Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5
MaduniceHľadať
 
 

DOKUMENTY OBCE

Štatút Obce Madunice

Obecné zastupiteľstvo Obce Madunice,

vychádzajúc zo samostatnej pôsobnosti danej čl. 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 11 ods. 4 písm. k § zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

Štatút Obce Madunice

(ďalej len „štatút“), ktorý ako vnútorný predpis obce podrobnejšie upravuje vymedzenie samosprávy, postavenie a právomoc orgánov obce a ich vzťahy, podiel občanov na rozvoji a zveľaďovaní obce, prístup k informáciám.


PRVÁ HLAVA

Čl. 1
ÚVODNÉ USTANOVENIE

Štatút Obce Madunice upravuje postavenie a pôsobnosť Obce Madunice /ďalej len „obec“/, orgány obce a ich pôsobnosť, symboly obce a ocenenia obce .


DRUHÁ HLAVA

Čl. 2
POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ OBCE

 

1. Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje
osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.

2. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

3. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho
územia a o potreby jeho obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať
povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

4. Obec má právo združovať sa s inými mestami alebo obcami v záujme dosiahnutia
spoločného prospechu.

Čl. 3
Územie obce

1. Územie Obce Madunice tvorí jeden územný celok, ktorý má svoje katastrálne územie.

2. Obec zriaďuje, zrušuje, rozdeľuje alebo obce zlučuje vláda nariadením. Rozhodnúť o tom
možno iba so súhlasom obce na základe stanoviska krajského úradu, v ktorom územnom
obvode sa obec nachádza.
3. O inej zmene územia obce ako v odseku 2 rozhoduje so súhlasom obce krajský úrad, ak
osobitný zákon neustanovuje inak / zákon NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam –katastrálny zákon v znení
neskorších predpisov.

4. Obec sa člení na ulice a iné verejné priestranstvá, ktoré majú svoj názov, názvy určuje
a mení obec nariadením, pričom prihliada na históriu obce, na významné nežijúce
osobnosti.

5. Obec určuje stavbám súpisné číslo a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v súlade so skutočným stavom.

6. Na účely prevodu vlastníctva k stavbe a poistenia stavby môže obec určiť stavebníkovi súpisné číslo a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia


Čl. 4
Obyvatelia obce

1. Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.

2. Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo najmä :
a. voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce
b. hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce
c. zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
d. obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce
e. používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci na verejné účely
f. požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku
nachádzajúceho sa v obci
g. požadovať pomoc v čase núdze.

3. Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný:
a . ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie
obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života,
životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok
obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce
b. podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci
c. napomáhať udržiavať poriadok v obci
d. poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácií
a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.

4. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie , stravu alebo inú materiálnu pomoc.

5. Na samospráve obce, okrem práva voliť a byť volený do orgánov samosprávy obce a hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta, má právo podieľať sa aj ten kto:
a. má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo
miestny poplatok,
b. je v obci prihlásený na prechodný pobyt alebo na dlhodobý pobyt
c. má čestné občianstvo obce.

6. Obyvatelia obce majú právo na prístup k informáciám o výkone samosprávy, prenesenom výkone štátnej správy na obec a o zámeroch rozvoja obce. Orgány obce zabezpečujú informovanosť obyvateľov obce o ich činnosti a o rozvoji obce priamo na rokovaní obecného zastupiteľstva, na zhromaždení obyvateľov obce, na úradných tabuliach, spravodaji obce, miestnym rozhlasom a na webových stránkach obce.

7. Informácie, ktoré má k dispozícii obecný úrad sú prístupné pre všetkých obyvateľov obce.


8. Práva a povinnosti obyvateľov obce sú upravené v ustanovení § 3 zákona o obecnom zriadení.

 


Čl. 5
Samospráva obce

1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce
a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje
osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická
osoba alebo fyzická osoba.
2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce :
a. orgánmi obce
b. hlasovaním obyvateľov obce
c. verejným zhromažďovaním obyvateľov obce

3. Obec pri výkone samosprávy najmä :
a. vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným
majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obce do
užívania,
b. zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečného účtu obce,
c. rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
d. usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
e. zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok obce,
f. zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp,
g. utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, telesnú kultúru a šport,
h. plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa /z. č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov/ a utvára podmienky na zásobovanie obce, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhovisko,
i. obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
j. vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov v obci a rozvoja obce,
k. zakladá, zriaďuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
l. organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
m. zabezpečuje verejný poriadok v obci, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
n. zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov ú zákon 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu/ a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
o. plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu / zákon č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov/
p. vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách
r. vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku.

4. Ak osobitný zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon
prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti
obce.

5. Obec spolupracuje v záujme svojho rozvoja s politickými stranami a politickými
hnutiami s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj
s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

Čl. 6
Vzťah obce a štátu

1. Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie
týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát
poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.

2. Výkon štátnej správy prenesený na obce zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri
rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo
veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa osobitných zákonov
a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ostatných prípadoch sa riadi aj
uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných
ústredných orgánov štátnej správy.

3. Obec podlieha dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.

4. V záujme plnenia úloh obec spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú
obci pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií
vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov obce
a poslancov obecného zastupiteľstva. Obec poskytuje orgánom štátu potrebné údaje
pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo úradné konania v rozsahu
vymedzenom osobitnými zákonmi.

5. Obec poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní kancelárskych priestorov a iných
nebytových priestorov pre štátny orgán, ktorý ma jeho území sídlo alebo pracovisko.


Čl. 7
Všeobecne záväzné nariadenia obce

1. Obec môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy / ďalej len
„samosprávne VZN“ / a všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh štátnej správy
/ďalej len „správne VZN“ /.
2. Samosprávnym VZN obec uplatňuje svoju samostatnú legislatívnu pôsobnosť. Na vydanie
samosprávneho VZN nie je potrebné osobitné splnomocnenie uvedené v zákone.
Samosprávne VZN nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými
zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada
Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným
zákonom.
3. Správnym VZN obec uplatňuje prenesenú pôsobnosť na základe splnomocnenia zákona
a v jeho medziach. Správne VZN nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky,
ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené
spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády a so všeobecne
záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
4. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej
tabuli v obci najmenej na 15 dní, účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak
v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo
všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy
alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.
5. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti.
6. Nariadenia sú každému prístupné na Obecnom úrade v Maduniciach.


Čl. 8
Financovanie obce

1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Vlastnými príjmami v rozsahu podľa osobitných predpisov sú
a. príjmy z majetku mesta a z majetku prenechaného obci do užívania /nájmu/,
b. výnosy z miestnych daní a z miestnych poplatkov,
c. podiely na daniach v správe štátu,
d. výnosy z pokút uložených za priestupky,
e. iné príjmy.

2. Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky
mimorozpočtových fondov.

3. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát
záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné
štátnym orgánom podľa osobitných predpisov.

4. Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených a inými obcami, so
samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.

5. Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie
úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu môže obec zriadiť spoločný fond,
správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadil, a to podľa
dohodnutých pravidiel.

Čl. 9
Rozpočet obce

1. Základom finančného hospodárenia obce je programový rozpočet obce , ktorý sa zostavuje na obdobie
troch kalendárnych rokov.

2. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné
vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy
k právnickým osobám a fyzickým osobám.

3. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej 15 dní na úradnej tabuli v obci, aby
sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť, to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj
o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

4. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce
alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

5. Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú závierku obce overuje
audítor /zák. SNR č. 73 / 1992 Zb./. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené
osobitným zákonom / zák. NR SR č. 303 / 1995Z.z./.

6. Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu
a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnania medzi obcami,
vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon
/ zák. NR SR č. 303 / 1995 Z.z./.

7. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie
a schvaľuje záverečný účet obce. Záverečný účet schvaľuje obecné zastupiteľstvo do 30.6.
nasledujúceho roka.

8. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť dobrovoľnú verejnú zbierku.


Čl. 10
Majetok obce

1. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetkom obce sú
veci a majetkové práva, ktoré obec nadobudla na základe osobitného zákona a ďalšie veci
a majetkové práva, ktoré obec získava v rámci svojej činnosti a pri hospodárení s vlastným
majetkom.

2. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.

3. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zasadne
nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný
predpis neustanovuje inak.

4. Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon
samosprávy obce.

5. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely / najmä pre miestne komunikácie a iné verejné
priestranstvá/, je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho
používanie obce neobmedzilo.

6. Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon / zák. SNR č.138/1991 Zb/ v znení neskorších predpisov.
 

Čl. 11
Hospodárenie s majetkom obce

1. Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce a s majetkom v štátnom
vlastníctve, ktorý bol obci zverený, v prospech rozvoja obce a jeho občanov a ochrany
a tvorby životného prostredia.

2. Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
Sú povinné najmä
a. udržiavať a užívať majetok,
b. chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
c. používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
d. viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.

3. Hospodárenie s majetkom obce upravujú zásady, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
4. Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej
organizácie, ktorú zriadila podľa osobitného zákona. Všetky právne úkony spojené
s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

5. Pod správou obecného majetku sa rozumie oprávnenie majetok obce držať, užívať, brať
úžitky a nakladať s ním v súlade s osobitným zákonom a so zásadami.

6. Obec môže svoj majetok vložiť do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku
založiť inú právnickú osobu.

7. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.

 

TRETIA HLAVA
ORGÁNY OBCE

Čl. 12

1. Orgánmi obce Madunice sú :
a. Obecné zastupiteľstvo
b. Starosta obce

2. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné,
kontrolné a poradné orgány, a určuje im náplň práce, môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon /zák. SNR č. 564/1991 Zb./.

3. Orgánmi obecného zastupiteľstva sú najmä:
a. Komisie obecného zastupiteľstva
b. Obecný úrad
c. Obecný hasičský zbor.

d. Obecná polícia

 

Čl. 13
Obecné zastupiteľstvo

1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených
v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis /zák.
SNR 346/1990 Zb./.
Funkčné obdobie poslancov obecného zastupiteľstva je štyri roky a končí sa zložením
sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva.

2. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou
a. starostu
b. zamestnanca obce
c. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou,
d. podľa osobitného zákona /zák. č. 154/2001 Z.z./.

3. Obecné zastupiteľstvo obce Madunice má 9 poslancov.

4. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä mu je
vyhradené
a. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním ,
b. schvaľovať rozpočet obce a zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov,
c. schvaľovať zmluvy uzatvárané v rámci spolupráce obcí
d. rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,
e. schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
f. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov / § 15 zákona SNR č.544/1990 zb./
g. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,
h. vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
i. uznášať sa na nariadeniach,
j. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodných celkov alebo územných orgánov,
k. určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra,
l. schvaľovať rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
m. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich /riaditeľov/, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú časť obce v právnickej osobe,
n. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
o. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
p. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
r. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.
Obecné zastupiteľstvo ďalej :
r.1. schvaľuje štatút obce,
r.2. rozhoduje o zložení a úlohách komisií

5. Postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, spôsob zvolávania ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva, prípravu a obsah rokovania obecného zastupiteľstva, prípravu materiálov na zasadnutia
obecného zastupiteľstva a spôsob uznášania sa a prijímania uznesení upravuje rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva.


Čl. 14
Účasť obyvateľov obce na samospráve

1. Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce /miestne referendum/, ak ide o
a. zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj o zmenu názvu obce,
b. odvolanie starostu / zák. SNR č.369/1990 Zb. §13a ods.3 /
c. petíciu skupiny obyvateľov obce, ktorú podpísalo aspoň 30% oprávnených voličov do orgánov samosprávy obce./ § 2 ods.1 a 2 zákona SNR č.346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov/

2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce o rozdelení obce, ak sú splnené
podmienky rozdelenia uvedené v osobitnom zákone.

3. Obecné zastupiteľstvo
a. vyhlási hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak
1. o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov do orgánov samosprávy
obce,
2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy,
b. môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo
nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.

4. O návrhu podľa odseku 3 písm. a/ druhého bodu tohto článku rozhoduje obecné
zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

5. Petíciu podľa odseku 1 písm. c/ tohto článku overujú aspoň traja poslanci určení obecným
zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a starosta; starosta neoveruje petíciu na vyhlásenie hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom / zák.č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č.242/1998 Z.z./ a ak ide o rozdelenie obce, aj ďalšie náležitosti podľa osobitného zákona , obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci, to platí aj v prípade petície na vyhlásenie hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu.

6. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím
o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.

7. Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica
oprávnených voličov do orgánov samosprávy obce , a ak bolo rozhodnutie prijaté
nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov hlasovania obyvateľov obce. Obecné
zastupiteľstvo vyhlási výsledky obyvateľov obce do troch dní od doručenia zápisnice
o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

8. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie
obyvateľov obce .

Čl. 15
Starosta

1. Starosta obce je predstaviteľom obce a jeho najvyšším výkonným orgánom. Funkcia
starostu je verejnou funkciou. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu
novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon / zák. SNR
č.346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov/

2. Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou
a. poslanca obecného zastupiteľstva,
b. zamestnanca obce,
c. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou,
d. predsedu samosprávneho kraja,
e. vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f. podľa osobitného zákona / napr. zák.č. 154/2001 Z.z. o prokuratúrach a právnych čakateľov prokuratúry v znení neskorších predpisov/

3. Starosta
a. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje uznesenia,
b. vykonáva obecnú správu,
c. zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
e. uschováva vlajku obce, pečať obce a používa obecné insignie.

4. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych
vzťahoch je správnym orgánom. V rámci svojej riadiacej právomoci je starosta oprávnený
vydávať príkazy starostu, vnútroorganizačné smernice a organizačný poriadok obecného úradu.

5. Starosta môže zriadiť rady starostu ako svoje stále alebo dočasné poradné orgány, pričom
zároveň určí ich zloženie a úlohy.

6. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa pravidiel
určených osobitným zákonom a rokovacím poriadkom obecného
zastupiteľstva.

7. Starosta môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť
pokutu do 6 600,- €, ak
a. poruší všeobecne záväzné nariadenie obce,
b. neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
c. nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.

1. Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon / zák. NR SR č. 253/1994 Z.z./

2. Mandát starostu zaniká
a. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b. uplynutím funkčného obdobia,
c. vzdaním sa mandátu,
d. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f. vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
g. zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
h. v prípadoch nezlučiteľnosti funkcie starostu s funkciami určenými podľa osobitného zákona, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
i. smrťou,
j. zrušením obce.

3. Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením Obecnému úradu v Maduniciach. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.


Čl. 16
Zástupca starostu


1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec.

2) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.


Čl. 17
Komisie obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány.

2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených
obecným zastupiteľstvom.

1. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

l. Finančná komisia

Iniciuje, spracováva a predkladá návrh na schválenie obecného rozpočtu, jeho zmien
a doplnkov

Podáva návrhy na miestne poplatky a dane, vyjadruje sa k spracovávaným VZN

Navrhuje výšku prenájmov obecných nehnuteľností, odporúča ceny predávaných
nehnuteľností

Pripomienkuje a vyjadruje sa k novelizácii smerníc o hospodárení obce s finančnými
prostriedkami a majetkom obce


2. Komisia stavebná a pre územné plánovanie

Spracováva a posudzuje návrhy k územnému plánu obce

Posudzuje problematické žiadosti o stavebné povolenie na všetky druhy stavieb
a oplotení
v obci

Navrhuje opravy a údržby obecných nehnuteľností a kultúrnych pamiatok

Rieši sťažnosti občanov v súčinnosti s komisiou verejného poriadku ohľadom
nepovolených stavieb alebo stavebných úprav

Prerokúva návrhy na investičné akcie, navrhuje ich prioritu v časovom i finančnom
plnení

Navrhuje, resp. Sa vyjadruje k architektonickej úprave verejných priestranstiev

Navrhuje z radov svojich členov zástupcu do verejných súťaží pre výber dodávateľa
jednotlivých investičných akcií


3. Komisia pre vzdelávanie a kultúru

Spolupracuje s vedením ZŠ J.Hollého s MŠ, školskou radou a predkladá návrhy na
zvýšenie a udržanie kvality vzdelávanie i mimoškolského procesu ako i návrhy na
údržbu školských zariadení, resp. výstavbu nových

Spolupracuje so všetkými záujmovými organizáciami, politickými stranami a hnutiami,
fyzickými či právnickými osobami pri organizovaní kultúrno-spoločenského života v obci


Spracováva výzvy na podporu kultúrnych podujatí, posudzuje žiadosti a odporúča
výšku dotácie z obecného rozpočtu

Spracováva plán kultúrnych a spoločenských podujatí, pričom navrhuje obecné
podujatia s dôrazom na historické výročia a udalosti

Predkladá návrh rozpočtu jednotlivých kultúrnych a vzdelávacích aktivít
organizovaných obcou


4. Komisia pre ochranu životného prostredia

Rieši problémy odpadového hospodárstva obce, návrhy na separovaný zber, vznik
odpadového dvora

Posudzuje investičné zámery žiadateľov z pohľadu ochrany životného prostredia,
ochrany ovzdušia, vody, zelene

Navrhuje priestranstvá na výsadbu zelene v obci

Kontroluje stav miestnych komunikácií, navrhuje formy ich opravy, údržby
a odvodnenia

Odporúča priority do rozpočtu obce v časovom i finančnom vyjadrení


5. Komisia sociálna, zdravotná, bytová

Robí prieskumy a navrhuje stanoviská k opatrovateľskej činnost, k stravovaniu
dôchodcov, k zlepšovaniu práce so starými občanmi, postihnutými občanmi

Organizuje osvetu v oblasti dôchodkového, sociálneho a zdravotného zabezpečenia
našich občanov

Rieši problémy s nájomnými bytmi, odporúča nových nájomníkov, sleduje poradovník

Navrhuje opravy a údržby zdravotného strediska, vyjadruje sa k lokalitnému programu
domu opatrovateľskej služby

Predkladá návrhy do rozpočtu obce za svoje oblasti


6. Komisia verejného poriadku

Rieši sťažnosti občanov a ich podnety, odporúča starostke obce výšku pokuty

Podáva návrhy k eliminovaniu negatívnych javov v obci

Prerokúva v spolupráci s PZ bezpečnostnú situáciu v obci


7. Komisia mládeže a športu

Aktivizuje mládež do rôznych krúžkov a kurzov a zapája ich do činnosti v obci

Spolupracuje so ZŠ J. Hollého s MŠ pri organizovaní športových podujatí celoobecného
i školského charakteru

Spolupracuje s TJ Madunice a pomáha riešiť problémy spojené s futbalom, žiackym,
dorasteneckým i dospelých

Navrhuje podujatia celo obecného charakteru organizované obcou na zvýšenie
atraktivita športu pre všetky vekové kategórie v obci

Navrhuje výstavbu nových športovísk, detských ihrísk a predkladá návrh do rozpočtu
obce

Postavenie a úlohy komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu

8. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu

1) Úlohy komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu
a) prijíma písomné oznámenia starostu obce podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) a v prípade pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti požaduje od starostu vysvetlenia,
b) podáva podnety príslušnému daňovému úradu na začatie konania podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,
c) sprístupňuje (poskytuje) informácie o prijatých písomných oznámeniach podľa čl. 7 ods. 1 v rozsahu a spôsobom ustanovenom zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom (čl. 7 ods. 7 až 9),
d) predkladá zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
e) preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúma, či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a v prípade ich splnenia predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
f) udeľuje výnimky podľa čl. 8 ods. 4 starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona,
g) kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení starostom obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby predkladá návrh zastupiteľstvu.Predsedovia komisií pravidelne informujú o činnosti komisie a jej záveroch na zasadnutiach OZ Madunice a propagujú svoju činnosť v Madunických ozvenách

 


Čl. 18
Obecný úrad

1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo
zamestnancov obce. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného
zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

2. Obecný úrad najmä:
a. zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,
c. vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
d. vykonáva nariadenia a uznesenia obecného zastupiteľstva, rozhodnutia starostu a uznesenia obecnej rady,
e. zabezpečuje ďalšie činnosti, ktoré súvisia s originálnymi kompetenciami danými zákonmi,
f. zabezpečuje ďalšie činnosti, ktoré súvisia s preneseným výkonom štátnej správy danými zákonmi.

3. Postavenie a pôsobnosť obecného úradu, vzťah orgánov obce a orgánov obecného
zastupiteľstva k obecnému úradu, organizačnú štruktúru a deľbu práce v rámci obecného
úradu, vzájomné vzťahy, vzťahy k orgánom štátnej správy, vyšších územných celkov
k Slovenskému odborovému zväzu a k iným organizáciám a vzťahy k organizáciám, ku
ktorým plní obec zakladateľskú alebo zriaďovateľskú funkciu, upravuje organizačný
poriadok obecného úradu.

Čl. 19
Hlavný kontrolór

1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí
tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí. Hlavný kontrolór je
zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

2. Hlavný kontrolór najmä
a. vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií obce,
b. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
c. predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
d. predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
e. spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.

3. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.
4. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj
do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva,
nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.

5. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou
a. poslanca obecného zastupiteľstva,
b. starostu,
c. člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou,
d. iného zamestnanca obce,
e. podľa osobitného zákona

6. Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa končí
a. vzdaním sa funkcie,
b. odvolaním z funkcie
c. uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený,
d. smrťou.

7. Obecné zastupiteľstvo odvolá hlavného kontrolóra z funkcie, ak
a. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za
trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
b. vykonáva funkciu podľa odseku 5 tohto článku,
c. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie,
d. bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony
bola obmedzená.

Čl. 20
Obecný hasičský zbor

1. Obecný hasičský zbor je útvar zriadený na plnenie úloh súvisiacich so zdolávaním požiarov
a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych
udalostiach.

2. Na čele obecného hasičského zboru je veliteľ, ktorého volí a odvoláva obecné
zastupiteľstvo v súlade s podmienkami uvedenými v osobitnom zákone.

3. Obecný hasičský zbor:
a. vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdoláva požiare,
b. vykonáva záchranu zvierat a majetku ohrozených požiarom,
c. vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách,
d. poskytuje pomoc podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie pri bezprostrednom ohrození života osôb pri nehodách a iných mimoriadnych udalostiach,
e. zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej jednotky a jej vecných prostriedkov,
f. vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov,
g. ohlasuje bez zbytočného odkladu okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru zásahy pri zdolávaní záchranných prác počas živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí,
h. vypracováva a vedie dokumentáciu obecného hasičského zboru.

4. Podrobnosti o fungovaní a chode obecného hasičského zboru upravuje osobitný zákon
a požiarny poriadok obce.

 

Čl. 21
Obecná polícia
a. Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany  životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutia starostky obce.
b. Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obecné zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením.
c. Náčelníka obecnej polície na návrh starostky vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

 

Čl. 22
Poslanci obecného zastupiteľstva

1. Poslanec obecného zastupiteľstva /ďalej len „poslanec“/ je povinný najmä
a. zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastní,
b. zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c. dodržiavať organizačný a rokovací poriadok,
d. obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
2. Mandát poslanca zaniká
a. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou s výhradou,
b. uplynutím funkčného obdobia,
c. vzdaním sa mandátu
d. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin , ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f. zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
g. ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva,
h. ak počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
i. v prípadoch podľa § 11 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
j. zrušením obce alebo
k. smrťou.

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

3. Poslanec je oprávnený najmä
a. predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom návrhy,
b. interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
c. požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d. požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e. zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
f. požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných na riadny výkon poslaneckej funkcie.

4. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného
alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi
patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca
vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

5. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch
vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú
poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov, to platí aj pre členov komisií, ktorí
nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú
náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom pomere,
obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.

6. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti
obecného zastupiteľstva.

7. Poslancovi, ktorí je na výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí
namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný
vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných
predpisov / Zákonník práce/.
Poslanec obecného zastupiteľstva skladá sľub, ktorý znie: „ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa najlepšieho vedomia a svedomia.“


Čl. 23

Riadenie obecnej samosprávy
 

1) Obecné zastupiteľstvo a starosta obce má originálnu, zo zákona a tohto štatútu pochádzajúcu pôsobnosť. Každý z nich má zodpovednosť za jej výkon a následky voči voličom, štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám v rozsahu, v ktorom je oprávnený konať.

2) Medzi obecným zastupiteľstvom a starostom nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti, ich vzájomné vzťahy vymedzuje zákon a tento štatút. Pred voličmi sú rovnocenní partneri, pretože obidva orgány obce sú volené priamo voličmi. V rámci rešpektovania kompetencií obidvoch orgánov obce a sľubu starostu a poslanca obecného zastupiteľstva je vzájomná spolupráca obidvoch orgánov obce v rámci dobrých mravov – vzájomné rešpektovanie, úcta a slušnosť.

3) Orgány zriadené obecným zastupiteľstvom v rozsahu svojej pôsobnosti majú zodpovednosť za jej výkon a následky voči obecnému zastupiteľstvu.

4) Zamestnanci obce (okrem hlavného kontrolóra obce) za svoju činnosť a plnenie úloh na obecnom úrade zodpovedajú starostovi. Pôsobnosť, organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti upravuje organizačný poriadok obecného úradu.

5) Kompetenčné konflikty medzi orgánmi zriadenými obecným zastupiteľstvom rieši obecné zastupiteľstvo.

6) Kompetenčné konflikty medzi zamestnancami obce a kompetenčné konflikty medzi obcou a orgánmi štátu rieši starosta.

7) Organizačné jednotky a zariadenia bez právnej subjektivity a s právnou subjektivitou zriadené obecným zastupiteľstvom riadi medzi jednotlivými zasadaniami obecné zastupiteľstvo a starosta.

Čl. 24

Vzťah starostu a obecného zastupiteľstva

1) Starosta je samostatným orgánom obce konštituovaný nezávisle od obecného zastupiteľstva, a preto v zásade od neho nezávislým. Obecné zastupiteľstvo ho nekonštituovalo, a teda ho nemôže ani odvolať z funkcie.

2) Starosta obce nie je poslancom obecného zastupiteľstva. Zvoláva ho, predsedá mu, podpisuje jeho uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia obce, nemôže na jeho rokovaní hlasovať.

3) Zo vzájomných vzťahov starostu a obecného zastupiteľstva zákon ustanovuje, že starosta môže predkladať obecnému zastupiteľstvu vlastné návrhy a má právo veta voči jeho uzneseniam (okrem uznesení o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a uznesenia o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu), o ktorých sa domnieva, že odporujú zákonu alebo sú pre obec zjavne nevýhodné.

4) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi
a) plat a odmenu,
b) mzdové prostriedky pre zamestnancov obce,
c) technické vybavenie obecného úradu a ustanovuje na jeho kontrolu hlavného kontrolóra obce a vyhlasuje miestne referendum o odvolaní starostu.


Čl. 25
Vzťah starostu a jeho zástupcu

Okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať ustanoví starosta v poverení zastupovaním starostu.

 

Čl. 26
Vzťah starostu a obecnej rady

1) Starosta prostredníctvom obecného úradu vytvára administratívne, technické a materiálne podmienky pre činnosť a zasadanie obecnej rady.

2) Starosta, keďže nie je poslancom obecného zastupiteľstva, nemôže byť členom obecnej rady. Starosta zvoláva jej zasadnutia, predkladá jej vlastné návrhy, predsedá jej a podpisuje jej uznesenia, ale nemôže v nej hlasovať. Nakoľko je obecná rada poradným orgánom starostu obce, jej uznesenia nie sú pre starostu záväzné.


Čl. 27
Vzťah starostu a hlavného kontrolóra

1) S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom starosta obce je povinný uzavrieť pracovnú zmluvu.

2) Starosta vytvára materiálne a technické podmienky na plnenie úloh hlavného kontrolóra.

3) Medzi starostom a hlavným kontrolórom nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti, ak zákon neustanovuje inak.


Čl. 28
Vzťah starostu a komisií

1) Prostredníctvom obecného úradu starosta zabezpečuje organizačné a administratívne veci komisiám obecného zastupiteľstva.

2) Medzi starostom a komisiami nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti.


Čl. 29
Vzťah starostu a organizačných jednotiek a zariadení

1) Medzi jednotlivými zasadnutiami obecného zastupiteľstva riadi činnosť vedúcich organizačných jednotiek a zariadení najmä na úseku
a) nakladania s verejnými finančnými prostriedkami,
b) dodržiavania zásad o hospodárení s majetkom obce,
c) plnenia ich hlavných úloh.

Pri zistení nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh opatrení.

2) Vedúci organizačných jednotiek a zariadení sú povinní rešpektovať starostu obce ako predstaviteľa obce a najvyššieho výkonného orgánu obce pri jeho riadiacej činnosti voči nim.

 

Čl. 30
Vzťahy medzi komisiami a medzi organizačnými jednotkami a zariadeniami

1) Ukladať úlohy komisiám obecného zastupiteľstva môže len obecné zastupiteľstvo. Predsedovia a členovia komisií sú postavení na rovnakej úrovni. Nie je medzi nimi vzťah nadriadenosti a podriadenosti.

2) Jednotlivé komisie na základe poverenia obecného zastupiteľstva vykonávajú kontrolnú činnosť voči organizačným jednotkám a zariadeniam. Kontrolný orgán a kontrolovaný sa vzájomne rešpektujú a vytvárajú si podmienky pre vzájomnú činnosť.


Čl. 31
Vzťah hlavného kontrolóra a vedúcich organizačných jednotiek a zariadení

Vedúci organizačných jednotiek a zariadení sú povinní rešpektovať hlavného kontrolóra obce a pri jeho kontrolnej činnosti musia vytvárať podmienky na plnenie jeho úloh. Nie je medzi nimi vzťah nadriadenosti a podriadenosti.

 


ŠTVRTÁ HLAVA
Symboly a ocenenia obce

Čl. 32
Symboly obce

1. Symbolmi obce sú :
a. erb obce
b. vlajka obce
c. pečať obce

2. Grafický popis erbu pri pohľade spredu: erb Obce Madunice (ďalej len erb) je štít
v hornej tretine modrej hlavy štítu strieborný pruh, pod ním v modrom zlatá ružička.
Ruža je symbolom znovuzrodenia, lásky, statočnosti, cnosti, mlčanlivosti.
Erb sa vyobrazuje farebne. Zlatú farbu je možné nahradiť žltou v súlade s definíciou farieb Pantone yellow
012C, modrá je v odtieni Pantone 294C, striebornú farbu je možné nahradiť bielou farbou.
Erb obce sa používa v dvoch grafických vyhotoveniach.
Je zapísaný v heraldickom registri, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR, pod evidenčným číslom M-12/93.
Vyobrazenie erbu obce tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.
3. Vlajka obce Madunice je v tvare obdĺžnika, pričom šírka k výške je 2:3. Vlajka obce je pruhovaná a ukončená
zástrihom s tromi cípmi. Ktoré siahajú do jednej tretiny dĺžky vlajky. Vlajku obce Madunice tvoria farby:
modrá, žltá, biela, , t.j. 3 pruhy. Vyobrazenie vlajky obce tvorí prílohu č.2 tohto štatútu.

4. Pečať obce je tvorená okružím veľkého znaku, pečatidlo s priemerom 36 mm s erbom v strede, po obvode kruhu okolo
erbu je nápis OBEC MADUNICE.
Celkový priemer pečate je 40 mm. Vyobrazenie pečate obce tvorí prílohu č.3 tohto štatútu.

5. Okrem symbolov obce podľa odseku 1 tohto článku používa obec aj štandardu starostu
obce, ktorá má rovnakú podobu ako erb obce, je však olemovaná zlatým lemom .


Čl. 33
Používanie symbolov obce

1. Symboly obce uvedené v článku 22 odseku 1 tohto štatútu používa obec pri výkone
samosprávy.

2. Obecný erb používa obec a ním riadené organizácie v historickej kontinuite:
a. na insígniách starostu,
b. na pečiatkach a razidlách starostu, obecného zastupiteľstva, obecnej rady, obecného úradu,
prípadne na pečiatkach organizácií obcou riadených,
c. v záhlaví dokumentov, listín, písomností a tlačovín orgánov obce, orgánov obecného zastupiteľstva, obecného úradu, prípadne na pečiatkach organizácií obcou riadených,
d. na tlačovinách a publikáciách obce,
e. na označeniach budov, reprezentačných siení obce, kancelárií, pokiaľ všeobecne záväzné predpisy nenariaďujú používať štátny znak,
f. na hnuteľných predmetoch v majetku obce a jeho organizácií,
g. na služobných odznakoch, rovnošatách, prípadne na jednotných spoločenských či športových úboroch zamestnancov obce a sprievodcov obce (len sprievodcovia v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o sprievodcovskej činnosti na území obce),
h. na iných reklamných a propagačných materiáloch súvisiacich s prezentáciou obce, jeho orgánov a organizácií ním riadených.

3. Starosta obce môže povoliť používanie erbu obce, prípadne jeho heraldických modifikácií,
aj iným fyzickým a právnickým osobám pôsobiacim na území mesta, len na ich písomnú
žiadosť s pripojeným návrhom a náčrtom o forme a umiestnení znaku.
Povolenie nie je potrebné na vedeckú a pedagogickú činnosť ohľadom symboliky obce. Technické a administratívne zabezpečenie bude vykonávať obecný úrad, ktorý bude
zároveň oprávnený kontrolovať správnosť používania symbolov obce.

4. Všetci používatelia znakov a vlajky obce musia tieto symboly používať dôstojne
a nedopustiť ich poškodenie a hanobenie. V prípade rozporu s týmito zásadami, v prípade
nesprávneho používania alebo v iných prípadoch hodných zreteľa, môže starosta obce
kedykoľvek zakázať používanie týchto symbolov.

5. Orgány a organizácie obce používajú vlajku obce v súlade s platnými predpismi pri
slávnostných príležitostiach na výzdobu budov, ulíc, námestí a siení. Pri spoločnom
používaní štátnej zástavy s vlajkou obce patrí prednosť štátnej zástave. Vlajku obce je
možné používať na označenie budov samosprávy obce.

6. Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu obecného úradu, zasadaciu miestnosť
obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu a budovy v majetku obce.

7. Štandardu starostu obce insígnie je oprávnený používať iba starosta, prípadne poslanci
obecného zastupiteľstva, ktorí zastupujú starostu počas jeho neprítomnosti alebo sú
poverení jeho zastupovaním pri protokolárnych úkonoch. Štandarda starostu je umiestnená
spravidla v pracovni starostu.

8. Ďalšie podrobnosti používania obecných symbolov určí OZ vo VZN o používaní symbolov Obce
Madunice.

Čl. 34
Ocenenia obce

1. Za obzvlášť významné zásluhy o obec a jeho obyvateľov, môže obec udeliť:
a. Čestné občianstvo Obce Madunice,
b. Cenu Obce Madunice,
c. Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu Obce Madunice,
d. Vecný dar, alebo odmenu.

2. Ocenenia uvedené v odseku 1 tohto článku možno udeliť aj in memoriam.

3. Vynikajúce aktivity a výkony v oblasti vedy, techniky, kultúry, športu a v spoločensko –
politickej oblasti, ktoré súvisia s obcou, a ktorých význam presiahol regionálny rámec
a majú nezastupiteľné miesto v dejinách, môže obec oceniť zhotovením a umiestnením
pamätnej tabule, busty alebo pomníka.

4. O udelení ocenení uvedených v odseku 1 tohto článku a o zhotovení a umiestnení pamätnej
tabule, busty alebo pomníka rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

5. V odôvodnených prípadoch môže obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných
poslancov rozhodnúť o odňatí Čestného občianstva obce Madunice, Ceny obce Madunice, Uznania
za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu obce Madunice a o odstránení pamätnej tabule, busty alebo pomníka.

PIATA HLAVA
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Čl. 34
Účinnosť

Dňom nadobudnutia účinnosti úplného  znenia Štatútu obce Madunice zo dňa 29.10.2012   sa ruší – Štatút obce Madunice zo dňa 21.9.2010.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo dňa 29.10.2012 uznesením č. 211/2012 Dodatok  č. 1  a úplné znenie Štatútu obce Madunice.  Účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Madunice.
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 14.11.2012

V Maduniciach dňa 29.10.2012
                                                                                                  Mgr. Alena Jelušová
                                                                                                          starostka obce


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 20.10.2017

meniny má: Vendelín

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý nepárny utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 1. marca 2017 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h; Bližšie v sekcii odpady, príloha k VZN č. 4/2015

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka