Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
MaduniceHľadať
 
 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Predaj   nehnuteľného majetku obce

formou obchodnej verejnej súťaže

Obec Madunice v zmysle uznesenia OZ č. VII/491/2018 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predaj nasledovného   nehnuteľného majetku obce:

Pozemok p. č. 88/19 k. ú. Madunice o výmere 696 m2, ktorý vznikol odčlenením z pozemku p. č. 88/3 o výmere 1 217 m2, registra „C“ / zastavané plochy a nádvoria/ zapísaný na LV 1 100obce Madunice na základe geometrického plánu č. 01 396/2016 zo dňa 12.10.2016, vyhotoveného Ľubomírom Krajčovičom – Merkl, Hlohovská cesta 65/80, 920 41 Leopoldov, IČO 45320187

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:   

 1. Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce Madunice, na internetovej stránke obce /www.madunice.sk/ a v regionálnej tlači.
 2. Návrh do súťaže predkladá záujemca v zalepenej obálke, kde uvedie meno, adresu záujemcu a označenie „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“

V obálke záujemca predloží:

a) špecifikáciu predmetu kúpy s návrhom kúpnej ceny

b) doklad o úhrade finančnej zábezpeky na účet vyhlasovateľa prevodom na číslo účtu IBAN SK97 5600 0000 0063 2224 3002, Prima banka Slovensko a. s. – pobočka Trnava,

c) súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov spojených s obchodnou verejnou súťažou,

d) čestné vyhlásenie záujemcu – fyzickej alebo právnickej osoby o tom, že voči nemu nie je vedené exekučné ani konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie,

e) vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so súťažnými podmienkami a súťažnými podkladmi,

f) telefonický a internetový kontakt na záujemcu,

g) číslo účtu záujemcu pre prípad vrátenia finančnej zábezpeky,

h) vyhlásenie záujemcu, že predmet kúpy je za účelom výstavbybytového domu, ktorého výstavbu sa zaväzuje začať najneskôr do dvoch rokov od účinnosti kúpnej zmluvy.

 1. a) Pozemok  sa ponúka výhradne v celosti.

b)Vyhlasovateľ určuje minimálne ponúkanú cenu vo výške 31,- Eur/m2, slovom tridsaťjeden Eur, za štvorcový meter pozemku v zmysle znaleckého posudku č. 92/2017 vypracovaného znalcom Ing. Petrom Kapustom, pre účely prevodu vlastníckych práv,

evidenčné číslo: 911 517

 1. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk jenajvyššia ponúkaná cena v eurách.

 1. Finančná zábezpeka.

Záujemca v rámciobchodnej verejnej súťaže je povinný zložiť na bankový účet vyhlasovateľa súťaže sumu finančnej zábezpeky vo výške 2 000 Eur, slovom dve tisíc Eur. Víťazovi súťaže sa finančná zábezpeka započíta do kúpnej ceny. Zložená zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže v prípade, ak víťaz súťaže napriek predchádzajúcej výzve do 14 dní od doručenia tejto výzvy neuzavrie kúpnu zmluvu alebo neuhradí zvyšnú časť kúpnej ceny v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže v zmysle podmienok kúpnej zmluvy, najneskôr do 7 dní po podpise kúpnej zmluvy. Záujemcom, ktorí nebudú v obchodnej verejnej súťaži úspešní, bude zložená zábezpeka vrátená na účet do 7 dní odo dňa schválenia víťaza obchodnej verejnej súťaže Obecným zastupiteľstvom Madunice.

 1. Miesto a termín podávania návrhov:

Návrh musí byť doručený do podateľne Obecného úradu Madunice, P. O. Hviezdoslava 8/368, 922 42 Madunice najneskôr do 15.10.2018 do 12,00 hod. Návrh doručený po stanovenom termíne, alebo v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.

 1. Návrhy predložené do obchodnej verejnej súťaže vyhodnotí komisia schválená Obecným zastupiteľstvom Madunice a menovaná starostkou obce.

Hodnotiaca komisia predloží návrh na víťaza obchodnej verejnej súťaže na schválenie Obecnému zastupiteľstvu Madunice.

 1. Oznámenie o výsledku  obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým záujemcom do 7 dní po schválení víťaza.
 2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje:
 • právo odmietnuť všetky predložené návrhy,
 • právo súťaž zrušiť alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže,
 • v prípade formálnych nedostatkov návrhu záujemcu, ktoré nemenia obsah, vyhlasovateľ môže vyzvať záujemcov na doplnenie,
 • v prípade predloženia návrhu, ktorý nebude obsahovať požadované náležitosti, návrh odmietnuť,
 • právo odstúpiť od zmluvy zo strany vyhlasovateľa – predávajúceho v prípade nezaplatenia kúpnej ceny v stanovenej lehote.
 1. Víťaz obchodnej verejnej súťaže bude povinný uhradiť kúpnu cenu vcelku bez splátok do 7 dní po podpise zmluvy. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže je povinný predložiť návrh na vklad do katastra nehnuteľností najneskôr do 7 dní po termíne poukázania kúpnej ceny na účet vyhlasovateľa.

Zasadnutie hodnotiacej komisie sa uskutoční v termíne najneskôr do  18.10.2018.

  

V Maduniciach 25.9.2018

Mgr. Alena Jelušová, v. r.

starostka obce 

 

 


 

Predaj nadbytočného nehnuteľného majetku obce

formou verejnej obchodnej súťaže

 

Obec Madunice v zmysle uznesenia OZ č. VII/61/2015 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predaj nasledovného nadbytočného nehnuteľného majetku obce:              

A) Pozemok p.č. 401/8 k.ú .Madunice o výmere 240 m2, ktorý vznikol odčlenením z pozemku p.č. 401/1 o výmere 1 598 m2, registra „C“ / zastavané plochy a nádvoria/ zapísané na LV 1 100 v k.ú. Madunice a pozemok p.č. 404/4 o výmere 72 m2, ktorý vznikol odčlenením z pozemku p.č. 404/2 o výmere

2 412 m2, registra „ C“ zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 1 100, k.ú. Madunice, na základe geometrického plánu č. 072/2014, vyhotoveného Ľubomírom Krajčovičom – Merkl, Hlohovská cesta 65/80, 920 41 Leopoldov. 

Pozemok p.č. 401/9 k.ú. Madunice o výmere 232 m2, ktorý vznikol odčlenením z pozemku p.č. 401/1 o výmere 1598 m2, registra „C“ / zastavané plochy a nádvoria / zapísané na LV č. 1100 v k.ú. Madunice a pozemok p.č. 404/5 o výmere 79 m2, ktorý vznikol odčlenením z pozemku p.č. 404/2 k.ú. Madunice o výmere2 412 m2, registra „C“  /zastavané plochy a nádvoria / zapísané na LV č. 1100 v k.ú. Madunice na základe geometrického plánu č. 072/2014 vyhotoveného Ľubomírom Krajčovičom – Merkl, Hlohovská cesta 65/80,

920 41 Leopoldov.

Pozemok p. č. 1773/134 o výmere 611 m2 a p.č. 1773/389 o výmere 121 m2     určené geom. plánom zo dňa 24.6.2010 vypracovaný  Ľubomírom Krajčovičom - Merkl, Hlohovská cesta 65/80, 920 41 Leopoldov.

B) Podmienky:

Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce Madunice, na internetovej stránke obce /www.madunice.sk/ a v regionálnej tlači.
Návrh do súťaže predkladá záujemca v zalepenej obálke, kde uvedie meno, adresu záujemcu a označenie „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!“ s označením nehnuteľného majetku, na ktorý sa jeho návrh vzťahuje.

V obálke záujemca predloží:

a/ špecifikáciu predmetu kúpy s návrhom kúpnej ceny

b/ doklad o úhrade finančnej zábezpeky /ktorá je pri každej nehnuteľnosti uvedená/ na účet vyhlasovateľa prevodom na číslo účtu 3221212/0200

c/ doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu, fyzickej osoby je neoverená fotokópia občianskeho preukazu a u záujemcu – právnickej osoby je overená fotokópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra, prípadne iného registra nie staršie ako 3 mesiace

d/ súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov spojených s obchodnou verejnou súťažou

e/ čestné vyhlásenie záujemcu – podnikateľa o tom, že voči nemu nie je vedené konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie

f/ vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so súťažnými podmienkami a súťažnými podkladmi

g/ telefonický kontakt na záujemcu

h/ číslo účtu záujemcu pre prípad vrátenia finančnej zábezpeky

i/ vyhlásenie záujemcu, že predmet kúpy je za účelom výstavby rodinného domu

 a/Nehnuteľnosti, pozemky uvedené v časti A bod 1  sa ponúkajú výhradne spolu

b/ Nehnuteľnosti, pozemky uvedené v časti A bod 2 sa ponúkajú výhradne spolu

c/ Nehnuteľnosť uvedená v časti A/ bod 3 sa ponúka samostatne

Vyhlasovateľ určuje minimálne ponúkanú cenu vo výške 25,- Eur/m2, slovom dvadsaťpäť eur za štvorcový meter pozemkov.

Kritériá hodnotenia súťažných návrhov

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková najvyššia ponúkaná cena v eurách.

Finančná zábezpeka

Záujemca v rámci obchodnej verejnej súťaže je povinný zložiť na bankový účet vyhlasovateľa súťaže sumu finančnej zábezpeky vo výške 10 % z celkovej ponúkanej ceny. Víťazovi súťaže sa finančná zábezpeka započíta do kúpnej ceny. Zložená zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže v prípade, ak víťaz súťaže napriek predchádzajúcej výzve do 14 dní od doručenia tejto výzvy neuzavrie kúpnu zmluvu alebo neuhradí zvyšnú časť kúpnej ceny v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže v zmysle podmienok kúpnej zmluvy, najneskôr do 7 dní po podpise kúpnej zmluvy. Záujemcom, ktorí nebudú v obchodnej verejnej súťaži úspešní bude zložená zábezpeka vrátená na účet do 7 dní odo dňa schválenia víťaza obchodnej verejnej súťaže Obecným zastupiteľstvom Madunice.

Miesto a termín podávania návrhov:

Návrh musí byť doručený do podateľne Obecného úradu Madunice, P. O. Hviezdoslava 8/368, 922 42 Madunice najneskôr do 29. mája 2015 do 12,00 hod. Návrh doručený po stanovenom termíne alebo, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.

Návrhy predložené do obchodnej verejnej súťaže vyhodnotí komisia schválená obecným zastupiteľstvom Madunice a menovaná starostkou obce.

Hodnotiaca komisia predloží návrh na víťaza obchodnej verejnej súťaže na schválenie obecnému zastupiteľstvu Madunice.

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým záujemcom do 7 dní po schválení víťaza.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje:

Právo odmietnuť všetky predložené návrhy
Právo súťaž zrušiť alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
V prípade formálnych nedostatkov návrhu záujemcu, ktoré nemenia obsah vyhlasovateľ môže vyzvať záujemcov na doplnenie.
V prípade predloženia návrhu, ktorý nebude obsahovať požadované náležitosti, návrh odmietnuť.
Právo odstúpiť od zmluvy zo strany vyhlasovateľa – predávajúceho v prípade nezaplatenia kúpnej ceny v stanovenej lehote.

Víťaz obchodnej verejnej súťaže bude povinný uhradiť kúpnu cenu vcelku bez splátok do 7 dní po podpise zmluvy. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže je povinný predložiť návrh na vklad do katastra nehnuteľností najneskôr do 5 dní po termíne poukázania kúpnej ceny na účet vyhlasovateľa.

 

Hodnotiaca komisia pre vyhodnotenie ponúk obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľného majetku  bude pracovať v zložení:

- predsedníčka komisie:  Mgr. Janka Pisariková

- člen:   Peter Brezovský

- člen:  Milan Borovský

- členka: Zdenka Gabrišová

- člen: Ing. Peter Zachar

- zapisovateľka: Andrea Jurenová

Zasadnutie hodnotiacej komisie sa uskutoční v termíne  najneskôr do 10. júna 2015.

 

V Maduniciach 21.4.2015

 

Mgr. Alena Jelušová  

   starostka obce


 

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý párny týždeň v utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 2. marca 2019 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h; Bližšie v sekcii odpady, príloha k VZN č. 4/2015

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka