Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
MaduniceHľadať
 
 

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV

novela zák. ospr.poplat.12-z286 (1).pdf(179.5 kB)Správne poplatky

 

Aktuálny Sadzobník správnych poplatkov

Všeobecná správa

Položka 2

b)  Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia
     matričným  úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení,
     knihy manželstiev, knihy úmrtí  
                            5   eur                                                                                                                                                                                                    

 

Položka 3 – Osvedčenie

a)   podpisu   na   listine   alebo    na   jej   rovnopise,   za   každý  podpis                                                                                                                                         1,50   eur
b)   odtlačku    úradnej    pečiatky    a    úradného   podpisu,   za každý   odtlačok   a   za   každý   podpis                                                                5 eur                    
c)   podľa     Dohovoru    o     zrušení    požiadavky    vyššieho          overenia   zahraničných   verejných   listín   (apostil)                                                    10 eur


Položka 19
Zmena                                                                                                      
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch                          100 eur

 

㤠19ga
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012

Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 30. septembra 2012, vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 30. septembra 2012.“.

 

                                                                                             

 

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV platný do 30.9.2012

podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 465/2008 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

 

VŠEOBECNÁ SPRÁVA

správny poplatok
- vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z matriky, z úradných záznamov, evidencií za každú začatú stranu 1,50 €

- osvedčenie odpisu (fotokópie) za každú začatú stranu 1,50 €
- osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis (Správny orgán môže poplatok tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti) 0,50 €
- osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis 3,00 €
- overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis z registra        

  trestov   1,50€
- vydanie potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte osoby  3,00 €

 

VNÚTORNÁ SPRÁVA

správny poplatok
- nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 1,50 €
- povolenie uzavrieť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade štátnymi občanmi Slovenskej republiky  16,50 €
- uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi Slovenskej republiky  16,50 €
- povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo určenej doby 16,50 €
- povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo úradne určenej

  miestnost   i66,00 €
- vydanie rybárskeho lístka 
  a) týždenný   1,50 €
  b) mesačný    3,00 €
  c) ročný         6,50 €
  d) trojročný  16,50 €

 

STAVEBNÁ SPRÁVA

správny poplatok
Položka 59 
- návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia alebo predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 
  a) pre fyzické osoby   6,50 €
  b) pre právnické osoby  16,50 €
  Poznámka 
  Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
Položka 60 
- žiadosť o stavebné povolenie 
  a) na stavby na bývanie 
  1. na stavbu rodinného domu   33,00 €
  b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty) 
  1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2     23,00 €
  2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2    39,50 €
  c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny týchto stavieb pred dokončením   23,00 €
  d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť   16,50 €
  e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami    23,00 €
  f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

     16,50 €
  g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade 
  do 1,5 mil. Sk vrátane                        33,00 €
  nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane      49,50 €
  nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane       66,00 €
  nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane  116,00 €
  nad 100 mil. Sk                                199,00 €
  Oslobodenie 
  Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.
  Poznámky 
  1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa iba jeden poplatok, a to v najvyššej sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených v stavebnom povolení.
  2. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
  Položka 61 
- žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1.októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby

dvojnásobok sadzby určenej v položke 60
  Položka 62 
  a) žiadosť o povolenie 
  1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60                16,50 €

  2. na odstránenie stavby     6,50 €
  3. na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé jednotlivé zariadenie                  49,50 €
  4. terénnych úprav     6,50 €
  Oslobodenie 
  1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
  2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

správny poplatok
  Položka 160 
  Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa zákona o ochrane prírody (žiadosť o výrub drevín) 
  1. fyzická osoba  6,50 €
  2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej činnosť súvisí s podanou žiadosťou  66,00 €

Správne poplatky sa platia v hotovosti do pokladne obce

a sú príjmom rozpočtu obce.


 

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý párny týždeň v utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 2. marca 2019 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h; Bližšie v sekcii odpady, príloha k VZN č. 4/2015

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka