Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
MaduniceHľadať
 
 

Obecná knižnica Madunice

Otváracie hodiny

Pondelok  15.00 - 17.00 h

Štvrtok      15.00 - 17.00 h

 

Pracovníčka knižnice: Mgr. Mária Hergezelová 

Kontakt:  Obecný úrad Madunice

č. tel. 033/7431123, e-mail: madunice@madunice.sk

Online katalóg: http://proxy.ceit.sk/webisnt/kniznicamadunice.htm

Dobrá kniha - dobrý priateľ

 

Obecná knižnica Madunice

KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK
OBECNEJ KNIŽNICE MADUNICE


V zmysle § 13/2d zákona NR SR č.183/2000 Z.z. o knižniciach a  Štatútu  Obecnej knižnice Madunice  schváleného Obecným zastupiteľstvom dňa   16.2.2011, uznesením č. 5/2011 vydávame tento Knižničný a výpožičný poriadok.


KNIŽNIČNÝ PORIADOK


                                                              Článok 1
                                        Pôsobnosť knižničného poriadku
1.  Knižničný poriadok Obecnej knižnice Madunice (ďalej len  „knižnica“), ktorého súčasťou je Výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov a používateľov.
2.  Knižnica zabezpečí zverejnenie Knižného a výpožičného poriadku na viditeľnom mieste vo svojich priestoroch a na webovej stránke obce.
3.  Obecná knižnica  v Maduniciach je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Vo svojej územnej pôsobnosti plní kultúrno – spoločenské poslanie.
4.  Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižnično – informačných služieb (ďalej  len „služby“) a informačných technológií zabezpečovať slobodný prístup k informáciám. V rámci knižničného systému regiónu koordinovať, budovať, ochraňovať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond a organizovať kultúrno-vzdelávacie podujatia.

                                                               Článok 2
                                                          Knižničný fond
1.  Knižničný fond knižnice tvoria :
     a.  primárny fond: knihy, periodiká, regionálne dokumenty
     b. sekundárny fond: menný katalóg, revízny katalóg
2.  Fondy,  katalógy  a zariadenie knižnice sú  majetkom  obce.  Všetci čitatelia  a používatelia  knižnice sú povinní ich chrániť a nesmú ich poškodzovať.

                                                               Článok 3
                                                           Služby knižnice
1.  Knižnica poskytuje základné služby bezplatne. Knižnica zároveň po zlúčení knižníc preberá aj funkcie školskej knižnice.  Základné služby knižnice sú:
      a)  Výpožičné služby prezenčné ( v knižnice ) .
      b)  Výpožičné služby absenčné ( mimo priestorov knižnice ) .
      c)  Predlžovanie výpožičnej lehoty .
      d)  Poskytovanie faktografických a bibliografických informácií.
   e) Poskytovanie medziknižničných výpožičných služieb (zabezpečuje na požiadanie z  iných knižníc dokumenty, ktoré navlastní vo svojom fonde).
2.   Podmienky poskytovania služieb upravuje Výpožičný poriadok .
3.  Výpožičná doba je  v pondelok a vo štvrtok od 15.00 - 17.00 h.

                                                                Článok 4
                                      Základné práva a povinnosti čitateľa knižnice
1. Čitateľ je povinný dodržiavať Knižničný poriadok a zachovávať pokyny pracovníka knižnice.
2.  Čitateľ je povinný zachovávať ticho, poriadok a čistotu.
3.  Vstup do knižnice nie je povolený čitateľovi a návštevnikovi knižnice pod vplyvom   alkoholu a omamných látok.
4.  V priestoroch knižnice je zakázané konzumovať alkohol a fajčiť.
5.  Z práva využívať služby knižnice je vylúčený čitateľ, ktorý trpí nákazlivou chorobou a čitateľ, ktorý pre mimoriadne znečistenie odevu môže byť ostatným čitateľom na obtiaž.

                                                              Článok 5
                                                   Registrácia používateľa
1. Čitateľom knižnice sa môže stať každý občan obce i širšieho okolia.  Taktiež cudzinec s povolením trvalého alebo prechodného pobytu v obci. Pre podmienky registrácie sa čitateľom môže stať aj trieda – príslušný ročník, ZŠ Madunice.
2. Občan sa stane čitateľom knižnice  vydaním   čitateľského   preukazu  a  zaplatením príslušného členského poplatku. Trieda ZŠ sa stane čitateľom knižnice vydaním čitateľského preukazu.
     Podpísaním prihlášky sa používateľ zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia tohto  knižničného poriadku.
     Prihlášku za deti do 15 rokov podpisuje rodič (zákonný zástupca), ktorý preberá zodpovednosť za stratu, alebo poškodenie dokumentu.
     Prihlášku za triedu ZŠ Madunice podpisuje príslušný vyučujúceho slovenského jazyka, zodpovednosť za stratu, alebo poškodenie titulu nesie žiak.
3.   Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
4.  Platnosť   čitateľského   preukazu   sa obnovuje po uplynutí doby 1 rok, t.j. 365 dní  podpísaním  prihlášky a zaplatením príslušného ročného členského poplatku.
5.  Členstvo v knižnici a právo využívať služby zaniká :
a) odhlásení čitateľa,
b) neobnovením členstva v novom kalendárnom roku ,
c) hrubým porušením Knižničného a výpožičného poriadku.

 

                                            VÝPOŽIČNÝ PORIADOK    

                                                       Článok 6                              

1. Knižnica poskytuje výpožičky knižničných dokumentov v súlade so svojím poslaním a charakterom verejnej knižnice.
2. Dokumenty sa požičiavajú absenčne a prezenčne.
3. Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.

 

                                                                Článok 7
                                                          Zásady požičiavania
1.   Čitateľ si môže absenčne naraz vypožičať najviac 5 dokumentov. Triedy   ZŠ  Madunice si   pre  potreby žiakov môžu požičať nevyhnutný počet dokumentov.
2.  Výpožičná   lehota pri absenčnom požičiavaní je 30 dní.  Knižnica  môže v prípade potreby požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty.
3.  Výpožičnú lehotu možno predĺžiť, ak o to čitateľ požiada osobne, alebo elektronicky na adrese kniznica@madunice.sk. Predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku. Výpožičnú dobu jedného dokumentu je možné predĺžiť maximálne 3x. Triedam ZŠ Madunice sa výpožičná lehota predlžuje automaticky podľa potreby.
4.   Vypožičaný dokument si môže čitateľ rezervovaťosobne, alebo elektronickou formou.
5.   Prevzatie výpožičky potvrdzuje čitateľ svojim podpisom v evidenčnom liste.
6. Čitateľ je povinný vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal. Zakázané je vytrhávať alebo vystrihovať časti kníh a periodík, písať do nich poznámky a pod.  Toto sa považuje za poškodenie.
7.  Ak čitateľ nevráti dokument v stanovenej výpožičnej lehote, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorenie (upomienka).
8.  Čitateľ je povinný oznámiť knižnici poškodenie, alebo stratu dokumentu.
9.  O spôsobe náhrady nevráteného alebo poškodeného dokumentu rozhoduje knižnica :
      a) dodaním výtlačku toho istého titulu ,
      b) nahradením dokumentu iným dokumentom podľa rozhodnutia knižnice, 
      c) finančnou úhradou za nevrátený dokument do výšky jej nadobúdacej ceny .
10. Ak čitateľ potrebuje dokument, ktorý obecná knižnica nemá vo svojom knižnom fonde,   môže požiadať o jeho vypožičanie prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.
11. Knižnica môže zakázať    výpožičné    služby    používateľovi   postihnutému    nákazlivou chorobou,  za hrubé porušenie knižničného a výpožičného poriadku.

                                                               Článok  8
                                    Cenník poplatkov za služby a sankčné poplatky
1. Ročný členský poplatok :
     a) deti a mládež do dovŕšenia 15 roku  0,5 € ,
     b) dospelí používatelia nad 15 rokov  1 €,
     c) triedy ZŠ sú od ročného členského poplatku oslobodené.
2. Manipulačné poplatky a krytie nákladov za špeciálne služby :
     a) čitateľský preukaz  0,3 €.
     b) strata čitateľského preukazu 1 €.
3. Sankčné poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty :
    a) za 1.upomienku  1 €,
    b) za 2.upomienku  2 €,
    c) za 3.upomienku  3 €,
    d) za pokus o zmier pred podaním návrhu na súd  5 €.

                                                                    Článok 9
                                                         Záverečné ustanovenia
1.  Všetky podnety, návrhy, sťažnosti týkajúce sa služieb knižnice  môžu používateľ podávať písomnou alebo elektronickou poštou kniznica@madunice.sk  knihovníkovi.
2. Tento knižničný a výpožičný poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom obce Madunice  16.2.2011, uznesením č. 5/2011.   
3.  Súčasne  ruší  platnosť Knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice Madunice zo dňa 1.1.2003.

                                                                                                    Mgr. Alena Jelušová
                                                                                                          starostka obce

 

                                                                                               

Š T A T Ú T
OBECNEJ  KNIŽNICE  MADUNICE


Obec  MADUNICE  na základe zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.183/2000 Z.z. o knižniciach vydáva tento štatút obecnej  knižnice.

Čl. 1
Právne postavenie knižnice

Zriaďovateľ: Obec Madunice.
Názov organizácie: Obecná knižnica Madunice.
Typ hospodárenia: príspevková organizácia.
Predmet činnosti: knižnično-informačné služby.
Knižnica nemá právnu subjektivitu, teda nemá právo vystupovať  v  právnych  vzťahoch. 
Pri budovaní knižničných fondov a zabezpečovaní služieb obyvateľom obce knižnica spolupracuje s  Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave, ktorá plní úlohu metodického centra pre verejné knižnice v okrese Trnava.

Čl. 2
Poslanie knižnice

1. Knižnica buduje knižničné fondy a sprístupňuje prostredníctvom nich používateľom svojich služieb  kultúrne hodnoty a informácie a tak prispieva k uspokojovaniu potrieb  čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.
2. Knižnica  organizuje  a  zabezpečuje  tiež  ďalšie  kultúrne,  vzdelávacie a spoločenské podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou / literárne  stretnutia, besedy a pod.)

Čl. 3
Sprístupnenie knižničných fondov

1. Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde, môže zabezpečiť záujemcom z inej knižnice prostredníctvom  medziknižničnej výpožičnej služby.
2. Knižnica   poskytuje  svoje  služby verejnosti v súlade  so Zákonom č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov, bez rozdielu ich politickej  orientácie, náboženského  presvedčenia, bez rozdielu rás, národnosti, spoločenského, alebo sociálneho  postavenia.
3. Knižnica  nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou   Slovenskej  republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.

Čl. 4
Správa knižnice

1. Za činnosť knižnice a za hospodárenie so zverenými finančnými  prostriedkami  a s majetkom obce zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných právnych noriem a podľa  pokynov zriaďovateľa knihovník.
2. Knihovníka menuje a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
3. Zriaďovateľ môže ustanoviť ako svoj poradný orgán pre činnosť knižnice knižničnú radu. Členmi  knižničnej rady sú obyvatelia obce, ktorí môžu  svojimi názormi a  skúsenosťami priaznivo ovplyvniť činnosť knižnice.

Čl. 5
Hospodárenie knižnice

1. Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia obce a je viazané na rozpočet obce. V rozpočte obce sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti   knižnice a na nákup kníh na základe návrhu knihovníka. Knihovník je povinný predložiť svoje požiadavky na schválenie do rozpočtu v termíne do 15. novembra príslušného roka.
2. Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti, je majetkom obce. Knihovník organizuje a spravuje zverený majetok podľa  všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad hospodárenia s majetkom  obce.
3. Knihovník je povinný zaobchádzať so zverenými finančnými prostriedkami a  podľa  pokynov   zriaďovateľa  a  v  stanovených  termínoch  predkladať  vyúčtovanie.
4. Finančné zdroje knižnice sú :
a/  rozpočet obce
b/ príjmy z poplatkov za knižničné činnosti ktoré upravuje knižničný a výpožičný  poriadok /   zápisné, upomienky, náhrada za stratené knihy /
c/ sponzorské príspevky
d/ príjmy z iných aktivít kultúrneho charakteru / zbierka na nákup kníh /
5. Granty a sponzorské príspevky účelovo určené pre knižnicu musia byť zúčtované tak, aby bolo  preukázateľné ich využitie.

Čl. 6
Záverečné ustanovenie

1.  Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok .
2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Štatút Obecnej knižnice Madunice bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva Madunice  č. 5/2011 dňa  16.2. 2011 a nadobudol účinnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom.

 

V Maduniciach dňa  16.2.2011
                                                                                            Mgr. Alena Jelušová                                                                                                                         starostka obce
 

                                                                                                   

                                                   ROZHODNUTIE                             

o vydaní zriaďovacej listiny obecnej knižnice v Maduniciach


Obec Madunice podľa zákona NR SR č. 183/2000 Z.z. o knižniciach, o doplnení zákona    SNR  č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona  č. 68/1997  Z. z. o Matici slovenskej


v y d á v a
zriaďovaciu listinu obecnej knižnice


Názov:   OBECNÁ KNIŽNICA MADUNICE

Sídlo:     MADUNICE

Vymedzenie základného poslania a predmetu činnosti:

Obecná knižnica Madunice, je kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia. Je súčasťou národného knižničného systému.

Jej hlavným cieľom je zabezpečovať slobodný prístup k informáciám bez ohľadu na druh nosičov, napomáhať uspokojovaniu kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb a podporu celoživotného vzdelávania občanov.
Svoje služby poskytuje používateľom bez obľadu na politickú, národnostnú, náboženskú          a rasovú príslušnosť.
Základné knižnično-informačné služby sú bezplatné.
Knižnica je miestnym strediskom všeobecne prístupných informácií.
Buduje a sprístupňuje knižničný fond v súlade s ekonomickým, sociálnym a kultúrnym zázemím obce.
Knižnica je organizačným  útvarom obecného úradu, je napojená na rozpočet obce.
Knižnicu spravuje a riadi vedúca knižnice, zastupuje knižnicu navonok, koná v jej mene, zodpovedá za plnenie poslania knižnice, za jej činnosť, ochranu majetku knižnice.
Knižničný fond je majetkom obce. Knižnica ho spravuje v zmysle platných právnych predpisov o správe majetku obce a zákona  č. 183/2000 Z.z. o knižniciach.
Rozsah, spôsob a úhradu knižnično-informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok schválený obecným zastupiteľstvom.

Obecná knižnica v Maduniciach je zriadená na dobu neurčitú. Odo dňa účinnosti tohto pozhodnutia strácajú platnosť všetky doteraz vydané zriaďovacie listiny a štatúty.

                                                                        
                                                                                                    Mgr. Alena Jelušova
                                                                                                         starostka obce

Zriaďovacia listina nadobúda platnosť dňom 16.2.2011
Týmto sa ruší platnosť zriaďovacej listiny obecnej knižnice Madunice zo dňa 1.1.2001.


 

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý párny týždeň v utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 2. marca 2019 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h; Bližšie v sekcii odpady, príloha k VZN č. 4/2015

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka