Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
MaduniceHľadať
 
 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ


 

Predaj nadbytočného nehnuteľného majetku obce

formou verejnej obchodnej súťaže

 

Obec Madunice v zmysle uznesenia OZ č. VII/61/2015 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predaj nasledovného nadbytočného nehnuteľného majetku obce:              

A) Pozemok p.č. 401/8 k.ú .Madunice o výmere 240 m2, ktorý vznikol odčlenením z pozemku p.č. 401/1 o výmere 1 598 m2, registra „C“ / zastavané plochy a nádvoria/ zapísané na LV 1 100 v k.ú. Madunice a pozemok p.č. 404/4 o výmere 72 m2, ktorý vznikol odčlenením z pozemku p.č. 404/2 o výmere

2 412 m2, registra „ C“ zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 1 100, k.ú. Madunice, na základe geometrického plánu č. 072/2014, vyhotoveného Ľubomírom Krajčovičom – Merkl, Hlohovská cesta 65/80, 920 41 Leopoldov. 

Pozemok p.č. 401/9 k.ú. Madunice o výmere 232 m2, ktorý vznikol odčlenením z pozemku p.č. 401/1 o výmere 1598 m2, registra „C“ / zastavané plochy a nádvoria / zapísané na LV č. 1100 v k.ú. Madunice a pozemok p.č. 404/5 o výmere 79 m2, ktorý vznikol odčlenením z pozemku p.č. 404/2 k.ú. Madunice o výmere2 412 m2, registra „C“  /zastavané plochy a nádvoria / zapísané na LV č. 1100 v k.ú. Madunice na základe geometrického plánu č. 072/2014 vyhotoveného Ľubomírom Krajčovičom – Merkl, Hlohovská cesta 65/80,

920 41 Leopoldov.

Pozemok p. č. 1773/134 o výmere 611 m2 a p.č. 1773/389 o výmere 121 m2     určené geom. plánom zo dňa 24.6.2010 vypracovaný  Ľubomírom Krajčovičom - Merkl, Hlohovská cesta 65/80, 920 41 Leopoldov.

B) Podmienky:

Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce Madunice, na internetovej stránke obce /www.madunice.sk/ a v regionálnej tlači.
Návrh do súťaže predkladá záujemca v zalepenej obálke, kde uvedie meno, adresu záujemcu a označenie „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!“ s označením nehnuteľného majetku, na ktorý sa jeho návrh vzťahuje.

V obálke záujemca predloží:

a/ špecifikáciu predmetu kúpy s návrhom kúpnej ceny

b/ doklad o úhrade finančnej zábezpeky /ktorá je pri každej nehnuteľnosti uvedená/ na účet vyhlasovateľa prevodom na číslo účtu 3221212/0200

c/ doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu, fyzickej osoby je neoverená fotokópia občianskeho preukazu a u záujemcu – právnickej osoby je overená fotokópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra, prípadne iného registra nie staršie ako 3 mesiace

d/ súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov spojených s obchodnou verejnou súťažou

e/ čestné vyhlásenie záujemcu – podnikateľa o tom, že voči nemu nie je vedené konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie

f/ vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so súťažnými podmienkami a súťažnými podkladmi

g/ telefonický kontakt na záujemcu

h/ číslo účtu záujemcu pre prípad vrátenia finančnej zábezpeky

i/ vyhlásenie záujemcu, že predmet kúpy je za účelom výstavby rodinného domu

 a/Nehnuteľnosti, pozemky uvedené v časti A bod 1  sa ponúkajú výhradne spolu

b/ Nehnuteľnosti, pozemky uvedené v časti A bod 2 sa ponúkajú výhradne spolu

c/ Nehnuteľnosť uvedená v časti A/ bod 3 sa ponúka samostatne

Vyhlasovateľ určuje minimálne ponúkanú cenu vo výške 25,- Eur/m2, slovom dvadsaťpäť eur za štvorcový meter pozemkov.

Kritériá hodnotenia súťažných návrhov

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková najvyššia ponúkaná cena v eurách.

Finančná zábezpeka

Záujemca v rámci obchodnej verejnej súťaže je povinný zložiť na bankový účet vyhlasovateľa súťaže sumu finančnej zábezpeky vo výške 10 % z celkovej ponúkanej ceny. Víťazovi súťaže sa finančná zábezpeka započíta do kúpnej ceny. Zložená zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže v prípade, ak víťaz súťaže napriek predchádzajúcej výzve do 14 dní od doručenia tejto výzvy neuzavrie kúpnu zmluvu alebo neuhradí zvyšnú časť kúpnej ceny v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže v zmysle podmienok kúpnej zmluvy, najneskôr do 7 dní po podpise kúpnej zmluvy. Záujemcom, ktorí nebudú v obchodnej verejnej súťaži úspešní bude zložená zábezpeka vrátená na účet do 7 dní odo dňa schválenia víťaza obchodnej verejnej súťaže Obecným zastupiteľstvom Madunice.

Miesto a termín podávania návrhov:

Návrh musí byť doručený do podateľne Obecného úradu Madunice, P. O. Hviezdoslava 8/368, 922 42 Madunice najneskôr do 29. mája 2015 do 12,00 hod. Návrh doručený po stanovenom termíne alebo, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.

Návrhy predložené do obchodnej verejnej súťaže vyhodnotí komisia schválená obecným zastupiteľstvom Madunice a menovaná starostkou obce.

Hodnotiaca komisia predloží návrh na víťaza obchodnej verejnej súťaže na schválenie obecnému zastupiteľstvu Madunice.

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým záujemcom do 7 dní po schválení víťaza.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje:

Právo odmietnuť všetky predložené návrhy
Právo súťaž zrušiť alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
V prípade formálnych nedostatkov návrhu záujemcu, ktoré nemenia obsah vyhlasovateľ môže vyzvať záujemcov na doplnenie.
V prípade predloženia návrhu, ktorý nebude obsahovať požadované náležitosti, návrh odmietnuť.
Právo odstúpiť od zmluvy zo strany vyhlasovateľa – predávajúceho v prípade nezaplatenia kúpnej ceny v stanovenej lehote.

Víťaz obchodnej verejnej súťaže bude povinný uhradiť kúpnu cenu vcelku bez splátok do 7 dní po podpise zmluvy. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže je povinný predložiť návrh na vklad do katastra nehnuteľností najneskôr do 5 dní po termíne poukázania kúpnej ceny na účet vyhlasovateľa.

 

Hodnotiaca komisia pre vyhodnotenie ponúk obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľného majetku  bude pracovať v zložení:

- predsedníčka komisie:  Mgr. Janka Pisariková

- člen:   Peter Brezovský

- člen:  Milan Borovský

- členka: Zdenka Gabrišová

- člen: Ing. Peter Zachar

- zapisovateľka: Andrea Jurenová

Zasadnutie hodnotiacej komisie sa uskutoční v termíne  najneskôr do 10. júna 2015.

 

V Maduniciach 21.4.2015

 

Mgr. Alena Jelušová  

   starostka obce


 

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 19.8.2018

meniny má: Lýdia

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý párny týždeň v utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 1. marca 2018 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h; Bližšie v sekcii odpady, príloha k VZN č. 4/2015

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka