Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
MaduniceHľadať
 
 

KOMISIE, ZASADNUTIA KOMISIÍ OZ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Pozvánka KVP.pdf (526.3 kB) Pozvánka KVP.pdf (526.3 kB)

 

 

 

 

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V OBCI MADUNICE
VOLEBNÉ OBDOBIE - 2014 - 2018

1. Finančná komisia
predsedníčka: Mgr. Janka Pisariková 
členovia:  Ing. Daniel Galbička, Ľubomír Vančo, Viera Hromadová 
zapisovateľka: Andrea Jurenová
Obsahová náplň komisie:
Iniciuje, spracováva a predkladá návrh na schválenie obecného rozočtu, jeho zmien a doplnkov
Podáva návrhy na miestne poplatky a dane, vyjadruje sa k spracovávaným VZN.
Navrhuje výšku prenájmov obecných nehnuteľností, odporúča ceny predávaných nehnuteľností.
Pripomienkuje a vyjadruje sa k novelizáciám smerníc o hospodárení obce s finančnými prostriedkami a majetkom obce.

2. Komisia stavebná a pre územné plánovanie
predseda: Peter Brezovský
členovia: Peter Čerňanský, Ing. Jozef Hano, Ing. František Rybár, Jaroslav Šoka
zapisovateľka: Zdenka Lukáčová
Obsahová náplň komisie:
Spracúva návrhy k územnému plánu obce.
Posudzuje problematické žiadosti o stavebné povolenie na všetky druhy stavieb a oplotení v obci.
Rieši sťažnosti občanov v súčinnosti s komisiou verejného poriadku ohľadom nepovolených stavieb alebo stavebných úprav.
Prerokúva návrhy na investičné akcie, navrhuje ich prioritu v časovom i finančnom plnení.
Navrhuje, resp. sa vyjadruje k architektonickej úprave verejných priestranstiev.
Navrhuje z radov svojich členov zástupcu do verejných súťaží pre výber dodávateľa jednotlivých investičných akcií.
 
3. Komisia pre  vzdelávanie a kultúru
predseda:  Zdenka Gabrišová
členovia: Milan Rak, Ing. Dagmar Slamková, Mgr. Iveta Polačiková, Miroslav Polačik, Irena Elišová, Michal Vojtek
zapisovateľka: Mgr. Beata Kabátová
Spolupracuje s vedením ZŠ Jána Hollého s MŠ Madunice, školskou radoua predkladá OZ návrhy na zvýšenie a udržanie kvality vzdelávacieho i mimoškolského procesu, ako i návrhy na opravu a údržbu školských nehnuteľnosti, resp. výstavbu nových.
Spolupracuje so všetkými záujmovými organizáciami, politickými stranami a fyzickými, či právnickými osobami pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v obci.
Spracúva výzvy na podporu kultúrnych podujatí, posudzuje žiadosti a odporúča výšku dotácie z obecného rozpočtu.
Spracúva plán kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí, pričom navrhuje hlavné obecné podujatia s dôrazom na historické výročia a udalosti.
Predkaldá návrh rozpočtu jednotlivých kultúrnych a vzdelávacích aktivít organizovaných obcou.
 
4. Komisia sociálna, zdravotná, bytová
predseda: Bc. Božena Sviteková
členovia: Helena Vančová, Emília Grimeková, Mária Vargačíková
zapisovateľka: Miroslava Arvayová
Robí prieskumy a navrhuje stanoviská k:
a) opatrovateľskej činnosti 
b) zlepšovaniu práce so starými občanmi, hlavne s postihnutými občanmi
Organizuje osvetu v oblasti dôchodkového, sociálneho a zdravotného zabezpečenia občanov.
Rieši problémy s nájomnými bytmi, odporúča nových nájomníkov, sleduje poradovník.
navrhuje opravy a údržby zdravotného strediska, vyjadruje sa k lokalitnému programu opatrovateľskej služby.
Predkladá návrhy na rozpočet obce za svoje oblasti.

5. Komisia verejného poriadku
predseda: JUDr. Oto Lobodáš, PhD.
členovia: Mgr. Martin Galbička, Miroslav Barkoci, Michal Šoka
zapisovateľka: Mgr. Mária Hergezelová
Rieši sťažnosti a podnety občanov. 
Podáva návrhy k eliminovaniu negatívych javov v obci.
Prerokúva v spolupráci s obecnou políciou a policajným zborom bezpečnostnú situáciu v obci.
 
6. Komisia mládeže a športu 
predseda: Ing. Peter Zachar
členovia:  Miroslav Šoka, Peter Šeller, Ľuboš Polačik
zapisovateľka: Miroslava Arvayová
Spolupracuje so ZŠ J. Hollého s MŠ pri organizovaní športových podujatí celoobecného a školského charakteru.
Navrhuje podujatia celoobecného charakteru organizované obcou na zvýšenie atraktivity športu pre všetky vekové kategórie v obci.
Spolupracuje s komisou pre kultúru a vzdelávanie najmä pri veľkých podujatiach a predkladá návrh na rozpočet obce v tejto oblasti.
Navrhuje výstavbu nových športovísk, detských ihrísk a predkladá návrh do rozpočtu obce.
 
7. Komisia pre ochranu životného prostredia
predseda:Milan Borovský
členovia: Miloš Hargaš, Pavel Kabát, Jaroslav Bednár, Miriam Švikruhová
zapisovateľka: Mária Hergezelová
Rieši problémy odpadového hospodárstva.
Posudzuje investičné zámery žiadateľov z pohľadu ochrany životného prostredia , ochrany ovzdušia, vody a zelene.
Navrhuje priestranstvá na výsadbu zelene.
Kontroluje stav miestnych komunikácií, navrhuje formy ich opravy, údržby a odvodnenia. Odporúča priority do rozpočtu obce v časovom i finančnom vyjadrení.
 
8. Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
predseda: Irena Elišová - SNS
členovia: JUDr. Oto Lobodáš - KDH, Milan Borovský - Smer SD, Peter Brezovský - SDS, Ing. Peter Zachar - nezávislý
zapisovateľka: Mária Hergezelová 

 

                                                                                           

 

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V OBCI MADUNICE
VOLEBNÉ OBDOBIE  -   2010 - 2014

1. Finančná komisia
predseda:Ing. Daniel Galbička
členovia: Mgr. Janka Pisariková, Ľubomír Vančo, Viera Hromadová, Zdenka Lukáčová

zapisovateľka: Andrea Jureňová

Obsahová náplň komisie:

Iniciuje, spracováva a predkladá návrh na schválenie obecného rozočtu, jeho zmien a doplnkov

Podáva návrhy na miestne poplatky a dane, vyjadruje sa k spracovávaným VZN.

Navrhuje výšku prenájmov obecných nehnuteľností, odporúča ceny predávaných nehnuteľností.

Pripomienkuje a vyjadruje sa k novelizáciám smerníc o hospodárení obce s finančnými prostriedkami a majetkom obce.


2. Komisia stavebná a pre územné plánovanie
predseda: Peter Brezovský
členovia: Peter Čerňanský, Vít Číž, Jaroslav Šoka

zapisovateľka: Zdenka Lukáčová

Obsahová náplň komisie:

Spracúva návrhy k územnému plánu obce.

Posudzuje problematické žiadosti o stavebné povolenie na všetky druhy stavieb a oplotení v obci.

Rieši sťažnosti občanov v súčinnosti s komisiou verejného poriadku ohľadom nepovolených stavieb alebo stavebných úprav.

Prerokúva návrhy na investičné akcie, navrhuje ich prioritu v časovom i finančnom plnení.

Navrhuje, resp. sa vyjadruje k architektonickej úprave verejných priestranstiev.

Navrhuje z radov svojich členov zástupcu do verejných súťaží pre výber dodávateľa jednotlivých investičných akcií.

 

3. Komisia pre  vzdelávanie a kultúru
predseda: Milan Rak
členovia: Irena Elišová, Ing. Dagmar Slamková, Adriána Jadrná, Miroslav Polačik

zapisovateľka: Mgr. Beata Kabátová

Spolupracuje s vedením ZŠ Jána Hollého s MŠ Madunice, školskou radoua predkladá OZ návrhy na zvýšenie a udržanie kvality vzdelávacieho i mimoškolského procesu, ako i návrhy na opravu a údržbu školských nehnuteľnosti, resp. výstavbu nových.

Spolupracuje so všetkými záujmovými organizáciami, politickými stranami a fyzickými, či právnickými osobami pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v obci.

Spracúva výzvy na podporu kultúrnych podujatí, posudzuje žiadosti a odporúča výšku dotácie z obecného rozpočtu.

Spracúva plán kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí, pričom navrhuje hlavné obecné podujatia s dôrazom na historické výročia a udalosti.

Predkaldá návrh rozpočtu jednotlivých kultúrnych a vzdelávacích aktivít organizovaných obcou.

 

4. Komisia sociálna, zdravotná, bytová
predseda: Božena Sviteková
členovia: Zuzana Fodorová, Emília Grimeková, Mária Vargačíková

zapisovateľka: Miroslava Arvayová

Robí prieskumy a navrhuje stanoviská k:

a) opatrovateľskej činnosti

b) stravovaniu dôchodcov

c) zlepšovaniu práce so starými občanmi, hlavne s postihnutými občanmi

Organizuje osvetu v oblasti dôchodkového, sociálneho a zdravotného zabezpečenia občanov.

Rieši problémy s nájomnými bytmi, odporúča nových nájomníkov, sleduje poradovník.

navrhuje opravy a údržby zdravotného strediska, vyjadruje sa k lokalitnému programu opatrovateľskej služby.

Predkladá návrhy na rozpočet obce za svoje oblasti.


5. Komisia verejného poriadku
predseda: Zdenka Gabrišová
členovia: Anton Adamkovič, Michal Šoka

zapisovateľka: Miroslava Arvayová

Rieši sťažnosti a podnety občanov, odporúča starostke obce výšku pokuty.

Podáva návrhy k eliminovaniu negatívych javov v obci.

Prerokúva v spolupráci s policajným zborom bezpečnostnú situáciu v obci.

 

6. Komisia mládeže a športu
predseda:Mgr. Tomáš Pavlikovský
členovia: Mgr. Ladislav Urbánek, Ing. Peter Zachar, Miroslav Šoka, Miroslav Novák

zapisovateľka: Denisa Šellerová do 30.9.2011; Peter Šeller od 01.10.2011

Aktivizuje mládež do rôznych krúžkov a kurzov a zapája ich do činnosti v obci

Spolupracuje so ZŠ J. Hollého s MŠ pri organizovaní športových podujatí celoobecného a školského charakteru.

Spolupracuje s TJ Madunice a pomáha riešiť problémy spojené s futbalom žiackym, dorasteneckým i dospelých.

Navrhuje podujatia celoobecného charakteru organizované obcou na zvýšenie atraktivity športu pre všetky vekové kategórie v obci.

Spolupracuje s komisou pre kultúru a vzdelávanie najmä pri veľkých podujatiach a predkladá návrh na rozpočet obce v tejto oblasti.

Navrhuje výstavbu nových športovísk, detských ihrísk a predkladá návrh do rozpočtu obce.

 

7. Komisia pre ochranu životného prostredia
predseda:Milan Borovský
členovia: Miloš Hargaš, Pavel Kabát, Jaroslav Bednár, Ing. Dagmar Slamková

zapisovateľka: Mária Hergezelová

Rieši problémy odpadového hospodárstva, návrhy na separovaný zber, vznik odpadového dvora.

Posudzuje investičné zámery žiadateľov z pohľadu ochrany životného prostredia , ochrany ovzdušia, vody a zelene.

Navrhuje priestranstvá na výsadbu zelene.

Kontroluje stav miestnych komunikácií, navrhuje formy ich opravy, údržby a odvodnenia. Odporúča priority do rozpočtu obce v časovom i finančnom vyjadrení.

 

8. Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predseda: Irena Elišová - SNS

členovia: Viera Hesková - KDH, Milan Borovský - Smer SD, Peter Brezovský - ĽS-HZDS, Ing. Daniel Galbička - nezávislý

zapisovateľka: Mária Hergezelová 

 

Predsedovia komisií pravidelne informujú o činnosti komisie a jej záveroch na zasadnutiach OZ Madunice a propagujú svoju činnosť v Madunických ozvenách.

 

 

 

 

=================================


 

Komisie pri obecnom zastupiteľstve podľa zápisnice zo zasadania 21.12.2006

 

 

1. Finančná komisia
predseda: Ľubomír Vančo
členovia: Ing. Gabriela Filipová, Janka Pisariková, Zdenka Lukáčová, Viera Hromadová, Mária Hergezelová

Obsahová náplň komisie:

Iniciuje, spracováva a predkladá návrh na schválenie obecného rozočtu, jeho zmien a doplnkov

Podáva návrhy na miestne poplatky a dane, vyjadruje sa k sprcovávaným VZN.

Navrhuje výšku prenájmov obecných nehnuteľností, odporúča ceny predávaných nehnuteľností.

Pripomienkuje a vyjadruje sa k novelizáciám smerníc o hospodárení obce s finančnými prostriedkami a majetkom obce.


2. Komisia stavebná a územného plánovania
predseda: Peter Brezovský
členovia: Vít Číž, Peter Čerňanský, Jaroslav Šoka, Milan Kabát

Obsahová náplň komisie:

Spracúva návrhy k územnému plánu obce.

Posudzuje problematické žiadosti o stavebné povolenie na všetky druhy stavieb a oplotení v obci.

Rieši sťažnosti občanov v súčinnosti s komisiou verejného poriadku ohľadom nepovolených stavieb alebo stavebných úprav.

Prerokúva návrhy na investičné akcie, navrhuje ich prioritu v časovom i finančnom plnení.

Navrhuje, resp. sa vyjadruje k architektonickej úprave verejných priestranstiev.

Navrhuje z radov svojich členov zástupcu do verejných súťaží pre výber dodávateľa jednotlivých investičných akcií3. Komisia pre kultúru a vzdelávanie
predseda: Viera Hesková
členovia: Adriana Jadrná, Irena Elišová, Emília Hargašová, Ing. Dagmar Slamková, Pavol Vardžák, Matej Vančo

Spolupracuje s vedením ZŠ Jána Hollého s MŠ Madunice, školskou radoua predkladá OZ návrhy na zvýšenie a udržanie kvality vzdelávacieho i mimoškolského procesu, ako i návrhy na opravu a údržbu školských nehnuteľnosti, resp. výstavbu nových

Spolupracuje so všetkými záujmovými organizáciami, politickými stranami a fyzickými, či právnickými osobami pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v obci.

Spracúva výzvy na podporu kultúrnych podujatí, posudzuje žiadosti a odporúča výšku dotácie z obecného rozpočtu.

Spracúva plán kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí, pričom navrhuje hlavné obecné podujatia s dôrazom na historické výročia a udalosti

Predkaldá návrh rozpočtu jednotlivých kultúrnych a vzdelávacích aktivít organizovaných obcou.

4. Komisia sociálna, zdravotná a bytová
predseda: Božena Sviteková
členovia: Miroslava Arvayová, Emília Grimeková, Mária Vargačíková, Zuzana Fodorová

Robí prieskumy a navrhuje stanoviská k:

a) opatrovateľskej činnosti

b) stravovaniu dôchodcov

c) zlepšovaniu práce so starými občanmi, hlavne s postihnutými občanmi

Organizuje osvetu v oblasti dôchodkového, sociálneho a zdravotného zabezpečenia občanov.

Rieši problémy s nájomnými bytmi, odporúča nových nájomníkov, sleduje poradovník.

navrhuje opravy a údržby zdravotného strediska, vyjadruje sa k lokalitnému programu opatrovateľskej služby

Predkladá návrhy na rozpočet obce za svoje oblasti


5. Komisia verejného poriadku
predseda: Zdenka Gabrišová
členovia: Michal Šoka, Anton Adamkovič

Rieši sťažnosti a podnety občanov, odporúča starostke obce výšku pokuty.

Podáva návrhy k eliminovaniu negatívych javov v obci.

Prerokúva v spolupráci s policajným zborom bezpečnostnú situáciu v obci.

6. Komisia športová a práce s mládežou
predseda: Bc. Daniel Galbička
členovia: Ing. Peter Zachar, Miroslav Šoka Ladislav Urbánek

Aktivizuje mládež do rôznych krúžkov a kurzov a zapája ich do činnosti v obci

Spolupracuje so ZŠ J. Hollého s MŠ pri organizovaní športových podujatí celoobecného a školského charakteru

Spolupracuje s TJ Madunice a pomáha riešiť problémy spojené s futbalom žiackym, dorasteneckým i dospelých.

Navrhuje podujatia celoobecného charakteru organizované obcou na zvýšenie atraktivity športu pre všetky vekové kategórie v obci.

Spolupracuje s komisou pre kultúru a vzdelávanie najmä pri veľkých podujatiach a predkladá návrh na rozpočet obce v tejto oblasti.

Navrhuje výstavbu nových športovísk, detských ihrísk a predkladá návrh do rozpočtu obce.

7. Komisia odpadového hospodárstva a riešenia problémov životného prostredia
predseda: Radovan Jadrný
členovia: Milan Borovský, Pavel Kabát, Jaroslav Bednár, František Modrovský

Rieši problémy odpadového hospodárstva, návrhy na separovaný zber, vznik odpadového dvora.

Posudzuje investičné zámery žiadateľov z pohľadu ochrany životného prostredia , ochrany ovzdušia, vody a zelene.

Navrhuje priestranstvá na výsadbu zelene.

Kontroluje stav miestnych komunikácií, navrhuje formy ich opravy, údržby a odvodnenia. Odporúča priority do rozpočtu obcev časovom i finančnom vyjadrení.

 

Predsedovia komisií pravidelne informujú o činnosti komisie a jej záveroch na zasadnutiach OZ Madunice a propagujú svoju činnosť v Madunických ozvenách.


 

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 17.11.2018

meniny má: Klaudia

  • Sobota7-5graphic-icon
  • Nedeľa7-2graphic-icon
  • Pondelok6-2graphic-icon

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý párny týždeň v utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 1. marca 2018 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h; Bližšie v sekcii odpady, príloha k VZN č. 4/2015

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka