Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Madunice

ZVEREJŇOVANIE ZÁMEROV

 Obecné zastupiteľstvo Madunice dňa 20.2.2017 uznesením VII/278/2017 schválilo  podľa §9a, ods. 8, písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Madunice č. 1/2011 „Zásady hospodárenia s majetkom obce Madunice, čl. 4 oddiel B, bod 11 písm. b/  a  e/“  zámer predať svoje pozemky parc. č. 412/12 zastavaná plocha vo výmere 16 m2, 413/17 zast. pl. vo výmere  13 m2, 413/18 zast. pl. vo výmere 75 m2 a 416/5 vodná pl. vo výmere 36 m2  určené geometrickým plánom č. 34/2016, vedené na liste vlastníctva č.1100 v k. ú. Madunice priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov určenú znaleckým posudkom. Predaj pozemkov  je z titulu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že sa jedná o pozemky zastavané stavbami vo vlastníctve nadobúdateľov a priľahlé plochy, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou.  Náklady súvisiace s vypracovaním znaleckého posudku, kúpnej zmluvy a vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša kupujúci. 

V Maduniciach 21.2.2017
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo Madunice dňa 20.2.2017 uznesením VII/279/2017 schválilo spôsob užívania nebytových priestorov v objekte Tribúny , s. č. 520/2 Madunice , parcela č. 1758/2 a priestoru štadióna, parcela č. 1758/1, obe k. ú. Madunice, bezodplatne v prospech užívateľa Telovýchovnej jednoty Madunice postupom podľa osobitného zreteľa uvedeného v ustanovení § 9a, ods.9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  neskorších predpisov.

V Maduniciach 21.2.2017
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obec Madunice zverejňuje zámer predĺženia nájmu  podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov –  parcela č. 83 vo výmere 414 m2 zastavané plochy a nádvoria, RD č. súp. 47 ako prípad hodný osobitného zreteľa  pre Ivetu Čapkovičovú z dôvodu straty bývania a nevyhnutnej pomoci s bývaním osamelej matke s maloletým synom.  Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme obecnému zastupiteľstvu  predĺžiť nájom bytu v rodinnom dome.

 

V Maduniciach 30.11.2016
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo Madunice dňa 26.9.2016 uznesením VII/230/2016 schválilo spôsob prevodu majetku obce zámenou vlastného pozemku na novovytvorenej parc. č. 1520/5 o výmere 10 m2 za pozemok na novovytvorenej parc. č. 1520/6 o výmere 21 m2 vo vlastníctve fyzickej osoby, obe v k. ú. Madunice, s finančným vyrovnaním obce Madunice vo výške 297 eur (slovom: dvestodeväťdesiatsedem eur) v prospech tejto fyzickej osoby postupom podľa osobitného zreteľa uvedeného v ustanovení §9a, ods.8, písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí.

V Maduniciach 27.9.2016

Mgr. Alena Jelušová

starostka obce

 

Zverejnenie zámeru predĺženie prenájmu časti nehnuteľností v Obci Madunice
Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer predĺžiť prenájom časti nehnuteľnosti – pozemok parcela č. 410/1 vo výmere 21 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa pre stánok na predaj kebabu a rýchleho občerstvenia pre Mareka Revaja, Trakovice 372 z dôvodu, že ide o nájomcu, ktorý si plní  povinnosti a občania majú záujem o poskytované služby.
O predĺžení prenájmu pozemkov bude Obecné zastupiteľstvo Madunice rokovať na svojom zasadnutí dňa 7.10.2015.

V Maduniciach 2.10.2015
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo Madunice dňa 14.9.2015 uznesením VII/115/2015 schválilo 

a/ zámer prenajať spoločnosti DATAGRAM, s.r.o. Hlohová 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 36 617 032  časť strechy na budove, súp. č. 701, Ul. Elektrárenská, parc. č. 1357/9, k. ú. Madunice o maximálnej výmere 2 m2 s dobou nájmu 20 rokov, výškou nájmu 25,- € mesačne podľa § 9a, ods. 9, písm. c  zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení z dôvodu rozšírenia možností elektronických služieb pre obyvateľov a podnikateľov a zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia v obci;

b/ zámer prenajať firme Lombard, s.r.o., Školská 14, 921 01 Piešťany, IČO: 36 240 125  časť stropného priestoru a strechy na budove obecného nájomného domu   Železničná 185/30 o maximálnej výmere

6 m2 s dobou nájmu 20 rokov, výškou nájmu 25,- € mesačne podľa § 9a, ods. 9, písm. c zákona

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu rozšírenia možnosti elektronických služieb pre obyvateľov a zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia v obci.

V Maduniciach 16.9.2015
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obec Madunice zverejňuje zámer predĺženia nájmu  podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov –  parcela č. 83 vo výmere 414 m2 zastavané plochy a nádvoria, RD č. súp. 47 ako prípad hodný osobitného zreteľa  pre Ivetu Čapkovičovú z dôvodu straty bývania a nevyhnutnej pomoci s bývaním osamelej matke s maloletými deťmi.  Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme obecnému zastupiteľstvu  predĺžiť nájom bytu v rodinnom dome.

 

V Maduniciach 15.4.2015
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Podľa ustanovenia § 9  ods. 2 písmeno a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer schválený uznesením OZ Madunice č. 419/2014  predať, obchodnou verejnou súťažou, časť pozemku parc. č. 401/1 na výstavbu rodinného domu. 

V Maduniciach 19.2.2015
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo Madunice

dňa 9.2.2015 uznesením VII/38 schválilo spôsob a zámer prenájmu miestnosti o výmere 30 m2 v objekte obce súp. č. 589/32 ulica A.S. Puškina   podľa § 9a, písm. c  zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu osobitného zreteľa – podpora záujmovo umeleckej činnosti v obci. Celková cena ročného prenájmu vrátane energií je 350,- Eur.

V Maduniciach 9.2.2015
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Zverejnenie zámeru predĺženie prenájmu časti nehnuteľností  v Obci Madunice

Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer predĺžiť prenájom časti nehnuteľnosti – pozemok   parcela č. 410/1 vo výmere 12 m2  ako prípad hodný osobitného zreteľa pre stánok PNS Petrovi Gašperovi Pegas, P. O. Hviezdoslava 378, Madunice   z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní všetky povinnosti.
O predĺžení prenájmu pozemkov bude Obecné zastupiteľstvo Madunice rokovať na svojom zasadnutí dňa 18.12. 2014.


V Maduniciach 2.12.2014
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer predĺžiť prenájom časti nehnuteľnosti – pozemok   parcela č. 410/1 vo výmere 12 m2  ako prípad hodný osobitného zreteľa pre stánok Zmrzliny Jozefovi Vargačíkovi, Malá ulička 595, Madunice  z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní všetky povinnosti.
O predĺžení prenájmu pozemkov bude Obecné zastupiteľstvo Madunice rokovať na svojom zasadnutí dňa 18.12. 2014.
 

V Maduniciach 2.12.2014
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce


Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer predĺžiť prenájom časti budovy v priestoroch obecného úradu – nebytové priestory vo výmere 110 m2,  parcela č. 413/7 ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Lekáreň Jána Hollého, LDH, s. r. o., Ružová 212/23, Červeník  z dôvodu, že   si nájomca  plní všetky povinnosti voči prenajímateľovi a zabezpečuje lekárenské služby občanom obce.
O predĺžení prenájmu nebytových priestorov pre Lekáreň Jána Hollého, LDH, s. r. o., Ružová 212/23, Červeník bude Obecné zastupiteľstvo Madunice rokovať na svojom zasadnutí dňa 18.12.2014.
V Maduniciach 2.12.2014
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Zverejnenie zámeru  nájme   nehnuteľnosti v Obci Madunice

Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť –  parcela č. 83 vo výmere 414 m2 zastavané plochy a nádvoria, RD č. súp. 47 ako prípad hodný osobitného zreteľa  pre Ivetu Čapkovičovú z dôvodu mimoriadnej straty bývania a nevyhnutnosti okamžite pomôcť osamelej matke s tromi deťmi.  O  nájme nehnuteľnosti bude Obecné zastupiteľstvo Madunice rokovať na svojom zasadnutí dňa 12.11.2014.

V Maduniciach 10.11.2014
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach zverejňuje:

  Zámer odpredať parcelu č. 1772/9 o výmere 28 m2, ktorá bude odčlenená na základe GP zo dňa 20.05.2014 Ing. Jurajom Čižmárikom z parcely č. 1772/1 v k.ú. Madunice vo vlastníctve obce Madunice pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. Búdkova 6, Bratislava podľa ustanovenia par. 9a ods. 9 písmeno c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predaj sa uskutoční z dôvodu osobitného zreteľa, nakoľko na predmetnej parcele vybuduje spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. trafostanicu, ktorá je nevyhnutná na dostatočnú kapacitu a bezporuchovú dodávku el. energie pre bytový dom Prvosienka a pre všetkých odberateľov na trase.  Cena bude stanovená znaleckým posudkom a bude ju schvaľovať OZ Madunice po jeho predložení.

 

  Zámer zriadiť bezodplatne vecné bremeno na p.č.  1772/1 o výmere 583 m2 v k.ú.Madunice, p.č. 1771/3  o výmere 4 121 m2 v k.ú. Madunice, 1217/13 o výmere 295 m2 v k.ú. Madunice a 1771/1 o výmere 4 710 m2 v k.ú. Madunice. Všetky parcely sú vedené ako zastavané plochy a nádvoria a všetky sú vo vlastníctve obce Madunice. Vecné bremeno bude zriadené z dôvodu osobitného zreteľa pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. Búdkova 6, Bratislava, nakoľko na predmetných parcelách budú zriadené rozvody VN a NN pre bytový dom Prvosienka a pre všetkých odberateľov na trase.

 

   Na základe znaleckého posudku č. 35/2014   zámer odpredať parc. č. 1512/1, 1512/2, 1512/15, 1512/17, 1512/21, 1512/22, 1512/25 v k. ú. Madunice a vo vlastníctve obce Madunice o celkovej výmere 871 m2 pani Oľge Rybárovej, rod. Hlávkovej, Veľká ulička 463/39, Madunice   z dôvodu osobitného zreteľa, nakoľko na uvedených parcelách je   postavený rodinný dom a sú   dlhodobo využívané pre potreby užívateľa.  Cena bude stanovená znaleckým posudkom.    

V Maduniciach 27.6.2014


Mgr. Alena Jelušová 
starostka obce

 

Zverejnenie zámeru predĺženie prenájmu časti nehnuteľností v Obci Madunice
Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer predĺžiť prenájom časti nehnuteľnosti – pozemok parcela č. 410/1 vo výmere 21 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa pre stánok na predaj kebabu a rýchleho občerstvenia pre Mareka Revaja, Trakovice 372 z dôvodu, že ide o nájomcu, ktorý si plní  povinnosti a občania majú záujem o poskytované služby.
O predĺžení prenájmu pozemkov bude Obecné zastupiteľstvo Madunice rokovať na svojom zasadnutí dňa 13.12. 2013.

V Maduniciach 18.11.2013
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Madunice schválilo dňa 15.11.2013 uznesením č. 328/2013  zámer prevodu vlastníctva nehnuteľností vopred určenému nadobúdateľovi - budovu číslo súpisné 521 na parc. č. 1769/17 v k. ú. Madunice zapísanú na LV 1 100 ako sociálno-prevádzková budova, vrátane pozemku p. č. 1769/17 o výmere 390 m2 a priľahlého pozemku p. č. 1769/20 o výmere 881 m2 v k. ú. Madunice ako zastavané plochy a nádvoria spolu vedené v Správe katastra nehnuteľností na LV 1 100 spôsobom podľa par. 9a, ods. 8, písm. e z dôvodu osobitného zreteľa za cenu 1,- Euro pre účely prestavby objektu na bytový dom. Predmetné nehnuteľnosti nie sú dlhodobo využívané, neslúžia žiadnemu účelu a budova chátra. Po prestavbe budú v objekte zriadené malometrážne byty, ktoré budú spĺňať štandardné podmienky nájomného bývania stanovené platnou legislatívou SR a budú slúžiť v prospech užívania sociálne slabších skupín obyvateľstva najmä obce Madunice. Tento zámer obec zverejňuje spôsobom v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí na dobu najmenej 15 dní.

V Maduniciach 21.11.2013


Mgr. Alena Jelušová 
starostka obce


Vyvesené:  21.11.2013
Zvesené:   

 

Obec   Madunice zverejňuje
Zámer prenajať  v zmysle § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z titulu osobitného zreteľa /finančný podiel Slovenskej pošty pri výstavbe budovy/ Slovenskej pošte  a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica priestory pošty súpisné č. 368 na parcele č. 413/4, o výmere 294 m2 na dobu neurčitú za 1,- €/rok a zároveň umožní prenájom časti priestorov na umiestnenie bankomatu slúžiaceho pre občanov obce.

V Maduniciach 3.9.2013
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obec   Madunice zverejňuje
Zámer prenajať  v zmysle § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z titulu osobitného zreteľa pre spoločnosť Lombard, s. r. o. Piešťany časť strechy o maximálnej výmere 2 m2  na objekte bytového domu Elektrárenská č. 700/7 na umiestnenie anténneho stožiaru na vysielanie a prevádzku dátových a internetových služieb za cenu 180,- € ročne a s možnosťou prevádzkovania bezplatného Hot Spotu určeného pre verejnosť s pokrytím v okolí Obecného úradu Madunice. Za tým účelom obec prenajme 1 m2  na streche obecného úradu s dosahom aj na štadión TJ, ktorý bude mať internet zdarma.

V Maduniciach 3.9.2013
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach na svojom pracovnom zasadnutí dňa 25.6.2013 uznesením č. 298/2013 schválilo   zverejnenie zámeru o kúpe nehnuteľnosti parc. č. 1826/1 a 1828/4   v zmysle VZN č. 1/2011 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Madunice.    Odkúpenie  predmetných nehnuteľností  je z titulu hodného  osobitného zreteľa, nakoľko na pozemkoch sa nachádza miestna komunikácia a kúpou budú usporiadané vlastnícke vzťahy.  Tento spôsob o nakladaní s majetkom obce sa zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli.

V Maduniciach 27.6.2013
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach

Zverejnenie zámeru  prenájmu časti nehnuteľností v Obci Madunice
Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer na  prenájom časti nehnuteľnosti – pozemok parcela č. 404/2 vo vlastníctve obce Madunice  o výmere    25,20 m2  ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Mgr. Rastislava Grznára, Karola Kabáta 659/13 z dôvodu, uvedená obecná parcela  je v priamom susedstve žiadateľa a prenájom tejto časti pozemku neobmedzí jeho doterajší spôsob využitia.  O  prenájme pozemku bude Obecné zastupiteľstvo Madunice rokovať na svojom nasledujúcom zasadnutíďňa 25.6.2013.  
 

V Maduniciach 18.5.2013
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Zverejnenie zámeru odpredaja nehnuteľnosti na priamy predaj

 

Podľa §9 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Madunice „Zásady hospodárenia s majetkom obce Madunice, čl. 4 oddiel B, bod 11 písm. b/  a  e/“  zámer predať svoje pozemky parc. č. 1512 a 1741/3,  o celkovej výmere 871 m2 určenej geometrickým plánom č. 71/2012, vedených na liste vlastníctva č.1100 v k. ú. Madunice priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty pozemku určenej znaleckým posudkom. Predaj pozemkov  je z titulu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že sa jedná o pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa  a priľahlé plochy, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou.

 

V Maduniciach 11.3.2013

Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Zverejnenie zámeru predĺženie prenájmu časti nehnuteľností v Obci Madunice

Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer predĺžiť prenájom časti nehnuteľnosti – pozemok parcela č. 410/1 vo výmere 21 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa pre stánok na predaj kebabu a rýchleho občerstvenia pre Mareka Revaja, Trakovice 372 z dôvodu, že ide o  nájomcu, ktorý si plní všetky povinnosti a   občania majú záujem o poskytované služby.
O predĺžení prenájmu pozemkov bude Obecné zastupiteľstvo Madunice rokovať na svojom zasadnutí dňa 14.12. 2012.
 

V Maduniciach 05.11.2012
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Zverejnenie zámeru o dlhodobom prenájme

Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer o dlhodobom prenájme /v trvaní troch rokov/  plastových kompostérov na biologický rozložiteľný odpad o objeme 720 l pre cca 70 záujemcov z radu občanov ako prípad hodný osobitného zreteľa s cieľom zvyšovať separovanie odpadu a znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu. Obec poskytne kompostéry prihláseným záujemcom so zľavou 50 %.

V Maduniciach 25.4.2012
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Zverejnenie zámeru o predĺžení prenájmu

Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer    predĺžiť nájomnú zmluvu za nájomné 1000,- €/rok firme Orange Slovensko a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorá  od roku 2002 na parcele č.  1755/170 a 1755/171 vo výmere 100 m2  má vybudovaný vysielač. Nájomca si  plní všetky   povinnosti vyplývajúce z nájomného vzťahu.

 

V Maduniciach 20.4.2012
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Zverejnenie zámeru o prenájme nebytových priestorov

Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer   prenajať nebytový priestor – šatňa v kongresovej sále   KD Važinka v Obci Madunice  spoločnosti Harmónia Madunice a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa pre účely zriadenia obecnej polície.

V Maduniciach 20.4.2012
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Zverejnenie zámeru predĺženie prenájmu časti nehnuteľností v Obci Madunice

Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer predĺžiť prenájom časti nehnuteľnosti – pozemok parcela č. 410/1 vo výmere 21 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa pre stánok na predaj kebabu a rýchleho občerstvenia pre Mareka Revaja, Trakovice 372 z dôvodu, že ide o  nájomcu, ktorý si plní všetky povinnosti a aj zo strany občanov je záujem o poskytované služby.
O predĺžení prenájmu pozemkov bude Obecné zastupiteľstvo Madunice rokovať na svojom zasadnutí dňa 13.2. 2012.
V Maduniciach 27.1.2012
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Zverejnenie zámeru predĺženie prenájmu časti nehnuteľností  v Obci Madunice

Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer predĺžiť prenájom časti nehnuteľnosti – pozemok   parcela č. 410/1 vo výmere 12 m2  ako prípad hodný osobitného zreteľa pre stánok PNS Petrovi Gašperovi Pegas, P. O. Hviezdoslava 378, Madunice   z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní všetky povinnosti.
O predĺžení prenájmu pozemkov bude Obecné zastupiteľstvo Madunice rokovať na svojom zasadnutí dňa 16.12. 2011.


V Maduniciach 2.12.2011
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer predĺžiť prenájom časti nehnuteľnosti – pozemok   parcela č. 410/1 vo výmere 12 m2  ako prípad hodný osobitného zreteľa pre stánok Zmzliny Jozefovi Vargačíkovi, Malá ulička 595, Madunice  z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní všetky povinnosti.
O predĺžení prenájmu pozemkov bude Obecné zastupiteľstvo Madunice rokovať na svojom zasadnutí dňa 16.12. 2011.
 

V Maduniciach 30.11.2011
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce


Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Madunice zverejňuje zámer predĺžiť prenájom časti budovy v priestoroch obecného úradu – nebytové priestory vo výmere 110 m2,  parcela č. 413/7 ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Lekáreň Jána Hollého, LDH, s. r. o., Ružová 212/23, Červeník  z dôvodu, že   si nájomca  plní všetky povinnosti voči prenajímateľovi a zabezpečuje lekárenské služby občanom obce.
O predĺžení prenájmu nebytových priestorov pre Lekáreň Jána Hollého, LDH, s. r. o., Ružová 212/23, Červeník bude Obecné zastupiteľstvo Madunice rokovať na svojom zasadnutí dňa 16.12. 2011.
V Maduniciach 2.12.2011
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Zverejnenie zámeru rekonštrukcie nehnuteľnosti p. č. 1769/17 v k. ú. Madunice koncesným obstarávaním

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach  na svojom pracovnom zasadnutí dňa 30.9.2011 schválilo uznesením č. 88/2011 zrekonštruovať budovu p. č. 1769/17 na Dom sociálnych služieb  koncesným obstarávaním z dôvodu osobitného zreteľa.  Zrekonštruovaná budova bude slúžiť občanom ako DSS, DD a denný stacionár.

V Maduniciach 5.10.2011

Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach

Zverejnenie odpredaja nehnuteľnosti na priamy predaj

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach na svojom pracovnom zasadnutí dňa 15.8.2011 schválilo spôsob odpredaja nehnuteľnosti parc. č. 1519/13 zastavaná plocha vo výmere 66 m2 a parc. 1519/14 zastavaná plocha vo výmere 476 m2 v k. ú. Madunice manželom Romanovi Barkocimu a manželke Radomíre, Vážska 489, Madunice. Uvedené parcely sú príslušné k rodinnému domu súp. č. 474/46, ktorý menovaní obývajú. OZ na svojom zasadnutí schváli odpredaj uvedenej nehnuteľnosti za sumu, ktorá bude určená v súdno – znaleckom posudku. Predaj sa uskutočňuje z titulu osobitného zreteľa, nakoľko ide o parcelu, ktorá sa nachádza v lokalite obostavanej nehnuteľnosťami obyvateľov rómskej komunity.
Zverejnenie návrhu priameho odpredaja pozemku parc. č. 1519/13 zastavaná plocha vo výmere 66 m2 a parc. 1519/14 zastavaná plocha vo výmere 476 m2 v k. ú. Madunice je v zmysle VZN č. 1/2011 Zásad hospodárenia s majetkom Obce Madunice. Tento spôsob o nakladaní s majetkom obce sa zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli.

 

V Maduniciach 19.8.2011
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach
Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľností

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach na svojom pracovnom zasadnutí dňa 15.8.2011 schválilo spôsob zverejnenia zámeru prenájmu spoločných priestorov vo výmere 15 m² v bytovom dome Železničná ul. 185/30 nájomníkom Dušanovi Trebichalskému s manž., Železničná ul. 185/30 byt F6 za cenu 1,81€/m²/mesiac od 01.09.2011 z dôvodu osobitného zreteľa, v zmysle VZN č.1/2011 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Madunice z dôvodu, že    spoločné priestory sa nachádzajú v susedstve bytu menovaných. Tento spôsob o nakladaní s majetkom obce sa zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli.
 

V Maduniciach 16.8.2011
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach

Zverejnenie zámeru o zámene nehnuteľností

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach na svojom pracovnom zasadnutí dňa 29.6.2011 schválilo zámer o zámene nehnuteľností parc. č. 83, 84/1 za parc. č. 84/2, z parc. č. 410/1 odčleniť geometrickým plánom za spevnené plochy pred Reštauráciou RM v zmysle VZN č. 1/2011 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Madunice z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Pozemok pre potreby reštaurácie a spevnené plochy pre potreby obce, ktoré sa aj doteraz na tieto účely využívajú.
Zverejnenie zámeru o zámene nehnuteľností parc. č. 83, 84/1 za parc. č. 84/2, z parc. č. 410/1 odčleniť geometrickým plánom za spevnené plochy pred Reštauráciou RM je v zmysle VZN č. 1/2011 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Madunice. Tento spôsob o nakladaní s majetkom obce sa zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli.
 

V Maduniciach 11.7.2011
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach

Zverejnenie zámeru o kúpe nehnuteľnosti

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach na svojom pracovnom zasadnutí dňa 29.6.2011 schválilo spôsob zverejnenia zámeru o kúpe nehnuteľnosti parc. č. 178/1 v zmysle VZN č. 1/2011 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Madunice z dôvodu vybudovania parkoviska pri obecnom cintoríne.
Zverejnenie zámeru kúpy nehnuteľnosti parc. č. 178/1 je v zmysle VZN č. 1/2011 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Madunice. Tento spôsob o nakladaní s majetkom obce sa zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli.

V Maduniciach 11.7.2011
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach

Zverejnenie zámeru odpredaja prebytočných železných stĺpov verejného osvetlenia

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach na svojom pracovnom zasadnutí dňa 29.6.2011 schválilo spôsob zverejnenia zámeru o predaji prebytočných železných stĺpov verejného osvetlenia za šrotovnú cenu 0,21€/kg v zmysle VZN č. 1/2011 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Madunice.
Zverejnenie zámeru odpredaja prebytočných železných stĺpov verejného osvetlenia za šrotovnú cenu v zberných surovinách 0,21€/kg je v zmysle VZN č. 1/2011 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Madunice. Tento spôsob o nakladaní s majetkom obce sa zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli.

 

V Maduniciach 11.7.2011

Mgr. Alena Jelušová

starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach

Zverejnenie odpredaja hnuteľného majetku na priamy predaj

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach na svojom pracovnom zasadnutí dňa 24.5.2011 schválilo zverejnenie zámeru odpredaja hnuteľného majetku obce, a to interiérového vybavenia /stolov a barového zápultia/ v Reštaurácii Važinka priamym predajom v zmysle VZN č. 1/2011 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Madunice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko uvedený hnuteľný majetok obec môže previesť do vlastníctva právnickej osobe, ktorej je zakladateľom a v ktorej má obec vlastnícky podiel.
OZ na najbližšom zasadnutí schváli odpredaj uvedeného hnuteľného majetku spoločnosti Harmónia Madunice, a. s.
Zverejnenie návrhu priameho odpredaja hnuteľného majetku obce interiérového vybavenia /stolov a barového zápultia/ v Reštaurácii Važinka Madunice je v zmysle VZN č. 1/2011 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Madunice. Tento spôsob o nakladaní s majetkom obce sa zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli.

 

V Maduniciach 9.6.2011
Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľností
Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach na svojom pracovnom zasadnutí dňa 24.5.2011 schválilo spôsob zverejnenia zámeru prenájmu nehnuteľností v k. ú. Madunice, parc. č. 1773/274 vo výmere 578 m2 a 1773/389 vo výmere 121 m2 nájomcom Jozefovi Vančovi, Madunice, Osloboditeľov 247/26, Márii Michálekovej, Madunice, Záhajné 447/4, Jánovi Vančovi, Trnava, Jiráskova 6045/23 a Anne Vančovej, v zmysle VZN č.1/2011 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Madunice z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko na uvedených nehnuteľnostiach majú títo spoluvlastníci postavený rodinný dom.
OZ na najbližšom zasadnutí schváli prenájom a sumu, za ktorú budú uvedené nehnuteľnosti prenajaté.
Návrh zámeru prenechania pozemkov parc. č. 1773/274 vo výmere 578 m2 a 1773/389 vo výmere 121 m2 do nájmu Jozefovi Vančovi, Madunice, Osloboditeľov 247/26, Márii Michálekovej, Madunice, Záhajné 447/4, Jánovi Vančovi, Trnava, Jiráskova 6045/23 a Anne Vančovej v k. ú. Madunice je v zmysle VZN č. 1/2011 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Madunice. Tento spôsob o nakladaní s majetkom obce sa zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli.

 

V Maduniciach 9.6.2011

Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach
Zverejnenie odpredaja nehnuteľnosti na priamy predaj
Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach na svojom pracovnom zasadnutí dňa 21.3.2011 schválilo spôsob odpredaja nehnuteľnosti parc. č. 413/14 vo výmere 60 m2 v k. ú. Madunice manželom Nagyovým, Veľká ulička 442/14, Madunice. Uvedená parcela sa nachádza priamo pred nehnuteľnosťou menovaných žiadateľov. OZ na najbližšom zasadnutí schváli odpredaj uvedenej parcely za sumu, ktorá bude určená v súdno – znaleckom posudku.

Zverejnenie návrhu priameho odpredaja pozemku parcela č. 413/14 vo výmere 60 m2 v k. ú. Madunice je v zmysle VZN č. 1/2011 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Madunice. Tento spôsob o nakladaní s majetkom obce sa zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli.


V Maduniciach 19.4.2011

Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

 


 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster

mh


webygroup

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 29.3.2017

meniny má: Miroslav

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý nepárny utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 1. marca 2017 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501

English version

4124613

Úvodná stránka