynárska
Cintorínska                       SNP
K. Kabáta                            A. Dubčeka
M. R. Štefánika                    M. Bubniča
Záhradná

V Maduniciach
Dátum: 31.01.2014

Mgr. Alena Jelušová

starostka obce


 

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý párny týždeň v utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 2. marca 2019 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h; Bližšie v sekcii odpady, príloha k VZN č. 4/2015

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka