Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
MaduniceHľadať
 
 

CIVILNÁ OCHRANA

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ

VYPLÝVAJÚCE Z § 15 ZÁKONA NR SR č. 42/1994 Z.Z. O CIVILNEJ OCHRANE OBYVATEĽSTVA
V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV


     Územie obce Madunice môže byť potenciálne ohrozované z nasledujúcich zdrojov, ohrozenia:

      A   JZ - V2 - SE a.s. EBO J. Bohunice
      B   Vodná stavba Liptovská Mara a Drahovce-Madunice
      C   Únik chemických nebezpečných látok pri preprave po cesných komunikáciách.


A JADROVÉ ZARIADENIE V-2


      V lokalite blízko obce Jaslovské Bohunice sa nachádza komplex jadrových zariadení. Prevádzkuje ich spoločnosť SE, a.s. EBO Jaslovské Bohunice.
Obec Kľačany by bola v prípade vzniku havárie na tohoto zariadenia ohrozené ako celok možným spádom rádioaktívnych látok.
Obec Madunice sa nachádza v pásme vymedzenom od 5 km do 21 km, od JZ – SE, a.s. EBO Jaslovské Bohunice (V2).
     Havária jadrového zariadenia má 3 fázy. Na úrovni obce sa plánujú opatrenia k ochrane obyvateľstva bez rozdelenia do jednotlivých fáz nakoľko nemá možnosť vyhodnotenia priebehu jednotlivých fáz.
     Za haváriu na JZ považujeme stav, keď sa z JZ dostanú do životného prostredia rádioaktívne látky v množstvách a aktivite, ktoré vyžadujú opatrenia na ochranu obyvateľstva. Časť týchto látok sa usadí na budovách, na zemi, prípadne rastlinách a viaže sa s nimi. V odbornom jazyku sa označuje tento proces ako radiačná kontaminácia. Rádioaktívne látky sa môžu dostať do organizmu ľudí vdychovaním, požitím kontaminovanej potravy alebo vody a preniknutím cez kožu.
     Účinky ionizačného žiarenia na organizmus môžu byť fyzikálne, fyzikálno-chemické, chemické a biologické.
Najnebezpečnejšia je prenikavá radiácia, v dôsledku ktorej je oslabený imunitný systém organizmu a hrozí veľký výskyt epidémií a nákaz. Akútna choroba z ožiarenia zahŕňa výskyt novotvarov ako je rakovina kože, ďalej leukémia a pod.
     Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb je súhrn technických a organizačných opatrení na bezprostredné a včasné informovanie obyvateľstva, štátnych a súkromných organizácií o mimoriadnej udalosti spojenej s únikom alebo s hrozbou úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia.
 

Systém varovania obyvateľstva je založený na princípe:
      - varovania elektronickými poplachovými sirénami,
      - vyhlásením slovnej informácie,
      - hromadnými oznamovacími prostriedkami (rozhlas, televízia),


Úlohy pri realizácii opatrení na zabezpečenie ochrany obyvateľstva:


1. Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb, organizácia informačného toku
2. Monitorovanie a dozimetrické zabezpečenie

Obec nezabezpečuje monitorovanie ani dozimetrické zabezpečenie, z dôvodu že na daný účel nevlastní žiadne materiálne vybavenie.
3. Regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov
Obec zodpovedá len za reguláciu pohybu obyvateľstva na území obce, ktoré zabezpečuje vlastnými silami a prostriedkami v spolupráci s jednotkami polície a OS SR.
4. Prvá predlekárska pomoc a neodkladná zdravotná starostlivosť
V rámci obce je prvá predlekárska pomoc poskytovaná svojpomocne. Neodkladná zdravotná starostlivosť by bola zabezpečovaná prostredníctvom rýchlej zdravotnej pomoci a zdravotníckych zariadení na základe určenia krízového štábu prípadne nadriadených zložiek.
5. Evakuácia
Obec zodpovedá za evakuáciu obyvateľstva obce a zamestnancov právnických a fyzických osôb v rámci obce. Na tento účel má spracovaný „Plán evakuácie obyvateľstva“ v ktorom je plánovaná evakuácia obyvateľstva v prípade vzniku havárie alebo nehody JZ v Jaslovských Bohuniciach cez kontrolné stanovište Sládkovičovo po trase Madunice, Červeník, Sereď, Sládkovičovo, Jahodná, Dunajská Streda do obce Holice v okrese Dunajská Streda.
6. Hygienická očista
Z dôvodu, že obec sa nachádza v oblasti ohrozenia a nemá vhodné materiálne vybavenie, neplánuje sa vykonanie hygienickej očisty v rámci obce, nakoľko by to nemalo žiadaný efekt. Hygienická očista by bola vykonávaná až v príslušnom KS.
7. Príprava a informovanie obyvateľstva
Cieľom prípravy je umožniť čo najväčšiemu počtu občanov získať nevyhnutné vedomosti, návyky a zručnosť k sebaochrane a pomoci iným v núdzi.
Informácia obsahuje údaje s uvedením stručného, zrozumiteľného a pravdivého opisu NEHODY alebo HAVÁRIE , dátumu a času jej vzniku, jej územnej a technickej lokalizácie, príčin jej vzniku, jej dôsledkov pre verejnosť a prijatých predbežných opatreniach.
8. Individuálna ochrana osôb
Obec má spracovaný plán výdaja PIO a v prípade potreby by boli obyvateľstvu vydané ochranné masky spoločne s ochrannými filtrami.
9. Zabezpečenie činnosti v objekte, v ktorom nemožno skončiť pracovnú činnosť
V obci sa nenachádzajú žiadne objekty kde nemožno skončiť pracovnú činnosť.
10. Profylaxia
Jódové profylaktikum zabezpečené pre obyvateľstvo v oblasti ohrozenia sa použije ihneď po obdržaní, najneskôr do 2 hod. od varovného signálu o vzniku radiačnej havárie v dávke podľa návodu na krabičke. Podľa vývoja skutočnej radiačnej situácie na pokyn príslušných orgánov užije obyvateľstvo opakovane polovičnú dávku. Tehotné a dojčiace ženy užijú maximálne dve dávky. Osoby citlivé na jód, alebo trpiace chorobou štítnej žľazy sa poradia s lekárom o užití profylaktika a o doporučenom dávkovaní.
11. Ukrytie osôb
Obyvatelia obce by boli ukrytí v JÚBS (jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne) v súlade so spracovaným „Plánom ukrytia“, ktorý je uložený na obecnom úrade.
12. Dezaktivácia, vrátane zámeru na prechodné a trvalé uloženie kontaminovaného materiálu, ktorý po použití predstavuje rádioaktívny odpad.
Obec neplánuje žiadne činnosti spojené s dezaktiváciou ani uskladnením kontaminovaného materiálu, nakoľko nemá možnosť zistiť hladinu kontaminácie a o týchto činnostiach rozhodujú odborne spôsobilé a nadriadené zložky.
13. Regulácia spotreby potravín, krmovín a vody
Vydávanie opatrení ohľadom potravín, vody a krmív budú zabezpečovať príslušné štátne orgány na základe výsledkov monitorovania (RÚVZ a RVaPS).

     Ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva pre prípad nehody alebo havárie jadrového zariadenia je možné získať na Obecnom úrade Madunice.

     V uvedenej dokumentácii sa nenachádzajú žiadne dôverné informácie alebo utajované skutočnosti, ktoré by podliehali obmedzeniam vyplývajúcim zo zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prípadne zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

B VODNÁ STAVBA LIPTOVSKÁ MARA A DRAHOVCE-MADUNICE


     V prípade rozrušenia vodnej stavby (VoS) môže byť územie obce ohrozené len okrajovo, dôsledkom následného zaplavenia vznikne zložitá situácia na postihnutom území obce v povodí, čím by sa v značnej miere prejavilo narušenie celkového chodu života a činnosti.
     Zaplavené územie by bolo ohrozené účinkami prielomovej a záplavovej vlny, prípadne vznikom sekundárnych mimoriadnych udalostí.


Varovanie obyvateľstva bude vykonané:

 

      - prostredníctvom varovného signálu „OHROZENIE VODOU“ – 6 minútovým stálym tónom sirén,                      doplneným slovnou informáciou prostredníctvom miestneho rozhlasu,
      - prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov (RTVS, regionálne informačné prostriedky),

   

 Informácie o záchranných prácach budú poskytované ohrozenému obyvateľstvu prostredníctvom príslušných krízových štábov.
     Za organizáciu a riadenie záchranných prác zodpovedá krízový štáb.
     Úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti sú rozpracované v pláne ochrany obyvateľstva pod VoS obce Madunice.

 

Záchranné práce zahŕňajú:


      - súbor činností, ktorých cieľom je najmä vyslobodenie postihnutých osôb, poskytnutie prvej pomoci,              záchrana života, zdravia a majetku, ich odsun mimo priestoru postihnutého mimoriadnou udalosťou,
      - súbor činností, ktorých cieľom je zamedziť pôsobeniu a šíreniu následkov mimoriadnej udalosti.
      - súbor činností potrebných na optimálne odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.


     Ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany môžu občania získať na Obecnom úrade Madunice.


     V uvedenej dokumentácii sa nenachádzajú žiadne dôverné informácie alebo utajované skutočnosti, ktoré by podliehali obmedzeniam vyplývajúcim zo zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prípadne zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


C ÚNIK CHEMICKÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTOK PRI PREPRAVE PO CESNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH


     Chemické nebezpečné látky sú látky, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť ohrozenie zdravia a života ľudí alebo majetku a narušiť stav životného prostredia.
Chemické nebezpečné látky sa však bežne využívajú v priemyselnej výrobe. Ich vhodné použitie sa využíva pri výrobných procesoch. Medzi najpoužívanejšie CHNL používané v priemyselnej výrobe patria amoniak, priemyselné plyny, riedidlá a pod...
     V prípade havárie môže prísť k nežiaducemu úniku CHNL do okolia, ktoré spôsobí nežiaduce účinky na organizmoch a majetku, z toho dôvodu sa plánujú protichemické opatrenia.
     Územie obce môže byť ohrozené pri preprave po cestných komunikáciách.
V obci sa nenachádzajú žiadne objekty alebo komplexy objektov, v ktorých sa vyrába, skladuje a manipuluje s CHNL.

 

Úlohy pri realizácii opatrení na zabezpečenie ochrany obyvateľstva:


1. Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb, organizácia informačného toku
Pri bezprostrednom ohrození obyvateľstva a hospodárstva únikom chemických nebezpečných látok (CHNL) sa v zmysle platných právnych predpisov vykonáva varovanie a vyrozumenie obyvateľstva dohovorenými signálmi a to 2 minútovým kolísavým tónom, ktorý sa ihneď po jeho skončení dopĺňa slovnou informáciou vo vysielaní v hromadných informačných prostriedkoch. Slovná informácia obsahuje :
      - deň a hodinu vzniku ohrozenia,
      - údaje o zdroji ohrozenia,
      - údaje o veľkosti a lokalite ohrozenia,
      - základné pokyny na ochranu obyvateľstva.
Pri úniku CHNL pri preprave sa využívajú na varovanie a vyrozumenie obyvateľstva vyrozumievacie prostriedky. Jedná sa o sirény a rozhlasy.
2. Regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov
Reguláciu pohybu osôb organizujú zložky polície s orgánmi CO a OS SR.
Obec zodpovedá za reguláciu pohybu osôb na území obce, ktorú zabezpečuje vlastnými silami a prostriedkami podľa rozhodnutia starostu obce v spolupráci s PZ SR.
3. Prvá predlekárska pomoc a neodkladná zdravotná starostlivosť
V rámci obce je prvá predlekárska pomoc poskytovaná svojpomocne. Neodkladná zdravotná starostlivosť by bola zabezpečovaná prostredníctvom rýchlej zdravotnej služby.
4. Evakuácia
Evakuácia obyvateľstva z priestoru ohrozenia pri úniku CHNL sa riadi v zmysle spracovaných plánov lokálne a operatívne. Najvhodnejší postup je opustiť ohrozený priestor kolmo na smer vetra.
5. Hygienická očista
Úplnú špeciálnu očistu vykonávajú špeciálne vyčlenené jednotky. Dobre vykonanou špeciálnou očistou možno čiastočne alebo úplne odstrániť CHNL z terénu či budov a tým zamedziť ich negatívnemu vplyvu na obyvateľstvo.
Očista terénu a budov sa môže vykonávať :
      a) chemicky – kde druh látky závisí od CHNL a jej koncentrácie,
      b) mechanicky – kde sa kontaminovaná vrstva mechanicky odstráni.
U niektorých CHNL môže nastať i samovoľná dekontaminácia, ktorá je však závislá od druhu, látky, teploty, vlhkosti a ďalších meteorologických podmienok.
6. Individuálna ochrana osôb
Špeciálne prostriedky individuálnej ochrany je povinný zabezpečiť v zmysle vyhlášky č. 533/2006 Z.z. ohrozovateľ.
7. Zabezpečenie činnosti v objektoch, v ktorých nemožno skončiť pracovnú činnosť
V obci sa nenachádzajú žiadne objekty kde nemožno skončiť pracovnú činnosť.
8. Ukrytie osôb
Ukrytie obyvateľstva v prípade vzniku MU s únikom CHNL sa realizuje buď v pivničných priestoroch, alebo vo výškových budovách nakoľko vlastnosti rôznych látok
sú rozdielne. Rozhodnutie o mieste ukrytia sa stanoví až podľa skutočnej situácie a druhu CHNL.
Najrýchlejším a najúčelnejším ochranným opatrením je okamžitá evakuácia z postihnutého územia.

Záchranné práce zahŕňajú:
      - súbor činností, ktorých cieľom je najmä vyslobodenie postihnutých osôb, poskytnutie prvej pomoci,              záchrana života, zdravia a majetku, ich odsun mimo priestoru postihnutého mimoriadnou udalosťou,
      - súbor činností, ktorých cieľom je zamedziť pôsobeniu a šíreniu následkov mimoriadnej udalosti.
      - súbor činností potrebných na optimálne odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.

     

     Ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany môžu občania získať na Obecnom úrade Madunice.

 

     V uvedenej dokumentácii sa nenachádzajú žiadne dôverné informácie alebo utajované skutočnosti, ktoré by podliehali obmedzeniam vyplývajúcim zo zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prípadne zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 


 

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý párny týždeň v utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 2. marca 2019 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h; Bližšie v sekcii odpady, príloha k VZN č. 4/2015

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka