Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
MaduniceHľadať
 
 

DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Obce Madunice v roku 2017

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo dotácie z rozpočtu obce Madunice v roku 2017

v zmysle VZN č. 1/2006 pre žiadateľov: 

 

Telovýchovná jednota Madunice 12 600 €

Poľovná spoločnosť Kochanova Madunice 750 €

Dobrovoľný hasičský zbor Madunice   900 € 

Zámocký jazdecký klub Hlohovec, stajňa PVOD Madunice  1 060 €

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Madunice 600 €

Miestny spolok Slovenského červeného kríža Madunice 630 €

Katolícka jednota Slovenska pobočka Madunice 1 060  €

 


 

Obec Madunice, Obecné zastupiteľstvo Madunice

 

Predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2016

 

V súlade s článkom III. a článkom IV., bod 1, písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia Obce Madunice č. 1/2006 o podmienkach a postupe pri poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Madunice zverejňuje Obec Madunice

V Ý Z V U

 

na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Obce Madunice v roku 2016 na financovanie projektov podľa čl. III., bod 2 a 3 VZN č. 1/2006.

Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť najneskôr

do 31.januára 2016.

 

Charakter programu

 

1. Názov programu:                        Podpora aktivít všeobecne prospešných a

                                                           verejnoprospešných služieb

 

2. Vyhlasovateľ:                              Obec Madunice

 

3. Cieľové skupiny v programe:    Deti, mládež a dospelí obyvatelia Obce

                                                          Madunice

 

4. Časové obdobie:                          Kalendárny rok 2016
 

5. Finančné zabezpečenie:              Dotácia z rozpočtu Obce Madunice

 

I. Podmienky financovania projektov realizovaných v rámci programu

 

1. Oprávnení žiadatelia /príjemcovia/ dotácie:

Právnické a fyzické osoby so sídlom, pôsobiskom alebo trvalým bydliskom v obci Madunice vymedzené v čl. III., bod 1, písm. a/, b/ VZN č. 1/2006.

 

2. Zameranie projektov a použitie dotácie:

Do programu môžu byť zahrnuté projekty zamerané na aktivity všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb slúžiacich obyvateľom a návštevníkom obce Madunice a na opravu a rekonštrukciu kultúrnych pamiatok v obci. Dotácie poskytnuté v rámci programu sú určené výhradne na úhradu oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou projektov.

 

3. Oprávnené náklady projektov financované programom:

Za oprávnené náklady súvisiace s realizáciou projektov sa považujú preukázané bežné výdavky žiadateľov /u žiadateľov, ktorí sú platiteľmi DPH, výdavky znížené o daň/ napr.:

- na obstaranie hnuteľných vecí neinvestičného charakteru využívaných na kultúrnych podujatiach a pri kultúrnych aktivitách,

- na obstaranie služieb a prác neinvestičného a investičného charakteru /vrátane opráv a udržiavania stavebných objektov a hnuteľných vecí, vykonania drobných terénnych úprav/,

- výdavky organizačného charakteru /vrátane výdavkov na propagáciu vyhlasovateľa programu/, okrem stravovania a občerstvenia.

 

O všetkých výdavkoch súvisiacich s realizáciou projektov vedú žiadatelia dokladovú evidenciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Minimálna výška dotácie na oprávnené náklady na jeden projekt je 200,00 €.

 

4. Termíny realizácie projektov:

- začiatok realizácie:       od   01.01.2016
- ukončenie realizácie:    do   31.12.2016

 

5. Podmienky a termíny financovania projektov:

- doručenie žiadostí o dotáciu:   do 31.1.2016
- posudzovanie žiadostí:            do 31.3.2016
- schvaľovanie žiadostí:             do 31.3.2016

- oznámenie výsledkov procesu schvaľovania žiadostí žiadateľom, ich zverejnenie a uzatváranie zmlúv:       do     15.4.2016

- predloženie dokladov na vyúčtovanie schválenej dotácie na priloženej prílohe /

   doložené kópie účtovných  dokladov potvrdzujúce vznik oprávnených

   nákladov a ich úhradu, ako aj správa o vyhodnotení realizácie

   projektu/:    do 15 dní od uskutočnenia podujatia, najneskôr do 31.12.2016

-  poukázanie dotácie na účet žiadateľa: bez zbytočného zdržania, po vyúčtovaní 

 projektu

-  v prípade vyšších čiastok ako 3.000 €, môže obec pristúpiť k štvrťročnému

   vyplácaniu

-  ak žiadateľ finančné prostriedky v roku 2016 nepoužije, je povinný ich vrátiť

   na účet obce do 31.12.2016
-  zverejnenie informácie, že podujatie sa uskutočňuje s finančnou podporou

    obce Madunice.
 

6. Rozpočet programu:

Celková výška prostriedkov hradených z rozpočtu obce predstavuje 21600,- €

 

II. Postup pri posudzovaní projektov, schvaľovaní žiadostí o dotáciu a poukazovaní dotácií

1. Doručovanie žiadostí o dotáciu:

Žiadosti o dotáciu sa doručujú v termíne uvedenom v tejto výzve osobne do podateľne OcÚ Madunice alebo poštou /za deň doručenia žiadosti poštou sa považuje dátum na pečiatke podateľne/, a to v jednom  originálnom vyhotovení.

2. Posudzovanie žiadostí o dotáciu:

Finančná komisia  posudzuje formálny a vecný súlad s podmienkami uvedenými v tejto výzve a vo VZN č. 1/2006. Na nedostatky zásadného charakteru, zistené komisiou, budú žiadatelia upozornení ihneď po ich zistení a budú vyzvaní na ich odstránenie, resp. doplnenie žiadosti, a to ešte v lehote na predkladanie žiadostí.
Komisia vyhodnotí zoznam projektov a predloží na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
Z posudzovania budú vylúčení žiadatelia, ktorí nemajú zúčtované finančné vzťahy s Obcou Madunice za rok 2015. Na dotáciu nie je právny nárok.

3. Schvaľovanie žiadostí o dotáciu:

O pridelení dotácie konkrétnym  žiadateľom  rozhodne  obecné  zastupiteľstvo  na  návrh  komisie. Obecný úrad zabezpečí oznámenie výsledkov   do 15 dní po schválení.

4. Uzatvorenie zmluvy: 

So žiadateľmi, ktorým bola schválená dotácia, uzatvorí Obec Madunice zmluvu o poskytnutí dotácie.

5. Vyúčtovanie dotácií:  

 Žiadatelia, ktorým bola schválená  dotácia, predložia po ukončení projektu, najneskôr však  do 31.12.2016  Obci Madunice vyúčtovanie dotácie na prílohe č.3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poskytnutí dotácie, doložené účtovnými  dokladmi  potvrdzujúcimi  vznik  oprávnených  nákladov.   Prílohou  musí  byť i správa o vyhodnotení realizácie projektu. Inak dotácia nebude za rok 2016 poskytnutá.

 

III. Pokyny k vypracovaniu žiadosti o dotáciu

Žiadosť o dotáciu musí byť podaná v jednom originálnom vyhotovení na prílohe č.1 a musí obsahovať:

1. Presnú identifikáciu žiadateľa /prijímateľa/ - jeho názov, vrátane právnej formy, sídlo, IČO, DIČ /platiteľ DPH aj DIČ DPH/ a čestné vyhlásenie podľa prílohy č.2
2. Bankové spojenie, zmluva o účte žiadateľa
3. Štatutárny orgán žiadateľa /meno, priezvisko, bydlisko, funkcia, kontakt/

4. Zápisnica z volieb štatutárneho zástupcu
5. Garant projektu /meno, priezvisko, bydlisko, kontakt/
6. Názov projektu, na ktorý sa žiada dotácia
7. Stručný popis projektu /najmä jeho zameranie, miesto realizácie, dátum začatia, dátum ukončenia, ciele projektu, participácia partnerov na projekte, predpokladaný, resp. skutočný prínos projektu pre žiadateľa, pre obyvateľov a pre rozvoj územnej oblasti/
8. Požadovaná výška dotácie
9. Detailný rozpočet projektu /u projektov už ukončených skutočné príjmy a výdavky/ preukazujúci potrebu dotácie, v príjmovej /zdrojovej/ časti rozpočtu uviesť zapojenie vlastných zdrojov financovania projektu, participáciu partnerov, iné príjmy, výdavkovú časť rozpočtu rozdeliť na oprávnené náklady /vrátane výdavkov na propagáciu vyhlasovateľa programu/ a ostatné výdavky a špecifikovať ju.
10. Dátum vypracovania a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa
11. Prílohy k žiadosti, ktorú tvoria:
- výpis z príslušného registra žiadateľa
- stanovy žiadateľa, prípadne iný dokument špecifikujúci predmet činnosti žiadateľa /zriaďovacie, resp. zakladacie dokumenty/
- projekt /vrátane rozpočtu/
- iné písomnosti, podporujúce kvalitu projektu.

 

V prípade, že žiadateľ podáva opakujúcu žiadosť nemusí prikladať prílohy v bode 11.
 

Mimoriadne žiadosti môže na podnet starostky obce prerokovať obecné zastupiteľstvo i v inom termíne ako je uvedené vo výzve.

 

V Maduniciach   16.12.2015

                                                         

                                                                                      Mgr. Alena Jelušová
                                                                                             starostka obce

 

 

 

 

 

 

 


 
Čestné vyhlásenie_ príloha

 

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 13.12.2017

meniny má: Lucia

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý párny utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 1. marca 2017 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h; Bližšie v sekcii odpady, príloha k VZN č. 4/2015

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka