Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Madunice

SŤAŽNOSTI

Obec Madunice v súlade s ustanovením § 2 a s § 11 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach účinný od 1. februára 2010  

v y d á v a

Vnútorný predpis  Obce Madunice

o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v pôsobnosti  obce   (ďalej len „vnútorný predpis“).

 

Základné ustanovenia

 

1.Týmto vnútorným predpisom sa upravujú zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v pôsobnosti Obce Madunice.

 

2. Sťažnosť je podľa § 3 ods. 1 zákona 9/2010 Z. z. o sťažnostiach  podanie fyzickej alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť“) orgánu verejnej správy

b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

 

3. Ak podanie obsahuje viacero častí, z ktorých:

- niektoré nie sú sťažnosťou podľa ods. 2 týchto základných ustanovení, orgán verejnej správy vybaví ako sťažnosť iba tie časti podania, ktoré sú sťažnosťou podľa týchto zásad; časti podania, ktoré nie sú sťažnosťou, Obec Madunice sťažovateľovi nevráti a v oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti uvedie dôvody ich neprešetrenia. Tieto časti budú vybavené ako bežné podanie.

- všetky sú sťažnosťami podľa zákona o sťažnostiach, avšak na vybavenie niektorých nie je Obec Madunice príslušná, vybaví iba tie časti sťažnosti, na ktorých vybavenie je príslušná; ostatné časti sťažnosti postúpi orgánu verejnej správy príslušnému na ich vybavenie.

 

4. Sťažnosťou podľa § 4 ods. 1 zákona o sťažnostiach  nie je podanie, ktoré

a) má charakter dopytu, vyjadrenie  názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha

b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom

c) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu, alebo

d) smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu

 

5. Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je ani podanie

a) orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,

b) osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.

 

6. Orgán verejnej správy podanie označené ako sťažnosť vráti tomu, kto ho podal, bezodkladne potom, čo zistí, že nie je sťažnosťou podľa bodu 4 Základných ustanovení  a), b) a d) alebo podľa odseku 2, najneskôr do 30 pracovných dní od jeho doručenia, s uvedením dôvodu. Orgán verejnej správy takéto podanie nevráti, ak je ho príslušný vybaviť podľa iného právneho predpisu.

 

7. Podanie podľa bodu 4 Základných ustanovení písm. c) postúpi orgán verejnej správy tomu, kto je na jeho vybavenie príslušný podľa osobitného predpisu a súčasne to oznámi tomu, kto ho podal. Na takéto postúpenie sa vzťahuje lehota desať pracovných dní od doručenia orgánu verejnej správy.

 

8. Podanie podľa  bodu 4 Základných ustanovení písm. d), z ktorého je zrejmé, že smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je právoplatné, orgán verejnej správy do 5 pracovných dní od jeho doručenia postúpi orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, a súčasne to oznámi tomu, kto ho podal.

 

Podávanie sťažností

 

1. Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.

 

2. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

 

3. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha (ďalej len „predmet sťažnosti“) a musí byť sťažovateľom podpísaná.

 

4. Orgán verejnej správy vyhotoví o ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní, písomný záznam o ústnej sťažnosti. Orgán verejnej správy nie je povinný záznam vyhotoviť ak s ním sťažovateľ nespolupracuje alebo ak sa domáha činnosti orgánu verejnej správy v rozpore s právnymi predpismi. Ak sťažovateľ odmietne vyhotovenie záznamu, orgán verejnej správy takúto sťažnosť neprijme. Ak sťažovateľ odmietne záznam podpísať, orgán verejnej správy záznam odloží s poznámkou o odmietnutí podpísania.

 

5. Sťažnosť podaná orgánu verejnej správy telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží.

 

6. Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť úradne osvedčené splnomocnenie (ďalej len „splnomocnenie“) zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti.

 

Odloženie sťažnosti

 

Obec Madunice sťažnosť odloží v prípade, že:

- Neobsahuje náležitosti podľa Základných ustanovení ods. 2 tohto vnútorného predpisu;

- je z nej zrejmé, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti koná súd, prokuratúra, alebo iný orgán činný v trestnom konaní;

- zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá podala a nie je priložené splnomocnenie podľa  Podávanie sťažností, ods. 6 tohto vnútorného predpisu;

- od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac než 5 rokov;

- ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť;

Ide o sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti;

- mu bola zaslaná na vedomie;

- sťažovateľ neposkytol spoluprácu, alebo ak spoluprácu neposkytol v lehote do 10 pracovných dní.

 

1. Ak sťažnosť nie je v súlade s § 3 alebo ak chýbajú informácie na jej prešetrenie, zodpovedný pracovník  písomne vyzve sťažovateľa, aby v lehote 10 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy sťažnosť doplnil a súčasne ho poučí, že inak sťažnosť odloží.

 

2. Obec Madunice odloží sťažnosť, ktorú sťažovateľ pred jej vybavením písomne vezme späť alebo ak sťažovateľ písomne orgánu verejnej správy pred vybavením sťažnosti oznámi, že na jej vybavení netrvá.

 

3. O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia zodpovedný pracovník sťažovateľa písomne upovedomí do 10 pracovných dní od odloženia sťažnosti.

 

4. Podanie sťažnosti sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.

 

5. Informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca s vybavovaním sťažnosti, sa nesprístupňujú.

 

Utajenie totožnosti sťažovateľa

 

1. Totožnosť sťažovateľa je orgán verejnej správy povinný utajiť, ak o to sťažovateľ požiada. Každý, komu je totožnosť sťažovateľa známa, je povinný o nej zachovávať mlčanlivosť.

 

2. Ak sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, ale predmet sťažnosti neumožňuje jej prešetrenie bez uvedenia niektorého z údajov o jeho osobe zodpovedný pracovník sťažovateľa bezodkladne upovedomí. Súčasne ho poučí, že vo vybavovaní sťažnosti bude pokračovať len vtedy, ak v určenej lehote písomne udelí súhlas s uvedením potrebného údaja o svojej osobe.

 

3. Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, na ktorej vybavenie orgán verejnej správy nie je príslušný, najneskôr do desiatich pracovných dní od jej doručenia vráti sťažovateľovi a uvedením dôvodu.

 

Prijímanie sťažností

 

1. Orgán verejnej správy je povinný sťažnosť prijať.

 

2. Prijatú sťažnosť, na ktorej vybavenie nie je príslušný, postúpi najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa.

 

3. Obec Madunice prijíma sťažnosti prostredníctvom Obecného úradu Madunice v úradných dňoch v čase od 8.00 do 15.30 h.

 

4. Sťažnosť nesmie byť pridelená na prešetrovanie, tomu proti komu smeruje, ani zamestnancovi v jeho riadiacej pôsobnosti.

 

Príslušnosť na vybavenie sťažností

 

1. Sťažnosti  prešetruje a vybavuje hlavná kontrolórka obce.

 

2. Na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca obecného zastupiteľstva, starostky obce, zástupcu starostky, hlavnej kontrolórky a štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej je obec zriaďovateľom, je príslušná kontrolná komisia zriadená obecným zastupiteľstvom.

 

3. O prijatí sťažnosti podľa ods. 2.  informuje hlavná kontrolórka obecné zastupiteľstvo na jeho najbližšom zasadnutí, zároveň mu predkladá návrh na zloženie komisie. Ak sťažnosť smeruje proti činnosti hlavnej kontrolórky, návrh na zloženie komisie predkladá starostka obce.

 

4. Na prešetrenie sťažnosti proti činnosti zamestnanca obce je príslušná starostka alebo hlavná kontrolórka obce.

 

Evidencia sťažností

 

Obec Madunice vedie centrálnu evidenciu sťažností podľa §10 zákona   o sťažnostiach oddelene od evidencie ostatných písomností.  Viď príloha č. 10

 

Lehoty na vybavenie sťažností

 

1. Príslušný orgán verejnej správy je povinný vybaviť sťažnosť do 60 pracovných dní.

 

2. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže vedúci orgánu verejnej správy alebo ním poverený zástupca lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.

 

3. Orgán verejnej správy oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.

 

4. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie.

 

Spolupráca sťažovateľa

 

1. Lehota na poskytnutie spolupráce sťažovateľa je 10 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy sťažovateľovi.

 

2. Ak sťažovateľ preukáže, že z objektívnych dôvodov nemohol v čase, kedy ho orgán verejnej správy vyzval, spolupráce poskytnúť, môže mu orgán verejnej správy určiť novú lehotu na poskytnutie spolupráce.

 

3. V čase od odoslania výzvy na poskytnutie spolupráce do jej poskytnutia lehota na vybavenie sťažnosti neplynie.

 

4. Bez poskytnutia potrebnej spolupráce orgán verejnej správy vo vybavovaní sťažnosti pokračuje, iba ak je to možné. Výsledok prešetrenia takejto sťažnosti orgán verejnej správy sťažovateľovi neoznámi.

 

Prešetrovanie sťažností

 

1. Prešetrovaním sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky. V prípade zistenia nedostatkov pri prešetrovaní sťažnosti je povinnosťou starostky obce:

- určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky,

- prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,

- predložiť prijaté opatrenia hlavnej kontrolórke,

- predložiť  hlavnej kontrolórke správu o splnení opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti.

 

2. Sťažnosť je prešetrená prerokovaním zápisnice o prešetrení sťažnosti.

 

3. Zápisnica o prešetrení sťažnosti musí obsahovať údaje uvedené v § 19 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

4. Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi.

 

Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť

 

Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa, v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti. Hlavná kontrolórka prekontroluje správnosť vybavenia predchádzajúcej sťažnosti, o čom vyhotoví záznam. Opakovaná sťažnosť sa  vybavuje v lehote 60 pracovných dní. Ak bola predchádzajúca sťažnosť vybavená správne, táto  skutočnosť sa oznámi sťažovateľovi s odôvodnením a poučením, že ďalšie opakované sťažnosti odloží. Sťažnosť iného sťažovateľa v tej istej veci, ktorá bola vybavená sa neprešetruje. Výsledok jej prešetrenia sa oznámi sťažovateľovi.

 

 Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti

a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti

 

Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ vyjadruje nesúhlas s vybavovaním alebo odložením svojej predchádzajúcej sťažnosti je novou sťažnosťou proti postupu orgánu verejnej správy pri vybavovaní sťažnosti alebo pri odložení sťažnosti. Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti alebo sťažnosť proti odloženiu sťažnosti prešetruje starostka obce, alebo ňou splnomocnená osoba v lehote do 60 pracovných dní.

 

Kontrola vybavovania sťažností

 

1. Kontrolu vybavovania sťažností   a dodržiavania tohto vnútorného predpisu vykonáva hlavná kontrolórka obce a predkladá 1 x ročne správu obecnému zastupiteľstvu Madunice.

 

 

 

Poriadková pokuta

 

1. Orgánu verejnej správy, ktorý neplní povinnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a sťažuje vybavovanie sťažnosti môže orgán verejnej správy príslušný na vybavenie sťažnosti uložiť poriadkovú pokutu do výšky 650 eur.

2. Poriadkovú pokutu podľa odseku 1 možno, ak nebola povinnosť napriek jej uloženiu splnená, uložiť opakovane, do úhrnnej výšky 6 500 eur.

3. Na konanie o uložení poriadkovej pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Spoločné ustanovenia

 

1. Trovy, ktoré vznikli

a) sťažovateľovi, znáša sťažovateľ,

b) orgánu verejnej správy, znáša tento orgán

 

2. každý je povinný o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri vybavovaní sťažnosti, zachovávať mlčanlivosť. Od tejto povinnosti ho môže písomne oslobodiť ten, v koho záujme má túto povinnosť.

 

3. Ak nie je v tomto vnútornom predpise ustanovené inak, na postup orgánu verejnej správy pri vybavovaní sťažnosti sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

 

4. Tento vnútorný predpis  nadobúda účinnosť dňom 15. mája 2010.

 

 

 

 

Mgr. Alena Jelušová

           starostka obce

 

 

Podpísaný originál tohto dokumentu je uložený na obecnom úrad v Maduniciach.


 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster

mh


webygroup

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 24.5.2017

meniny má: Ela

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý nepárny utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 1. marca 2017 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h; Bližšie v sekcii odpady, príloha k VZN č. 4/2015

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501

English version

4452838

Úvodná stránka